GIEO TRỒNG PHƯỚC ĐỨC
Tác giả: Thích Đạt Ma Phổ Giác
Phiên-tả: Giác Hạnh Đức
Hiệu-chỉnh: Nguyễn Bá Cẩm
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Anh Thơ