Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm
Chương Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Địa điểm: trường De Anza California – Mỹ quốc
Thời gian: tháng 10 năm 1992
Chuyển ngữ: Hạnh Chơn, Liên Hải
Biên tập: Minh Tâm & Bình Minh