KINH CHƯ PHẬT TẬP HỘI ĐÀ LA NI

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư , nhóm ĐỀ VÂN BÁT NHÃ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại bờ sông Hằng Già có hàng Hộ Thế Tứ Thiên Vương vây quanh.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo bốn vị Thiên Vương của hàng Tỳ Sa MÔn rằng:”Các ông nên biết tất cả chúng sinh, hoặc nam hoặc nữ, hoặc trưởng thành, hoặc trẻ thơ đều bị bốn nỗi sợ hãi lớn ràng buộc là: sinh, già, bệnh, chết. Xong ở trong đó thì cái chết là một loại đáng sợ rất khó trừ khiển. Nay Ta vì ông nói Pháp Khiển Trừ

Lúc đó bốn vị Thiên Vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính, bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nay chúng con được thiện lợi lớn, được gặp Đức Như Lai nhiếp thọ Thế Gian ban cho mạng ấy”

Bấy giờ Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng mặt về phương Đông, búng ngón tay, xướng lên rằng:”Hết thảy chư Phật Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác ở phương Đông đừng có ai chẳng vì tất cả chúng sinh mà thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Chư Phật nên biết, nay Ta vì muốn thương xót cứu giúp các chúng sinh cho nên chuyển bánh xe Pháp thứ hai mà trước kia chưa chuyển, sẽ khiến cho sức sinh được sức mạnh, sắc đẹp, thọ mạng thảy đều tăng trưởng, vĩnh viễn không có bị chết chẳng đứng thời, chết yểu, chết đột ngột. Nguyện xin chư Phật đền trong Hội này, vì hộ giúp cho chúng sinh, cùng nhau dùng uy thần trừ hoạnh khổ ấy”

Phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn góc, trên , dưới đều cũng như vậy.

Lúc đó Đức Như Lai dùng mắt Phật quán mười phương Thế Giới, mỗi một Thế Giới đều có chư Phật chật kín tràn đầy giống như lúa, mè đều đến Hội này mà làm nhóm bạn. Như thế thấy tất cả Thế Giới ở mười phương, mỗi một chư Phật ở phương xứ cũng đều tràn khắp, hiển hiện rõ ràng. Tất cả chư Phật Như Lai như vậy đồng thời phát ra âm thanh mà nói Chú là:

“Chiết lễ (1) chiết la, chiết lễ (2) tỳ na trưng (3) bà tất để kê (4) chước ca lạn yết thời (5) bát la xá mạn đô (6) tát bà lỗ già (7) a na xỉ (8) câu na xỉ (9) ma ha nại xỉ (10) chiết lê, chiết lê (11) hề ma cụ lê (12) hề ma nễ sản địa (13) hề ma thất ni (14) cát la bệ (15) cát la tỳ (16) hề câu la lê (17) câu la lê (18) câu mạt để (19) tỳ xa ma nê (20) thú thử tỳ bà (21) a chiết lễ, tỳ chiết lễ (22) ma tỳ lạm bà (23) hô mưu, hô mưu (24)”

Khi ấy mười phương chư Phật, mỗi một vị đều có Kim Cương Mật Tích Vương gần gũi vây quanh. Vô lượng chúng Kinh Cương Vương này lại cùng nhau đồng thanh mà nói Chú là:

“Liễm (1) liễm (2) thất thế (3) táp bà ha (4)”

Lúc đó Tỳ Sa Môn Thiên Vương bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nay con cũng vì ủng hộ chúng sinh, nói Đà La Ni khiến cho không có bị chết không đứng thời, chết

yểu, chết đột ngột. Nguyện xin Đức Như Lai rũ thương ban cho sức mạnh” Liền nói Chú là:

“Thuế đê (1) thuế đát lê (2) lý lê (3)”

Bấy giờ Tỳ Lô Lặc Xoa Thiên Vương cũng nói lời này:”Nay con vì muốm hộ giúp cho chúng sinh, nói Đà La Ni” Liền nói Chú là:

“Ma đặng kỳ (1) ma đặng kỳ ni (2) thử ma, thử mẫu (3)”

Khi ấy Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương cũng vì ủng hộ các chúng sinh cho nên nói Chú là:

“Chiết lệ, chiết lệ, táp bà ha”

Lúc đó Tỳ Lâu Bác Xoa Thiên Vương cũng nói Chú là:

“Bạt lăng bà bà”

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo bốn vị Thiên Vương rằng:”Này chư Thiên ! Đà La Ni này được sinh ra từ tất cả chư Phật, là chỗ mà tất cả chư Phật cùng thấy biết. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện cho đến có người hay ở trong một ngày, đọc mốt biến thì người đó cuối cùng chẳng bị đoạ vào nẻo ác, nên đối với người đó, khởi tưởng như bậc Đại Sư.

Nếu có người vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh. Ở trong ngày ngày, đọc tụng Chú này, hay khiến cho thọ mệnh của chúng sinh được tăng trưởng. Cũng khiến cho tai nãn đáng sợ của người ấy đều được tiêu trừ, không có các tướng ác với mọi bệnh khổ, nước chẳng thể cuốn chìm, lửa chẳng thể thiêu đốt, dao chẳng thể gây thương tích, chất độc chẳng thể hại được.

Nếu nơi nơi chốn chốn có người hay đọc tụng Đà La Ni này, nên biết chỗ đó chính là nơi mà tất cả chư Phật ở mười phương thường hộ niệm. Nếu tự mình viết hoặc dạy người viết thì người ấy tức đã thừa sự cúng dường tất cả chư Phật. Tại sao thế ? Nếu đối với chúng sinh hay làm nhiêu ích tức là cúng dường tất cả chư Phật.

Nếu có người chuyên muốn ủng hộ cho thân của mình, nên viết Chú này đeo dính trên thân.

Nếu nơi đang cư trú có kẻ trai lành, người nữ thiện tin sâu Pháp. Hoặc gặp tai nạn, muốn khiến trừ diệt thì mau chóng nên như Pháp, thọ trì Chú này.

Pháp Trì Chú. Trước tiên nên chọn nơi thanh tịnh, dùng bột Chiên Đàn xoa tô đất ấy, thành một cái Đàn hình vuông rộng dài bảy khuỷu tay. Người ấy nên từ ngày mồng tám của tháng, dùng nước nóng thơm tắm gội, mặc áo mới sạch, thọ tám Trai Giới, chỉ ăn: gạo tẻ, thạch mật, sữa bò. Lấy Hắc Trầm Hương với Long Não Hương cộng đủ một lượng để ở Đàn. Người ấy tụng Đà La Ni Chú này chú vào các hương này, ở trong ngày ngày đều đủ 49 biến, cho đủ bảy ngày. Đến ngày 15, trong một ngày nhịn ăn thời dùng Uất Kim Hương ở trên Đàn ấy làm 21 cái Đàn nhỏ. Một chỗ trong đó gọi là Như Lai Đàn, 20 Đàn còn lại gọi là Kim Cương Vương Đàn. Lại ở bên ngoài Đàn làm bốn cái Đàn nhỏ, gọi là Tứ Thiên Vương Đàn.

Lại lấy Xạ Hương, Long Não Hương, Bạch Đàn Hương, Uất Kim Hương với bột Tử Đàn… ở Như Lai Đàn hoặc rải tán hoặc xoa bôi để làm cúng dường. Ngay các Đàn còn lại, tuỳ lấy một loại hương mà cúng dường.

Lại lấy sữa, váng sữa (lạc) với đường cát…như thứ tự ấy dùng cái bình mới có bốn miệng đều chứa đầy riêng biệt rồi để trên Tứ Thiên Vương Đàn

Lại đem nước sạch chứa ở bên trong cái bình, chọn 20 loại hoa của cây có trái để trong cái bình ấy

Lại dùng dầu có mùi thơm thắp đèn, để ở Như Lai Đàn. Vì muốn cúng dường mười phương Phật cho nên ngay các Đàn còn lại đều thắp một cái đèn.

Ở bên trong các Hương đã được chú lúc trước. Lấy Long Não Hương với Trầm

Thuỷ Hương ở Như Lai Đàn mà thiêu đốt cúng dường

Trên các Đàn khác, thắp ngay hương còn lại, Lúc đem thắp hương thời Như Lai Đàn ấy với hương của Đàn khác, lại nên đều tụng riêng Thần Chú này dùng để chú vào

Nếu có chúng sinh được nghe (?ngửi) hương này thì các nạn chết không đúng thời, chết yểu, chết đột ngột…không có gì chẳng trừ diệt được. Đã thiêu đốt hết Hương đã được chú lúc trước xong, sau đó thu lấy thức ăn của bốn vị Thiên Vương kia đem rải tán ở chỗ sạch sẽ”.

Đức Phật nói Kinh xong thời bốn vị Đại Thiên Vương với tất cả hàng Trời, Người, A Tu La, Càn Thát Bà….của Thế Gian đều vui vẻ, phụng hành.

 

KINH CHƯ PHẬT TẬP HỘI ĐÀ LA NI (Hết)

06/02/2010