PHẬT THUYẾT CHÚ THỜI KHÍ BỆNH KINH

Hán dịch: Đông Phổ Tây Tháp Tam Tạng TRÚC ĐÀM VÔ LAN
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nam mô Phật

Nam mô Pháp

Nam mô Tăng

Quy mệnh 7 vị Phật đời Quá Khứ

Quy mệnh chư Phật đời hiện tại

Quy mệnh chư Phật đời vị lai

Quy mệnh các đệ tử của Đức Phật

Hãy khiến cho Chú sở trì của con liền theo như nguyện

A khư ni, ni khư ni, a khư gia, ni khư ni, a tỳ la mạn đa lợi, ba trì ni , ba đề lê

 

Nam mô Phật

Nam mô Pháp

Nam mô Tăng

Quy mệnh 7 vị Phật đời quá khứ

Quy mệnh chư Phật đời hiện tại

Quy mệnh chư Phật đời vị lai

Quy mệnh các đệ tử của Đức Phật

Quy mệnh chư Sư

Quy mệnh các đệ tử của chư sư

Hãy khiến cho Chú sở trì của con liền được như nguyện

Nếu có người bị bệnh thời khí thì kết chỉ 7 lần , chú vào và vẽ danh tự của vị Quỷ Thần bên trên ,. Hoặc vẽ lên tờ giấy, vỏ cây hòe rồi cột dính vào đầu sợi dây.

Lúc đọc Chú này nên trai giới thanh tịnh, tắm gội, đốt hương , chí Tâm rồi hãy nói

PHẬT THUYẾT CHÚ THỜI KHÍ BỆNH KINH

(Hết)