HƯƠNG TRẦM
Soạn giả: Nguyễn Tường Bách
Thuyết giảng: Hòa thượng Thích Thanh Từ
Tỳ kheo ni Hải Triều Âm toát yếu
Diễn đọc: Diệu Ngộ