PHẬT NÓI KINH
CÂU LỢI GIÀ LA ĐẠI LONG THẮNG NGOẠI ĐẠO PHỤC ĐÀ LA NI

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại đại thành Vương Xá. Bấy giờ Bảo Tràng Đà La Ni Bồ Tát (Ratna-ketu-dhāraṇi-bodhisatva) bạch Phật rằng: “Câu Lợi Già La Đại Long (Kulika-mahā-nāga) dùng nhân duyên nào mà ăn nuốt được cây kiếm bén và dùng 4 chân quấn kiếm đó ?”

Đức Phật bảo Bảo Tràng Đà La Ni Bồ Tát rằng: “Xưa kia, tại Tri Thắng Thành của Ma Hê Thủ La (Maheśvara) ở trời Sắc Cứu Cánh là nơi mà Vô Động Minh Vương (Acala-vidya-rāja) cùng với Ngoại Đạo biện luận, cùng làm mọi loại Thần Biến thành Trí. Lúc Vô Động Minh Vương biến thành cây kiếm của Trí Hỏa thì có 95 loại Ngoại Đạo cộng với người đứng đầu (Thủ nhân) tên là Trí Đạt lại thành cây kiếm Trí Hỏa. Thời Trí Hỏa Đại Kiếm của Vô Động Minh Vương biến thành Câu Lợi Già La Đại Long có 4 chi là 4 vị Đại Minh Vương của nhóm Giáng Tam Thế (Trailokya-vijaya), Quân Đồ Lợi (Kuṇḍali), Diễm Ma Đô Già (Yamāntaka), Kim Cương Dạ Xoa (Yakṣa-vajra). Cảnh Vương có hoa sen gọi là chữ Hàm (Hāṃ) của Trí Hỏa.

Câu Lợi Già La (Kulika) cao 10 vạn do tuần, từ miệng phun ra luồng khí như 2 vạn ức tiếng sấm kêu vang lên một lúc. Ngoại Đạo, Thiên Ma nghe xong thì buông bỏ nghi ngờ ác, tà chấp”

_ Đức Phật nói Đà La Ni là:

“ Nẵng mô tất-để, tất-để, tô tất để, tất để già la, la gia câu diễm tham , ma ma tất-lợi, a xà ma tất để , sa bà ha”

NAMO SIDDHI SIDDHI SUSIDDHI _ SIDDHI KARA _ RĀJA KUJANMAN MAMA ŚRĪ ASAMA SIDDHI _ SVĀHĀ

Chú này có uy lực trừ tất cả điều chẳng lành, giáng phục các Thiên Ma. Nếu có người bị Linh Khí não thì viết tên họ , tụng Chú này 21 biến ắt Linh Quỷ đột nhiên bị thiêu đốt. Nhớ đoạn ngũ tân, rượu thịt, chẳng nhiễm phụ nữ uế chấp.Tâm tụng Chú này thì tất cả mong cầu , quyết định được viên mãn. Dù chẳng đúng thời, cây vẫn trổ hoa, 4 biển thành núi, Diệu Cao Sơn Vương thành biển. Đây là uy lực của Chú này. Công đức của Chú này thiêu đốt băng như dầu, làm lõm lõi cây như nước. Tất cả đều tùy tâm giống như Bạt Già Phạm. Cho nên lại nói Kệ là:

Bậc Phụng Sĩ tu hành

Giống như Bạt Già Phạm (Bhagavān_ Thế Tôn)

Được Tam Ma Địa Thượng

Đồng vị với Bồ Tát

Rồng Câu Lợi Già La

Xưng niệm danh tự ấy

Hiện trừ : sợ, ma chướng

Sau sinh nước An Lạc

Đức Phật nói Kinh này thì tất cả Ma Vương ác, 95 loại Đại Long Vương rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

 

KINH CÂU LỢI GIÀ LA LONG VƯƠNG ĐÀ LA NI ( Hết)

29/07/2007