PHẬT NÓI CHÚ XỈ KINH

Hán dịch: Đông Tấn TRÚC ĐÀM VÔ LAN dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nam mô Phật
Nam mô Pháp
Nam mô Tỳ Khưu Tăng
Nam mô Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên Tỳ Khưu
Nam mô Giác Ý

Nghe đồn rằng: Phương Bắc có ngọn núi Kiện Đà Ma Ha Diễn. Nơi đó có một Trùng Vương tên là Sái Hồng Vô đang nghỉ trong răng nanh của người (họ tên…) . Nay sẽ khiến sai loài trùng ấy không dám ăn răng nanh với trong gốc răng, bên cạnh răng trong gốc răng nanh của người (họ tên…). Nếu chẳng nghe lời thì Đầu của ngươi sẽ bị phá vỡ thành 7 phần như Cưu La Cần Thiện Phạm Thiên khuyên dạy Chú này

Nam mô Phật, khiến cho Chú của con đều theo như nguyện.

 

PHẬT NÓI CHÚ XỈ KINH (Hết)

09/07/2007

Print Friendly, PDF & Email