PHẬT NÓI KINH ĐÀ LÂN NI BÁT

Hán dịch: Đông Tấn_Tây Vực Sa Môn TRÚC ĐÀM VÔ LAN dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nghe như vầy: Một thời Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc trong nước Xá Vệ cùng với chúng Đại Tỳ Kheo gồm 1250 người , Bồ Tát gồm một vạn người đến dự

Bấy giờ, cách cõi Phật này một trăm ngàn ức câu lợi cõi Phật, vượt qua các cõi Phật ấy có Thế Giới tên là A Nan Đà Câu Tàm (Đời Tấn nói là: Hoa Tích), Đức Phật của cõi ấy có hiệu là Ca Ba Đề La Gia (Đời Tấn nói là Tối Thượng Thiên Vương) Như Lai Chí Chân Đẳng Chính Giác ngày nay hiện tại sai hai vị Bồ Tát, vị thứ nhất tên là A Di Đà Pháp (Đời Tấn nói là Vô Lượng Quang Minh), vị thứ hai tên là Ma Ha Pháp (Đời Tấn nói là Đại Quang Minh).

Khi ấy hai vị Bồ Tát đi đến nơi Đức Phật ngự, trước tiên cúi đầu lễ bàn chân của Đức Phật rồi quỳ dài, xoa bàn tay bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Từ cõi này, vượt qua trăm ngàn ức câu lợi cõi Phật có Thế Giới tên là Hoa Tích, Đức Phật của cõi ấy có hiệu là Tối Thượng Thiên Vương Như Lai Chí Chân Đẳng Chính Giác, ngày nay sai con đến thăm hỏi Đức Thế Tôn: “Nói Pháp an ổn khiến cho người thọ nhận được tăng tiến đều không có điều gì không đạt được , chẳng bị Trời, Rồng, Dạ Xoa, Quỷ Thần hoặc Bệ Lệ (Preta), hoặc Cưu Hoàn Quỷ Thần, hoặc La Sát Quỷ THần, hoặc cọp, hoặc sói, hoặc Người,hoặc Phi Nhân gây nhiễu hại. Nay Đức Như Lai Chí Chân Chính Đẳng Giác ấy sai con đem Đà Lân Ni Bát đền đây, vì tất cả cho nên muốn khiến cho an ổn, được danh tiếng vang xa, sắc mạo đoan chính, có khí lực cân lực mạnh mẽ”

“Như vậy: Xà ly, ma ha xà ly, xà lan ni, úc kỳ, mục xí, tam ba đề, ma ha tam ba đề”

*)TADYATHĀ: ŚARI MAHĀ-ŚARI _ ŚARAṆI _ UKHA MUKHE _ SAM-PATTI MAHĀ-SAM-PATTI

Lúc đó, Đức Phật bảo A Nan Đà rằng: “Ông hãy thọ nhận Đà Lân Ni Bát đó, trì phúng đọc tụng. Có Đức Phật Thế Tôn rất khó được gặp, Đà Lân Ni Bát cũng khó được nghe. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện thọ trì, tụng đọc sẽ biết Túc Mệnh trong bảy đời. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện thọ trì, phúng, đọc tụng thời tất cả Quỷ Thần, Người, Phi Nhân, rắn, bò cạp đều chẳng thể gây hại, chẳng bị trúng độc, Cổ Đạo chẳng thể hành, chẳng bị đao binh gây thương tích nguy hại, vua chúa chẳng thể có dịp hãm hại, Phạm Thiên chẳng giận dữ.

Như vậy A Nan Đà! Đà Lân Ni Bát đó là điều mà 77 ức Phật đã nói. Nếu có người bị hại (thì không thể có điều ấy) . Đó là lời nói của chư Phật không có khác

_A Dật Đa Bồ Tát (Ajta) tự là Di Lặc (Maitreya) bảo Hiền Giả A Nan Đà (Ānanda) rằng: “Tôi cũng sẽ lại nói Đà Lân Ni Bát. Tại sao thế? Vì muốn khiến cho tất cả an ổn, có Đức Độ vang xa, sắc mạo đoan chính, lợi ích cho sức mạnh, sức của gân cốt được mạnh mẽ

“Như thị: Át đinh, bạt đinh, diệt chi, xoa ly lặc chi, la lam di, lậu lam di, hề ly, di ly, đề ly”

*)TADYATHĀ: AṬI PAṬI NIṬI ŚARI RAṬI LALIMI LOLIMI HILI MILI TILI

Bấy giờ, Đức Phật bảo A Nan Đà rằng: “Ông hãy thọ nhận Đà Lân Ni Bát đó, trì phúng đọc tụng. Có Đức Phật Thế Tôn rất khó được gặp, Đà Lân Ni Bát đó cũng khó được nghe. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện thọ trì Đà Lân Ni Bát, phụng trì, phúng tụng đọc sẽ biết Túc Mệnh trong 14 đời. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện phụng trì Đà Lân Ni Bát, phúng tụng, đọc nói thời rốt ráo chẳng bị tất cả Quỷ Thần, Người, Phi Nhân tiếp xúc quấy nhiễu. Rắn, rết, các loài trùng có độc đều chẳng thể gây hại, chẳng bị trúng độc, Cổ Đạo chẳng thể hành, đao binh chẵng thể gây thương tích , vua chúa chẳng thể có dịp hãm hại.Phạm Thiên, Đế Thích, bốn vị Thiên Vương đều cùng ủng hộ Này A Nan Đà! Đà Lân Ni Bát đó là điều mà tám vạn bốn ngàn ức Phật đã nói”

Đức Phật bảo A Nan Đà rằng: “Ta cũng muốn nói Đà Lân Ni Bát vì muốn khiến cho tất cả an ổn, có Đức Độ vang xa, sắc mạo đoan chính, lợi ích cho khí lực, sức của gân cốt được mạnh mẽ

Như vậy: Át đinh, bạt đinh, niết đinh, cưu niết đinh, thiết ly sao la ba đề, an na ba đề, bát na ba đề, ca tiền ni, ma ha ca tiền ni”

 

*)TADYATHĀ: AṬI PAṬI NIṬI KUNAṬI _ TRISĀRA-PATI _ ANAPATI _ PANAPATI _ KAHANI MAHĀ-KAHANI

Thời Đức Phật bảo Hiền Giả A Nan Đà rằng: “Hãy thọ nhận Đà Lân Ni Bát đó, trì phúng tụng đôc, vì tất cả rộng nói. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện thọ nhận Đà Lân Ni Bát đó, trì phúng tụng đôc sẽ biết được Túc Mệnh trong vô ương số đời. Này A Nan Đà! Đà Lân Ni Bát đó là điều mà bất khả xưng kế ức Phật đã nói

Như vậy A Nan Đà! Đà Lân Ni Bát đó, hoặc đi trên đường, hoặc bị giặc cướp, hoặc gặp cọp sói, hoặc ở trong nước, hoặc phạm vào việc của vua chúa, quan huyện thời nên nhớ Đà Lân Ni Bát mà phúng tụng đọc trì.

Này A Nan! Nếu cột buộc Đà Lân Ni Bát đó vào cây khô tức liền sinh lá, hoa, quả huống chi vì người nói mà bệnh chẳng hết sao !. Nên vì tất cả người bệnh mà Chú.

Đức Phật nói Kinh xong thời Hiền Giả A Nan Đà với các chúng Hội đều vui vẻ, nhận hành.

PHẬT NÓI KINH ĐÀ LÂN NI BÁT

_Hết_

17/01/2009