Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa
Chủ giảng: Lão pháp sưTịnh Không
Thời gian: Khởi giảng từ ngày 01 tháng 12 năm 1990
Địa điểm: Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảo duyệt: Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang

 

Print Friendly, PDF & Email