PHẬT NÓI KINH BẢO ĐÁI ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_Truyền Pháp Đại Sư , Sa Môn được ban áo tía (kẻ bày tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại vườn cây Ni Câu Luật Đà tại thành Ca Tỳ La (Kapila) là trú xứ của giòng họ Thích (Śākya)

Lúc đó Đồng Tử La Hầu La (Rāhula) cư ngụ ở chỗ khác, vào lúc nửa đêm chợt bị La Sát đại ác làm cho sợ hãi. Thời La Hầu La liền ở đêm đó cùng với các chúng Đồng Tử trước sau vây quanh, ra khỏi thành Ca Tỳ La đi đến chỗ Đức Phật ngự. Đến nơi xong, cúi đầu mặt lễ hai bàn chân của Đức Phật, rồi ở trước mặt Đức Phật khóc lóc mà trụ.

Bấy giờ Đức Thế Tôn biết việc đó xong, liền bảo Tôn Giả A Nan (Ānanda) rằng:”A Nan nên biết Ta có Đại Minh (Mahā-vidya) tên là Bảo Đái (dây đeo báu) có công đức lớn, hay vì Đồng Tử La Hầu La mà làm ủng hộ. Nay Ta tuyên nói, ông nên thọ trì Đại Minh này.

Nếu các chúng Trời (Deva), chúng Rồng (Nāga), chúng Dạ Xoa (Yakṣa), chúng La Sát (Rākṣasa), chúng A Tu La (Asura), chúng Ca Lâu La (Garuḍa), chúng Càn Thát Bà (Gandharva), chúng Khẩn Na La (Kiṃnara), chúng Tất Xá Tả (Piśāca), chúng Tất Lệ Đa (Preta), chúng Cưu Bàn Trà (Kumbhaṇḍa), các chúng Tú Diệu (Nakṣatragrahà), 28 Dược Xoa Đại Tướng, bốn Đại Dạ Xoa Chủ, bốn Đại Thiên Vương, các chúng Ly Dục Tiên, bậc trụ ở núi Tuyết, cho đến mười phương tất cả các chúng Bộ Đa (Bhūta) và chúng La Sát Nữ (Rākṣasī), Ca Nễ Lý, Bố Tả Na Lý, Kế Tra Yết Lan Noa, Tô Ma Na (Sumana), hàng Ma Hạ Ha Lý (Mahā-hāri)…các chúng Mẫu Quỷ, Tam Mẫu Nột Nga Di Yết Lạp Ba, Đại La Sát… với Ha Lý Đại La Sát Nữ ở phương Đông, Ngu Noa Tây Đại La Sát Nữ ở phương Nam, Kế Xá Lý Đại La Sát Nữ ở phương Tây, Châu Kế Đại La Sát Nữ ở phương Bắc. Bốn Đại La Sát Nữ này cùng với sáu mươi quyến thuộc đều đến dự. Chúng của nhóm như vậy, nếu nghe tuyên nói Bảo Đái Đại Minh thì ở tất cả nơi chốn hay vì tất cả chúng sinh mà làm ủng hộ” Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói Bảo Đái Đại Minh là:

1_ Kiệt nễ ngật-la

2_ Kiệt na bát để

3_ Cồ di ngật-la

4_ Cồ ma bát để

5_ Bát lý ca

6_ Kiệt lý ni

7_ Kiệt la bát để

8_ Sa la bát để

9_ Đạt na bát để

10_ Tô la bát để

11_ A lê ba

12_ A lê ba bát để

13_ Ma bát để

14_ A bát để

15_ Mạt hổ bát để

16_ Hổ la

17_ Hứ lê

18_ Hổ lô

19_ Để lê

20_ Hứ lê

21_ Tức trí

22_ Lê bát-đa

23_ Trú tra tra phệ

24_ Án

25_ Tam vĩ

26_ Ma vĩ tát lý

27_ Ma hạ hứ lê

28_ Hổ hổ

29_ Tam mãn đa tát tát lý

30_ A tam mãn đa, tát la bát lê

31_ Kha tát lý

32_ A phộc lý-đa

33_ Ma hạ phộc lý-đa

34_ Kiệt nễ

35_ Di kha lê

Đức Phật nói: « Này A Nan! Nay Ta tuyên nói Bảo Đái Đại Minh có công đức lớn. Nếu có người trì Minh đó thì tuỳ theo các việc mong cầu đều được tròn đủ. Hết thảy chúng Trì Minh Thiên, chúng Bộ Đa, chúng Phệ Đa Noa, chúng Đại Lực Thiên, các chúng Thần Thông Tinh Tiến Tiên… chẳng thể gây chướng ngại cho người trì Minh.

A Nan nên biết, Bảo Đái Đại Minh này là điều mà chư Phật Thế Tôn cùng nhau tuyên nói, rộng vì tất cả chúng sinh, lợi ích an vui cho đến ở tất cả nơi chốn đều âm thầm làm ủng hộ.

Này A Nan! Hết thảy người đại ác khó đều nhiếp, loài có uy quang, loài có nghiệp ác trong Đại Địa, hoặc phương hoặc góc cho đến tất cả nơi chốn…nghe Bảo Đái Đại Minh đó thời đều kinh sợ. Lại Đại Minh này, trong khoảng chu ni mười do tuần hay vì tất cả chúng sinh mà làm ủng hộ, cứu các việc khó, nhiếp trì hộ niệm khiến các chúng sinh ngưng dứt tai nạn được an vui, chẵng bị gậy đánh đập, chẳng bị đao gây thương tích, chẳng vị trúng độc, tất cả ác độc tự nhiên tiêu diệt, bạn ác xa lìa, tất cả loài ác làm việc cấm buộc tự nhiên giải thoát.

Nếu Người với Phi Nhân đối với tất cả chúng sinh làm điều não hại. Cần phải y theo Pháp, dựng lập Đàn Trường, đem các hương hoa cúng dường Như Lai, y theo Pháp Kết Giới , tắm gội thanh tịnh, tụng Bảo Đái Đại Minh đó thì các loài ác kia tự nhiên nhiếp phục chẳng thể gây hại cho đến tất cả bệnh khổ cũng được trừ dứt”.

_Lại nói Đại Minh là:

“Đát ninh-dã tha (1) nễ lợi nễ lợi (2) vĩ ma lê (3) đa ma lê (4) hổ tức, hổ tức (5) tất lý (6) để lý (7) tát lê la (8)”

Lại nữa A Nan! Đại Minh này có công đức lớn. Lúc nói Đại Minh đó thời nếu chúng Quỷ nghe qua thảy đều sợ hãi, run rẩy. Nếu Thiên Chúng nghe qua thảy đều tập hội. Hoặc Long Vương, hoặc Bộ Đa Vương nghe qua cũng đều tập hội. Hoặc Phạm Vương, Đế Thích, Đại Tự Tại Thiên, Đồng Tử Thiên… nghe Đại Minh đó đều từ chốn khác đều đến tập hội ở nơi này, khen ngợi, tuỳ vui Bảo Đái Đại Minh

_Khi ấy, Từ Thị Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con cũng vì Đồng Tử La Hầu La với tất cả chúng sinh làm Pháp ủng hộ, cứu các việc khó, nhiếp trì hộ niệm, ngưng dứt tai nạn được an vui. Dao, gậy, các độc chẳng thể gây hại. Cấm cột bạn ác tự nhiên xa lìa. Dùng lợi ích đó cho nên tuỳ vui, tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:

“Đát ninh-dã tha (1) a phộc na để (2) bát na nễ (3) a ni na nỗ (40 tổ lô, tổ lô (5) minh lý-đà nan ni (6) a đà nan ni (7) tam mãn đa nan ni (8) nễ lý-môn ni (9) nễ lý-di mưu nễ (10) phiến để, toa tất-đa dã nẵng (11) ma ma, tát lý-phộc tát đỏa nam tả (12) lạc xoa, câu lỗ, toa hạ (13)”

_Bấy giờ, Sa Bà Thế Giới Chủ Đại Phạm Thiên Vương cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:

“Tát duệ thế đường (1) áng ngu lý (2) bán ngu lý (3) a nột lý (4) nông nột lý (5) thất khế (6) thất kha lý (7) nột nại-một lý (8) nột lý-nột la dã để (9) a tả, a tả (100 vĩ mẫu tả (11) phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng, câu lỗ (12) ma ma, tát lý-phộc tát đỏa nan tà, toa hạ (13)”

_Khi ấy, Dạ Ma Thiên Tử cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:

“Tát duệ thế đường (1) a-sắt-trí (2) bát na sắt-trí-lý (3) lỗ địa la, yết lan-ni (4) nghiễm tỳ lý (5) nột lý-na lý (6) mẫu tức xá kế-dã la nhĩ (7) phiến đỉnh, toa tấtđa dã nẵng, yết tăng di (8) ma ma, lạc xoa, câu lỗ, sa hạ (9)”

_Lúc đó, Đế Thích Thiên Chủ cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:

“Tát duệ thế đường (1) nan ni (2) đạt nỗ thí (3) tô nan ni, tô nan ni (4) đế nan ni, đế nan ni (5) nột lý-di (6) tô di (7) nại ma nê (8) nại di (9) để lê (10) di lê (11) ma ma, tát lý-phộc tát đỏa nan tả, lạc xoa, yết lỗ di (12) phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng (13) dã phộc tế ma mãn đường, yết lỗ di, toa hạ (14)”

_Đế Thích Thiên Chủ nói Đại Minh đó xong, lại nói Đại Minh là:

“Tát duệ thế đường (1) nan ni (2) đạt nỗ thí (3) yết nại-du đa cật-lý (4) mục quỹ (5) nhập-phộc lê (6) nại di (7) vĩ ha lê (8) sa lý (9) sa la phộc để (10) phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng (11) ma ma, tát lý-phộc tát đỏa nan tả (12) dã phộc tế ma mãn độ, bà phộc đổ, toa hạ (13)”

_Bấy giờ, Trì Quốc Thiên Vương cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:

“Tát duệ thế đường (1) đạt lý, đạt lý (2) đạt la ni, đạt lý (3) a đản đế (4) bố lỗ (5) mẫu lỗ (6) phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng (7) ma ma, tát lý-phộc tát đỏa nan tả, lạc xoa, yết lỗ di (8) dã phộc tế ma mãn độ, bà phộc đổ, toa hạ (9)”

_Khi ấy, Tăng Trưởng Thiên Vương cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:

“Tát duệ thế đường (1) án noa lý (2) bán noa lý (3) yết la ni (4) yết la bát đế

(5) yết la lỗ tỳ (6) yết lý đạt lý (7) yết nặc yết bát đế-lý (8) lỗ lỗ di (9) xoa xoa di (10) a sất di (11) bác sất phiến để, toa tất-đa dã nẵng (12) ma ma, tát lý-phộc tát đỏa nan tả, lạc xoa, câu lỗ (13) dã phộc tế ma mãn đà, bà phộc đổ, toa hạ (14)” _Lúc đó, Quảng Mục Thiên Vương cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:

“Tát duệ thế đường (1) ma nhạ la, ma nhạ la (2) nhạ nhạ ma la (3) địa lý, địa lý (4) kế lý, kế lý (5) tam mãn đa, kế lý (6) phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng (7) ma ma, tát lý-phộc tát đỏa nan tả (8) dã phộc tế ma mãn đường, yết lỗ di, toa hạ (9)”

_Bấy giờ, Nguyệt Thiên Tử cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:

“Tát duệ thế đường (1) án (2) phộc nỉ (3) vĩ ma lê (4) bát-la bà toa lý (5) thiết đa la thấp-di (6) tát hạ tát-la, la thấp-di (7) bát-la để tát la để (8) phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng , câu lỗ (9) ma ma, tát lý-phộc tát đỏa nan tả (10) dã phộc tế ma mãn đường, yết lỗ di, toa hạ (11)”

_Khi ấy, các Thiên Chúng cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:

“Tát duệ thế đường (1) câu lỗ, câu lỗ (2) tô lỗ, tô lỗ (3) phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng, câu lỗ (5) ma ma, tát lý-phộc tát đỏa nan tả (6) dã phộc tế ma mãn đường, yết lỗ di, toa hạ (7)”

_Lúc đó, các chúng Tinh Tú cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:

“Tát duệ thế đường (1) đát lê (2) đát ma lê (3) a lê (4) nại lê (5) a ca xá, vĩ ma lê (6) phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng, yết lỗ di (7) ma ma, tát lý-phộc tát đỏa nan tả

(8) dã phộc tế ma mãn đường, yết lỗ di, toa hạ (9)”

_Bấy giờ, các chúng Rồng cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:

“Tát duệ thế đường (1) mạt lê (2) ma lê (3) a tả lê (4) mạt đề (5) a thú mạt đề (6) bố kế (7) phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng, câu lỗ (8) ma ma, tát lý-phộc tát đỏa nan tả (9) dã phộc tế ma mãn đường, yết lỗ di, toa hạ (10)”

_Khi ấy, 28 Đại Dạ Xoa Tướng cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:

“Tát duệ thế đường (1) nại-lý trà bát để, nại-lý trà bát để (2) lỗ lỗ đạt la, lỗ lỗ đạt la (3) phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng, yết lỗ di (4) ma ma, tát lý-phộc tát đỏa nan tả (5) dã phộc tế ma mãn đường, yết lỗ di, toa hạ (6)”

_Lúc đó, chúng Tất Lệ Đa, chúng Tất Xá tả, chúng Cưu Bàn Trà cũng đồng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:

“Tát duệ thế đường (1) vĩ bộ để (2) tam phộc lý-đa na, vĩ bộ đế (3) phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng (4) ma ma, tát lý-phộc tát đỏa nan tả (5) dã phộc tế ma mãn đường, yết lỗ di, toa hạ (6)”

_Bấy giờ, chúng Bố Đan Na, Yết Tra Bố Đan Na cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:

“Tát duệ thế đường (1) bát nột-di (2) yết la ni (3) ốt điệt đa (4) tổ lan-noa tát di la ni (5) thô thô bát đế (6) phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng, yết lỗ di (7) ma ma, tát lý-phộc tát đỏa thất-tả (8) dã phộc tế ma mãn đường, yết lỗ di, toa hạ (9)”

_Khi ấy, các chúng Mẫu Quỷ cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:

“Tát duệ thế đường (1) kế lê (2) ma kế lê (3) noa lý (4) noa ma lý (5) phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng, yết lỗ di (6) ma ma, tát lý-phộc tát đỏa nan tả (7) dã phộc tế ma mãn đường, yết lỗ di, toa hạ (8)”

_Bấy giờ, bốn Đại La Sát Nữ ở bốn phương cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:

“Tát duệ thế đường (1) a nê, bá nê (2) khát nhĩ (3) khát phộc nhĩ (4) khô khô lý (5) lê tất (6) bát lý hạ lý (7) phiến đỉnh, toa tất-đa dã nẵng, yết lỗ di (8) ma ma, tát lý-phộc tát đỏa nan tả (9) dã phộc tế ma mãn đường, yết lỗ di, toa hạ (10)”

_Khi ấy, trong Hội có một Đại La Sát Nữ tên là La Di Noa cũng tuỳ vui tuyên nói Bảo Đái Đại Minh là:

“Tát duệ thế đường (1) nại lý-na lý, nại lý-na lý (2) hạ hạ hạ hạ (3) hứ hứ hứ hứ (4) hổ hổ hổ hổ (5) thí quỹ quỹ, thí quỹ quỹ (6) tức quỹ (7) vĩ mục khế (8) ma kha (9) nhạ kha (10) khế tra (11) di trí (12) át tra (13) át tra tra (14) la tra tra (15) cật-la ma nhạ (16) câu nho, câu nho (17) nột nột nột (18) nột-lỗ, nột-lỗ, nột-lỗ (19) thế di lê (20) di di lê (21) a na quát quát (22) khát nột-di (23) nột nột nột (24) để thể (25) để di (26) để nễ (27) thể lê (28) di tra (29) tức để (30) di trí (31) lê trí (32) tất trí (33) tất đế-lý (34) bế đế-lý ni (35) nột hứ nễ (36) mẫu hứ nễ (37) la hệ (38) phộc hệ (39) nại ba duệ (40)”

Khi La Sát Nữ nói Đại Minh đó xong, liền ở trước mặt Đức Phật bạch rằng:”Nay con đã nói Đại Minh của quyến thuộc trong Bảo Đái Đại Minh, khéo vì tất cả chúng sinh mà làm ủng hộ, ngưng dứt tai nạn được an vui. Đao, gậy, sự độc ác chẳng thể xâm hại. Tất cả bạn ác tự nhiên xa lìa hơn một do tuần, hai do tuần cho đến mười hai do tuần.

Hoặc Trời, hoặc Rồng, hoặc Dạ Xoa, hoặc La Sát, hoặc Càn Thát Bà, hoặc A Tu La, hoặc Ca Câu La, hoặc Khẩn Na La, hoặc Ma Hầu La Già, hoặc Cưu Bàn Trà, hoặc Tất Xá Tả, hoặc Tất Lệ Đa, hoặc Bố Đơn Na (Putana), hoặc Yết Tra Bố Đơn Na (Kaṭaputana), hoặc Tắc Kiện Đà (Skanda), hoặc A Ba Tam Ma La (Apasmara), hoặc

Phệ Đa Na (Veḍana), hoặc một ngày gây sốt rét, hoặc hai ngày gây sốt rét cho đến Người, Phi Nhân… rình tìm mong cầu dịp thuận tiện để gây não hại đều chẳng được dịp thuận tiện. Nếu có dịp thuận tiện, thật không có điều đó. Chỉ trừ nghiệp chướng đời trước thì chẳng thể ngăn cấm chận đứng.

Lại Đại Minh này hay khiến cho tất cả chúng sinh ở tất cả nơi chốn ngưng dứt được tất cả sợ hãi, xa lìa tất cả việc gây nhiễu loạn”

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Tôn Giả A Nan rằng: “Như Ta đã nói Bảo Đái Đại Minh với các Bảo Đái Đại Minh do nhóm La Sát Nữ này đã nói, Minh Cú của quyến thuộc… có đông đức lớn. Ông nên thọ trì, tuyên thông lưu bố.

Lại Đại Minh này cũng hay cấm, chận đứng các gió mây ác.

Nếu người trì Minh khéo tự làm ủng hộ, lại hay hộ giúp người khác; hoặc thành, ấp làng, xóm cho đến tất cả nơi chốn đều hay ủng hộ.

Lại Đại Minh này đối với tất cả Trời, Rồng, Quỷ, Thần cho đến trong nhóm Sa Môn, Bà La Môn, Ngoại Đạo, Phạm Chí, Ni Kiền Đà hoặc có kẻ có tâm ác độc, kẻ chẳng thể điều phục, kẻ gây não hại, kẻ làm điều chẳng lành…đều hay điều phục, chẳng thể gây não hại…cho đến tất cả Tú Diệu đại ác đều hay cấm chế chận đứng.

Lại nữa A Nan! Bảo Đái Đại Minh tối thượng tối thắng. Hết thảy Sa Môn, Bà La Môn, Ngoại Đạo, Phạm Chí, Ni Kiền Đà với Phạm Vương, Đế Thích, bốn Đại Thiên Vương, Dục Tự Tại Thiên, Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, Trời, Rồng, Quỷ, Thần, Dạ Xoa, La Sát, người và Phi Nhân, loài trụ ở ngọn núi, loài trụ dưới chân núi, loài trụ trong hư không , các hàng Bộ Đa… Hết thảy tấy cả câu Chú của mỗi một hàng ấy đều hay chặt đứt, chẳng bị Chú khác chặt đứt

Lại nữa A Nan! Bảo Đái Đại Minh, khéo làm ủng hộ, khéo cứu, khéo nhiếp…hay cho chúng sinh ngưng dứt tai nạn (tức tai) được an vui. Dao, gậy, chất độc chẳng thể xâm hại. Tất cả bạn ác tự nhiên xa lìa hơn một do tuần, hai do tuần cho đến mười hai do tuần

Lại nữa A Nan! Ta chẳng thấy tất cả hàng Trời, Người, Ma, Phạm… của Thế Gian ấy có kẻ trái vượt Bảo Đái Đại Minh này. Nếu có kẻ trái vượt, thật không có đều đó. Tại sao thế? A Nan nên biết tất cả Phật chân thật, Pháp chân thật, Tăng chân thật, Thật Ngự chân thật, tất cả Lý Thi Chúng chân thật. Thế nên đối với Pháp Môn bí mật này, không có trái vượt

Này A Nan! Năm loại chân thật chẳng thể trái vượt là Phật chân thật chẳng thể trái vượt, Pháp chân thật chẳng thể trái vượt, Tăng chân thật chẳng thể trái vượt, Thật Ngữ chân thật chẳng thể trái vượt, Lý Thi Chúng chân thật chẳng thể trái vượt.

Chính vì thế cho nên A Nan! Bảo Đái Đại Minh này, nếu có người thọ trì sẽ được lìa tất cả bệnh, giải thoát tất cả sự trói buộc, ngưng trừ tất cả ác, được an vui lớn, cát tường tối thượng”

_Đức Phật nói Kinh này xong thời Đồng Tử La Hầu La được lìa sợ hãi. Các Đại Chúng của nhóm A Nan nghe điều Đức Phật đã nói đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

PHẬT NÓI KINH BẢO ĐÁI ĐÀ LA

_Hết_

14/01/2010