Vãng Sinh Lễ Tán Kệ
Đời Đường, Sa môn Thiện Đạo tập ký 
Thích Pháp Chánh dịch sang Việt văn

 

Kệ Lễ Tán Sáu Thời 

Khuyến tấn tất cả chúng sinh phát nguyện vãng sinh cõi Tây phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. 

(Thiện Đạo) xin cung kính sưu tập những bài Vãng  Sinh Lễ Tán Kệ, hoặc từ trong kinh Vô Lượng Thọ, hoặc do các ngài Long Thọ, Thiên Thân, cùng các vị sa môn Trung quốc trước tác, hợp lại thành một quyển, chia làm sáu thời. Chỉ mong lấy đây làm chỗ buộc tâm, trợ giúp cho việc vãng sinh của chính mình, đồng thời nguyện những người chưa thấy nghe được hiểu rõ, và hơn nữa, cũng nguyện làm ích lợi cho đời sau.  

Thứ nhất, trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca cùng mười phương chư Phật tán thán danh hiệu của Đức A Di Đà, khuyến tấn chúng sinh xưng danh, lễ lạy, tưởng niệm, nhất định sẽ vãng sinh Cực Lạc. Phần này, tổng cộng có mười chín lạy, nên lạy vào buổi chiều. 

Thứ hai, (Thiện Đạo) y vào kinh Vô Lượng Thọ, sưu tập những đoạn văn thiết yếu, làm thành kệ lễ tán, tổng cộng có hai mươi bốn lạy, nên lạy vào buổi tối. 

Thứ ba, y vào Nguyện Vãng Sinh Lễ Tán Kệ của ngài Long Thọ Bồ Tát, có mười sáu lạy, nên lạy vào lúc nửa đêm. 

Thứ tư, y vào Nguyện Vãng Sinh Lễ Tán Kệ của ngài Thiên Thân Bồ Tát, có hai mươi lạy, nên lạy vào lúc cuối đêm. 

Thứ năm, y vào Nguyện Vãng Sinh Lễ Tán Kệ của Pháp sư Ngạn Tông, có hai mươi mốt lạy, nên lạy vào buổi sáng. 

Thứ sáu, Nguyện Vãng Sinh Lễ Tán Kệ của bần đạo (Thiện Đạo), y vào Quán Vô Lượng Thọ Kinh mà trước tác, có hai mươi lạy, nên lạy vào lúc giữa trưa. 

Hỏi: Hiện nay muốn khuyến tấn mọi người vãng sinh, không biết các pháp an tâm, lập hạnh, tác nghiệp, có được nhất định vãng sinh hay không? 

Trả lời: Y theo lời dạy của Quán Vô Lượng Thọ Kinh, muốn được chắc chắn vãng sinh Cực Lạc, cần phải đầy đủ ba tâm, mới được chắc chắn vãng sinh. Ba tâm đó là gì? 

Một là chí thành tâm, nghĩa là thân nghiệp thì chuyên cần lễ bái Đức A Di Đà, khẩu nghiệp thì chuyên cần tán thán, xưng dương Đức A Di Đà, ý nghiệp thì chuyên cần tưởng nghĩ, quán sát Đức A Di Đà. Mỗi hành động, ý nghĩ, đều phải chân thực, nên gọi là chí thành tâm. 

Hai là thâm tâm, tức là lòng tin chân thực. Tin nhận rằng mình là phàm phu tràn đầy phiền não, thiện căn mỏng ít, trôi lăn ba cõi, chưa ra khỏi nhà lửa. Hiện nay tin nhận thệ nguyện rộng lớn của Đức A Di Đà, không một mảy may nghi ngờ. Xưng niệm danh hiệu của ngài, tối thiểu là mười niệm, chắc chắn đều được vãng sinh. 

Ba là hồi hướng phát nguyện tâm, nghĩa là tất cả mọi thiện căn tu tập được, đều hồi hướng cầu nguyện vãng sinh, nên gọi là hồi hướng phát nguyện tâm.  

Đầy đủ ba tâm này, ắt sẽ được vãng sinh. Nếu thiếu một trong ba, ắt sẽ không được vãng sinh. Như trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh đã nói rõ ràng. Đây là điều cần phải biết. 

Lại như Tịnh Độ Luận của ngài Thiên Thân có nói: “Nếu như có người phát nguyện vãng sinh, nên khuyên họ tu năm niệm môn. Năm môn nếu đầy đủ, ắt sẽ được vãng sinh.” Năm môn đó là gì? 

Thứ nhất: Thân nghiệp lễ bái, nghĩa là nhất tâm chuyên chú, chí thành cung kính chắp tay, cúng dường hương hoa, lễ lạy Đức Phật A Di Đà. Chuyên tâm lễ bái Đức A Di Đà, cho đến trọn đời, mà không lễ bái các vị Phật, Bồ tát nào khác. Đây gọi là lễ bái môn.  

Thứ hai: Khẩu nghiệp tán thán, nghĩa là chuyên nhất một lòng tán thán thân tướng quang minh của Đức A Di Đà, thân tướng quang minh của tất cả thánh chúng, cùng quang minh của tất cả bảo vật trang nghiêm của cõi Cực Lạc. Đây gọi là tán thán môn

Thứ ba: Ý nghiệp nhớ tưởng quán sát, nghĩa là chuyên chú một lòng nhớ tưởng quán sát thân tướng quang minh của Đức A Di Đà, của tất cả thánh chúng, cùng sự trang nghiêm thanh tịnh của cõi Cực Lạc, như Quán Vô Lượng Thọ Kinh đã nói rõ. Ngoại trừ lúc ngủ, mọi thời thường thường tưởng niệm, nhớ nghĩ, quán sát những sự việc này. Đây gọi là quán sát môn.  

Thứ tư: Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, tất cả công đức do ba nghiệp, bốn uy nghi tạo tác, không kể trước sau, lớn nhỏ, đều phải dùng lòng chân thực phát nguyện, nguyện sinh Cực Lạc. Đây gọi là tác nguyện môn.  

Thứ năm: Đối với tất cả thiện căn mà mình tự tu tập được, cũng như tất cả thiện căn mà tất cả phàm thánh tu tập được, đều sinh lòng tùy hỷ sâu xa. Như tất cả chư Phật Bồ tát đã tu tùy hỷ, con cũng tùy hỷ như vậy, đem thiện căn tùy hỷ này, cùng thiện căn đã tu tập được, nguyện cùng với chúng sinh hồi hướng vãng sinh Cực Lạc. Đây gọi là hồi hướng môn

Sau khi vãng sinh Cực Lạc, được sáu thần thông, trở lại sinh tử, giáo hóa chúng sinh, lòng không nhàm mỏi, cùng tận đời vị lai, cho đến khi thành Phật. Đây cũng gọi là hồi hướng môn. 

Năm môn đầy đủ, ắt sẽ được vãng sinh. Mỗi một môn, đều khế hợp với ba tâm vừa nói trên. Nên biết, khởi nghiệp tu hành năm môn vừa kể trên, không luận nhiều ít, đều gọi là hành nghiệp chân thực. 

Hơn nữa, khuyến tấn hành giả tu tập “bốn pháp tu”, sách tấn các hạnh ba tâm, năm niệm, mau được vãng sinh. Bốn pháp tu ấy là gì? 

Một là cung kính tu, nghĩa là cung kính lễ lạy Đức Phật A Di Đà, cùng tất cả thánh chúng cõi Cực Lạc. Đây gọi cung kính tu. Thệ nguyện trọn đời tu tập không gián đoạn. Đây gọi là trường thời tu

Hai là vô dư tu, nghĩa là một lòng xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, một lòng nghĩ nhớ, một lòng quán tưởng, một lòng lễ lạy, tán thán Đức Phật A Di Đà, cùng tất cả thánh chúng cõi Cực Lạc, không tu những công hạnh khác. Đây gọi là vô dư tu. Thệ nguyện trọn đời tu tập không gián đoạn. Đây gọi là trường thời tu. 

Ba là vô gián tu, nghĩa là cung kính, lễ lạy, xưng danh, tán thán, nhớ tưởng, quán sát, hồi hướng phát nguyện, niệm niệm tương tục, không để các hành nghiệp khác làm gián đoạn. Đây gọi là vô gián tu. Hơn nữa, không để cho các phiền não tham sân si làm gián đoạn sự tu tập. Mỗi khi phạm tội, liền lập tức sám hối, không để trì hoãn, giữ cho thường được thanh tịnh. Đây cũng gọi là vô gián tu. Thệ nguyện trọn đời tu tập không gián đoạn. Đây gọi là trường thời tu. 

Lại nữa, các vị Bồ tát đã ra khỏi sinh tử, tất cả việc thiện tu tập được, đều hồi hướng Phật quả, đây tức là tự lợi. Giáo hóa chúng sinh, đến cùng tận đời vị lai, đây tức là lợi tha. Thế nhưng, chúng sinh đời nay, đều bị phiền não trói buộc, chưa thể thoát ly được sự khổ não của sự sinh tử trong ba đường ác, bọn họ nên tùy duyên tu tập, tất cả thiện căn đều phải mau chóng hồi hướng, cầu nguyện vãng sinh cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà. Sau khi sanh về cõi ấy, thì sẽ không còn sự sợ hãi. Lúc ấy sẽ tự nhiên y vào bốn pháp tu trên, lợi mình lợi người, viên mãn tất cả công đức. 

Kinh Văn Thù Bát Nhã nói: “Khuyến cáo người tu Nhất hành tam muội, phải nên buộc tâm vào một chỗ, ở một mình nơi thanh tĩnh, xả bỏ ý tưởng tạp loạn, buộc tâm vào một vị Phật, không nên tu pháp quán tưởng tướng mạo, mà chỉ nên chuyên tâm xưng niệm danh hiệu của ngài, thì trong một niệm có thể thấy được Đức Phật A Di Đà, cùng tất cả chư Phật, v.v…” 

Hỏi: Tại sao không khuyên tu pháp quán tưởng, mà lại khuyên tu pháp xưng niệm danh hiệu. Đây là có ý gì? 

Trả lời: Đây là do chúng sinh nghiệp chướng sâu dầy, cảnh giới quán tưởng rất vi tế, mà tâm thì lại phù động, tán loạn. Nếu tu pháp quán tưởng e rất khó thành tựu. Đức Đại Thánh Thích Ca cảm thấy thương xót, cho nên chỉ khuyên chuyên tu xưng niệm danh hiệu. Đây là vì pháp xưng danh dễ tu, nếu như niệm niệm không gián đoạn, ắt sẽ được vãng sinh. 

Hỏi: Nếu như chỉ chuyên tâm xưng niệm danh hiệu một vị Phật, tại sao lại thấy nhiều vị Phật hiện tiền. Đây phải chăng là tà chánh bất phân, hiện nhiều Phật hoặc hiện một Phật. 

Trả lời: Mỗi vị Phật đều chứng nhập chân như, hình tướng quyết định không sai biệt, dù cho tuy niệm một Phật mà thấy nhiều Phật, cũng đâu có gì trái ngược với chân lý? 

Hơn nữa, Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói: “Đức Phật khuyên chúng sinh lúc tọa thiền, quán tưởng, lạy Phật, niệm Phật, v.v…, tốt nhất là nên xoay về hướng tây, giống như cây nghiêng về hướng nào thì sẽ ngã về hướng đó. Trong trường hợp bất đắc dĩ, không thể xoay về hướng tây, thì nên quán tưởng mình đang xoay về hướng đó cũng được. 

Hỏi: Tất cả chư Phật, đồng chứng ba thân, viên mãn từ bi, trí tuệ ắt không có sự khác biệt. Hành giả tùy sức mình lễ lạy, tưởng nghĩ, ấn định thời khóa xưng niệm danh hiệu một vị Phật, đều được vãng sinh. Tại sao lại chỉ tán thán Tây phương, khuyên chuyên tâm lễ lạy, tưởng niệm, v.v… Đây là có ý nghĩa gì? 

Trả lời: Cảnh giới mà chư Phật chứng đắc, đều bình đẳng như nhau. Nếu như từ phương diện phát nguyện mà nói, đây không phải là không có nhân duyên. Như Đức Phật A Di Đà, vốn đã phát thệ nguyện sâu nặng, dùng danh hiệu, quang minh, nhiếp thọ giáo hoá mười phương chúng sinh, hơn nữa, những người có lòng tin, niệm Phật cầu vãng sinh, hoặc hành trì trọn đời, hoặc ít nhất là xưng niệm mười danh hiệu, do nguyện lực của Phật, đều được vãng sinh dễ dàng. Bởi thế, Đức Thích Ca, cũng như chư Phật đều khuyến tấn hành giả chuyên tu hạnh Tây phương. Đây là điều khác biệt. Vả lại, đây không có nghĩa là xưng niệm danh hiệu các Đức Phật khác thì không thể trừ chướng, diệt tội. Nên biết điều này. 

Nếu như có thể hành trì như trên, niệm niệm tương tục, trọn hết một đời, thì chắc chắn mười người tu, mười người vãng sinh, trăm người tu, trăm người vãng sinh. Vì sao? Vì không có tạp duyên nào khác, nên đắc được chánh niệm, vì tương ưng với bổn nguyện của Phật, vì không đi ngược với giáo lý, và vì tùy thuận lời dạy của Phật. 

Nếu như xả bỏ sự chuyên tâm mà tu tạp nghiệp, thì trăm người tu, chỉ có được một hai người vãng sinh, ngàn người tu chỉ có năm ba người vãng sinh. Vì sao? Vì tạp duyên loạn động làm mất chánh niệm, vì không tương ưng với bổn nguyện của Phật, vì đi ngược với giáo lý, vì làm trái với lời dạy của Phật, vì hệ niệm không tương tục, vì sự tưởng nghĩ đến Phật thường gián đoạn, vì sự hồi hướng không ân cần, chân thực, vì các phiền não tham, sân thường đến làm gián đoạn chánh niệm, vì không có tâm hổ thẹn sám hối, vì không tương tục nghĩ nhớ đến việc báo ơn Phật, vì sinh khởi tâm khinh mạn, tuy cũng tu tập, nhưng lại chạy theo danh lợi, vì hay phân biệt nhân ngã, không chịu thân cận những bậc đồng tu thiện tri thức, và vì thích gần gũi những tạp duyên, làm chướng ngại chánh hạnh vãng sinh của chính mình và người khác. 

Gần đây, tôi tự mình nghe rằng người tăng kẻ tục ở khắp mọi nơi, kiến giải, công hạnh không đồng nhau, chuyên tu tạp tu cũng không giống nhau, thế nhưng, những người chuyên ý tu tập, thì mười người vãng sinh cả mười, còn những người tu tạp hạnh, tâm ý không chuyên nhất, thì trong ngàn người tu, không có đến một người vãng sinh! 

Hai hạnh “được, mất” này, như phần trên vừa nói rõ, ngưỡng mong các vị tu hạnh vãng sinh, cần phải khéo léo suy ngẫm. Nếu như trong đời này, đã có thể phát nguyện vãng sinh Cực Lạc, thì trong tất cả mọi lúc, đi đứng nằm ngồi, đều nên tự khuyến tấn mình, ngày đêm không bỏ phế, trọn suốt một đời hành trì chánh hạnh. Trong cuộc đời này, dường như phải chịu chút khổ, thế nhưng, giây phút trước vừa mệnh chung, giây phút sau ắt sẽ vãng sinh Cực Lạc, từ đó thọ mệnh vô cùng, vĩnh viễn hưởng thọ sự vui sướng, nhẫn đến khi thành Phật, không còn phải chịu sự khổ sinh tử, đây không phải là điều vui thú hay sao? 

Phần thứ nhất: 

Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca khuyến khích hành giả lễ bái, tán thán mười hai danh hiệu quang minh của Đức A Di Đà. Tổng cộng gồm mười chín lạy cầu nguyện vãng sinh. Nên lạy vào buổi chiều. Dùng đây làm pháp sám hối bậc trung và bậc hạ cũng được. 

1. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật cùng tất cả Tam bảo. Con nay xin đảnh lễ, nguyện vãng sinh Cực Lạc. 

Đức Phật Thích Ca là bậc thầy của tất cả tăng tục hiện đời. Tam bảo là phước điền vô lượng. Nếu có thể lạy một lạy, tức là nhớ nghĩ đến việc báo đáp ơn Thầy, nhờ đây mà hoàn thành công hạnh, rồi dùng công hạnh này hồi hướng cầu sanh Cực Lạc. 

2. Nam mô mười phương, ba đời, tất cả Tam bảo, trong vi trần cõi nước, tận hư không, khắp pháp giới. Con nay xin đảnh lễ, nguyện vãng sinh Cực Lạc. 

Mười phương hư không vô biên, Tam bảo vô tận. Nếu như lạy một lạy, tức là phước điền vô lượng, công đức vô cùng. Nếu có thể chí tâm lạy một lạy, thì đối với tất cả Phật, tất cả pháp, tất cả Bồ tát thánh tăng, tất cả xá lợi, đều được thiện căn giải thoát cho thân khẩu ý, tăng ích đạo nghiệp, dùng đây hồi hướng cầu nguyện vãng sinh. 

3. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng, con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc.  

Hỏi: Vì sao hiệu là A Di Đà? Trả lời: Kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ đều nói: Đức Phật A Di Đà, quang minh vô lượng, chiếu mười phương cõi, không bị chướng ngại, chỉ riêng nhiếp thủ chúng sinh tu pháp quán tưởng và niệm danh hiệu Phật, cho nên hiệu là A Di Đà. Đức Phật A Di Đà cùng tất cả nhân dân trong cõi Cực Lạc thọ mạng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cho nên hiệu là A Di Đà. Lại nữa, Đức Thích Ca cùng mười phương chư Phật, tán thán quang minh của Đức A Di Đà, có mười hai tên gọi, đều khuyên chúng sinh, xưng danh lễ lạy, tương tục không gián đoạn, hiện đời sẽ được vô lượng công đức, sau khi mạng chung, quyết định sẽ được vãng sinh. Như kinh Vô Lượng Thọ nói: “Nếu chúng sinh nào, chạm quang minh này, ba cấu tiêu diệt, thân ý nhu nhuyễn, hoan hỷ vui mừng, sanh các tâm lành. Nếu trong tam đồ, hoặc nơi khổ sở, thấy quang minh này, không còn khổ não, đến khi mạng chung, đều được giải thoát. Phật Vô Lượng Thọ, quang minh rực rỡ, soi khắp mười phương, khắp các cõi Phật, đều cùng nghe thấy. Không phải chỉ mình ta khen ngợi quang minh ấy, mà tất cả chư Phật Bồ tát, Thanh văn Duyên giác, v.v…, thảy đều khen ngợi. Nếu chúng sinh nào, nghe được oai thần công đức của quang minh này, một lòng xưng tán, ngày đêm không ngừng, tùy theo ý nguyện của mình mà được vãng sinh. Thường được các vị Bồ tát, Thanh văn, ca ngợi công đức. Phật nói: Sự thù thắng vi diệu, cùng uy thần của quang minh của Phật A Di Đà, dù ta nói liên tục ngày đêm, trải qua một đại kiếp, cũng không nói hết được.”  

Kính thưa các hành giả, phải nên biết rằng, tướng hảo quang minh của Đức A Di Đà, Đức Thích Ca Như Lai dù nói một kiếp cũng không hết được. Như Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói: “Mỗi một quang minh, chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thọ không bỏ chúng sanh niệm Phật.” Hiện nay, Quán Vô Lượng Thọ Kinh đã có những nhân duyên tăng thượng thù thắng để nhiếp thọ hộ trì hành giả, tại sao (hành giả) lại không chịu tương tục xưng danh, quán sát, lễ bái, tưởng niệm, cầu nguyện vãng sinh cõi nước Cực Lạc! 

4. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Vô Lượng Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc. 

5. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Vô Biên Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc. 

6. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Vô Ngại Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc. 

7. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Vô Đối Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc. 

8. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Diệm Vương Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc. 

9. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Thanh Tịnh Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc. 

10. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Hoan Hỷ Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc. 

11. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Trí Tuệ Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc. 

12. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Bất Đoạn Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc. 

13. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Nan Tư Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc. 

14. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Vô Xứng Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc. 

15. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc. 

16. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, thương xót che chở con, khiến hạt giống pháp tăng trưởng, đời này và đời sau, nguyện Phật thường nhiếp thọ. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc. 

17. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ tát. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc. 

18. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại Thế Chí Bồ tát. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc. 

Tất cả hành giả niệm Phật, lúc lâm chung, hai vị Bồ tát này đều cầm đài hoa đến tiếp dẫn. Đức Phật A Di Đà phóng đại quang minh chiếu thân hành giả, lại cùng vô số Hóa Phật, các vị Bồ tát, Thanh văn, v.v…, đồng thời đưa tay tiếp đón. Trong khoảnh khảy ngón tay, hành giả được vãng sinh Cực Lạc. Vì muốn báo ân, cho nên chí tâm đảnh lễ một lạy.

19. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới chư Bồ tát Thanh tịnh Đại hải chúng. Nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng. Con xin đảnh lễ sinh Cực Lạc. 

Các vị Bồ tát này, cùng theo Phật đến tiếp dẫn hành giả. Vì muốn báo ân, cho nên chí tâm đảnh lễ một lạy.

Nguyện vì sư tăng, cha mẹ, các bậc thiện tri thức, cùng pháp giới chúng sinh, đoạn trừ ba chướng, được vãng sinh cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà, xin quy mạng sám hối. 

Chí tâm sám hối. 

Nam mô sám hối thập phương Phật.
Nguyện diệt tất cả tội gốc rễ
Nay đem phước thiện đã tu tập
Làm nhân an lạc cho chúng sinh
Xin nguyện tất cả lúc lâm chung
Thắng duyên, thắng cảnh đều hiện tiền
Nguyện thấy Đại Bi A Di Đà
Quán Âm, Thế Chí, mười phương Phật
Mong các ngài, uy thần nhiếp thọ
Nương bổn nguyện Phật, sinh Cực Lạc.

Sám hối phát nguyện xong rồi, chí tâm quy mạng A Di Đà Phật. 

Sau đó xướng bài kệ phát nguyện:

Các công đức lễ sám 
Xin nguyện lúc lâm chung 
Thấy Phật Vô Lượng Thọ 
Thân vô biên công đức 
Những ai có lòng tin 
Sau khi được thấy Phật 
Nguyện được mắt “ly cấu”
Vãng sinh cõi Cực Lạc
Thành Vô thượng Bồ đề.

Sám hối phát nguyện rồi, tất cả cung kính:

Quy y Phật, đắc Bồ đề 
Đạo tâm thường không thoái chuyển 
Nguyện cùng tất cả chúng sinh 
Hồi hướng nguyện sinh An Lạc  
Quy y Pháp, được trí tuệ 
Chứng đắc môn Đại tổng trì 
Nguyện cùng tất cả chúng sinh 
Hồi hướng nguyện sinh An Lạc 
Quy y tăng, dứt tranh luận 
Cùng nhau sống chung hòa hợp
Nguyện cùng tất cả chúng sinh
Hồi hướng nguyện sinh An Lạc.

Xin cho ba nguyện của chúng sinh được thanh tịnh, phụng trì lời Phật dạy, kính lễ tất cả hiền thánh. Nguyện cùng tất cả chúng sinh, hồi hướng vãng sinh nước An Lạc. 

Các vị hãy lắng nghe bài kệ vô thường buổi chiều: 

Cả đời bận bịu lo sự việc 
Nào biết tuổi đời lướt qua nhanh 
Mạng sống như ngọn đèn trước gió 
Trôi lăn sáu nẻo, biết về đâu? 
Chưa được giải thoát khỏi biển khổ 
Sao lại dửng dưng không lo sợ 
Mọi người hãy nhân khi tráng kiện
Cố gắng nỗ lực cầu thánh đạo. 

Tụng bài kệ này xong, hãy nên phát nguyện thêm: 

Nguyện đệ tử chúng con, lúc sắp mạng chung, tâm không điên đảo, ý không thác loạn, không mất chánh niệm, thân tâm không bị thống khổ, mà được an tường, như nhập thiền định. Chư thánh chúng hiện ra trước mặt, con nương bổn nguyện của Phật, được về cõi Cực Lạc, thượng phẩm vãng sinh. Sau khi vãng sinh, được sáu thần thông, đi khắp mười phương thế giới, nhiếp thọ, cứu độ chúng sinh khổ não. Chừng nào hư không giới tận, thệ nguyện của con mới tận. Phát nguyện xong rồi, xin chí tâm quy mạng A Di Đà Phật. 

Bài kệ buổi tối:

Phiền não sâu không đáy 
Biển sinh tử vô biên 
Thuyền vượt khổ chưa có 
Sao vẫn còn ngủ yên
Phải siêng năng tinh tiến
Nhiếp tâm tu tọa thiền. 

Bài kệ nửa đêm:

Các vị đừng ôm thây thúi ngủ 
Các thứ bất tịnh, tạm gọi người
Như bị bệnh nặng, bị tên đâm
Các khổ tụ tập, sao còn ngủ? 

Bài kệ cuối đêm:

Thời gian trôi qua nhanh 
Thoắt đã đến canh năm 
Niệm niệm, vô thường đến 
Thường sống với thần chết
Khuyên các vị tu đạo
Siêng tu, chứng Niết bàn. 

Bài kệ buổi sáng:

Muốn được vui tịch diệt 
Thường học pháp sa môn 
Y, thực, nuôi mạng sống 
Đẹp, xấu, tùy người cho 

Các vị, buổi sáng mỗi người nên tụng “lục niệm”.

Bài kệ buổi trưa:

Người mà không tinh tiến 
Như cây không có gốc 
Hoa hái để dưới nắng
Tươi tốt được bao lăm? 
Đời người cũng như vậy 
Vô thường đến bất ngờ
Khuyên các người tu đạo
Siêng tu mới là chân. 

 

Phần thứ hai: 

Sa môn Thiện Đạo, y vào kinh Vô Lượng Thọ, sưu tập những kinh văn thiết yếu, làm thành kệ lễ tán, tổng cộng có hai mươi bốn lạy, nên lạy vào buổi tối. 

1. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật 
 
Biển trí nguyện Di Đà 
Rộng sâu không bờ đáy 
Nghe tên, muốn vãng sinh 
Đều được sinh Cực Lạc 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
2. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật 
 
Ở thế giới Ta bà 
Có sáu mươi bảy ức 
Bồ tát bất thoái chuyển 
Đều được sinh Cực Lạc 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
3. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.  
 
Các vị tiểu Bồ tát 
Cùng người tu ít phước 
Số lượng không kể xiết 
Đều được sinh Cực Lạc 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
4. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Trong mười phương cõi Phật 
Chư Bồ tát, tỳ kheo 
Số lượng không đếm xiết 
Đều được sinh Cực Lạc 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
5. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 

Tất cả các Bồ tát 
Đem hoa trời vi diệu 
Báu, hương, y vô giá 
Cúng dường Phật Di Đà 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
6. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Cùng nhau tấu nhạc trời 
Cất tiếng ca hòa nhã 
Tán thán bậc Chí Tôn 
Cúng dường Phật Di Đà 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
7. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Tuệ nhật chiếu thế gian 
Tiêu trừ mây sinh tử 
Kính nhiễu Phật ba vòng 
Đảnh lễ Di Đà Tôn
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
8. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Thấy Cực Lạc nghiêm tịnh 
Vi diệu, bất tư nghì 
Liền phát tâm Vô thượng 
Nguyện nước con cũng vậy
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
9. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Khi ấy Phật Di Đà 
Hân hoan nở nụ cười 
Miệng xuất vô lượng quang 
Chiếu khắp mười phương cõi
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
10. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Quang quay về nhiễu Phật 
Ba vòng, nhập vào đảnh 
Tất cả chúng trời, người 
Đều hân hoan, vui mừng 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 

11. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Tiếng Phật rền như sấm 
Phạm âm giảng pháp mầu 
Mười phương Bồ tát đến 
Phật đều biết nguyện họ 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
12. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Sanh về cõi Cực Lạc 
Mau chóng được thần thông 
Đức Phật A Di Đà 
Thọ ký thành Chánh Giác 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
13. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Cung kính vui vẻ đi 
Du hóa mười phương cõi 
Phụng sự muôn ức Phật 
Rồi trở về Cực Lạc 
Nguyện cùng các chúng sinh 
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
14. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 

Người không có thiện căn 
Không nghe được tên Phật 
Kẻ kiêu mạn, biếng lười 
Khó mà tin pháp này
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc.

15. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phưong A Di Đà Phật. 
 
Quá khứ gặp chư Phật 
Mới tin được pháp này 
Khiêm, kính, nghe, phụng hành 
Lòng vui mừng, hoan hỷ 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
16. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Ai nghe được danh hiệu 
Đức Phật A Di Đà 
Vui mừng, thường nhớ nghĩ
Đều được sinh cõi ấy 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
17. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Dù qua biển lửa lớn 
Để được nghe tên Phật 
Rồi vui mừng khen ngợi 
Đều được sanh Cực Lạc 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
18. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Vạn năm, Tam bảo diệt 
Kinh này trụ trăm năm 
Lúc đó, nghe một niệm 
Đều được sanh Cực Lạc 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
19. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Khó gặp đời có Phật 
Khó đầy đủ tín, tuệ 
Được gặp, nghe pháp mầu 
Điều này lại càng khó 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
20. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Tự tin, bảo người tin 
Đây là điều rất khó 
Đại bi, độ tất cả 
Chân thành báo Phật ân 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
21. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Thương xót, che chở con 
Làm lớn hạt giống Pháp 
Đời này và đời sau 
Xin Phật thường nhiếp thọ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
22. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ tát. 
 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 

23. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới Đại Thế Chí Bồ tát. 
 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh cõi An Lạc. 
 
24. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới chư Bồ tát Thanh tịnh Đại hải chúng. 
 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 

Nguyện vì sư tăng, cha mẹ, các bậc thiện tri thức, cùng pháp giới chúng sinh, đoạn trừ ba chướng, được vãng sinh cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà, xin quy mạng sám hối. 

 

Phần thứ ba

Y vào Nguyện Vãng Sinh Lễ Tán Kệ của Long Thọ Bồ Tát, tổng cộng có mười sáu lạy, nên lạy vào buổi tối.

1. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Kính lạy Bậc trời người cung kính 
A Di Đà Phật Lưỡng Túc Tôn 
Ở cõi nước An Lạc vi diệu 
Vô lượng chúng đệ tử vây quanh
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
2. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Thân vàng thanh tịnh như núi vua 
Dáng đi an định như voi chúa 
Đôi mắt thanh tịnh như sen xanh 
Con xin cúi lạy Phật Di Đà 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
3. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Tôn nhan thanh tịnh như trăng rằm 
Uy quang tỏa sáng ngàn nhật nguyệt 
Âm thanh tựa trống trời Xí la 
Con xin cúi lạy Phật Di Đà 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
4. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 

Thân trụ trong mão Đức Quán Âm
Đầy đủ diệu tướng bảo trang nghiêm 
Hàng phục ngoại đạo, ma kiêu mạn 
Con xin cúi lạy Phật Di Đà 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
5. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Không nhơ, khó sánh, đại thanh tịnh 
Đức hạnh sáng sạch như hư không 
Việc làm lợi ích, được tự tại 
Con xin cúi lạy Phật Di Đà 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
6. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Mười phương chư Bồ tát nổi danh 
Cùng các loài ma đều tán thán 
Vì chư chúng sinh, trụ nguyện lực 
Con xin cúi lạy Phật Di Đà 
Nguyện cùng các chúng sinh 
Vãng sinh nước An Lạc 
 
7. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Ao báu đáy vàng sinh liên hoa 
Thiện căn sinh vi diệu đài tòa 
Ngài ngự trên tòa uy nghiêm quá 
Con xin cúi lạy Phật Di Đà 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
8. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Các Bồ tát từ khắp mười phương  
Hiện thần thông đến cõi An Lạc 
Cung kính chiêm ngưỡng tôn nhan Phật 
Con xin cúi lạy Phật Di Đà 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
9. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Mọi vật đều vô thường, vô ngã 
Như trăng dưới nước, điện, ảnh, sương 
Vì chúng nói pháp vô danh tự 
Con xin cúi lạy Phật Di Đà 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 

10. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Cõi nước Cực Lạc không ác danh 
Không có người nữ, cùng ác đạo 
Mọi người chí tâm kính trọng Phật 
Con xin cúi lạy Phật Di Đà 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
11. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Cõi ấy có vô số phương tiện 
Không có nẻo ác, cùng bạn ác 
Vãng sinh, không thoái, sẽ thành Phật 
Con xin cúi lạy Phật Di Đà 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
12. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Công đức của Phật A Di Đà 
Việc thiện vô biên như biển lớn 
Hành giả tu thiện căn thanh tịnh 
Hồi hướng pháp giới, sinh Cực Lạc 
Nguyện cùng các chúng sinh 
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
13. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Thương xót che chở con 
Làm lớn hạt giống Pháp 
Đời này và đời sau 
Nguyện Phật thường nhiếp thọ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
14. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ tát. 
 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
15. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới Đại Thế Chí Bồ tát. 
 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước Cực Lạc. 
 
16. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới chư Bồ tát Thanh tịnh Đại hải chúng. 
 
Nguyện cùng các chúng sinh 
Vãng sinh nước An Lạc. 

Nguyện vì sư tăng, cha mẹ, các bậc thiện tri thức, cùng pháp giới chúng sinh, đoạn trừ ba chướng, được vãng sinh cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà, xin quy mạng sám hối. 

Chí tâm sám hối. 

Từ vô thỉ, thọ thân đến nay 
Thường dùng mười ác, hại chúng sinh
Bất hiếu cha mẹ, báng Tam bảo 
Tạo tội ngũ nghịch, nghiệp không lành 
Vì những nhân duyên tội ác này 
Vọng tưởng điên đảo, thường trói buộc
Nên thọ vô lượng khổ sinh tử
Cúi xin sám hối, nguyện tiêu trừ. 

Sám hối phát nguyện xong rồi, chí tâm quy mạng A Di Đà Phật.

Chí tâm khuyến thỉnh:

Chư Phật đại từ Vô thượng tôn 
Thường dùng “không tuệ” chiếu ba cõi 
Chúng sinh đui mù, không hiểu biết 
Trầm luân biển khổ lớn sinh tử
Thỉnh thường trụ thế chuyển pháp luân
Cứu độ chúng sinh thoát cảnh khổ. 

Khuyến thỉnh xong rồi, chí tâm quy mạng A Di Đà Phật.

Chí tâm tùy hỷ:

Từ xưa nay, ôm lòng đố kỵ 
Ngã mạn, phóng dật, vì vô minh 
Thường đem lửa sân hận độc hại 
Thiêu đốt thiện căn từ, trí tuệ
Hôm nay suy tư mới tỉnh ngộ 
Phát tâm tinh tiến đại tùy hỷ. 

Tùy hỷ xong rồi, chí tâm quy mạng A Di Đà Phật.

Chí tâm hồi hướng:

Trôi lăn trong ba cõi 
Si, ái, nhập bào thai 
Sinh ra, rồi già, chết 
Chìm đắm trong biển khổ
Con nay tu phước này
Hồi hướng sinh An Lạc. 

Hồi hướng xong rồi, chí tâm quy mạng A Di Đà Phật.

Chí tâm phát nguyện:

Nguyện xả bỏ bào thai 
Vãng sinh nước An Lạc 
Mau thấy Phật Di Đà 
Thân vô biên công đức 
Được phụng sự chư Phật 
Cùng chư vị hiền thánh 
Được sáu phép thần thông 
Cứu hộ chúng sinh khổ
Hư không pháp giới tận
Nguyện con mới cùng tận. 

Phát nguyện xong rồi, chí tâm quy mạng A Di Đà Phật. (Những phần còn lại, cũng giống như trên).

 

Phần thứ tư:

Y vào Nguyện Vãng Sinh Lễ Tán Kệ của ngài Thiên Thân, tổng cộng có hai mươi lạy, nên lạy vào lúc cuối đêm. (Phần sám hối giống như trên).

1. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Thế Tôn, con một lòng 
Quy mạng khắp mười phương 
Vô Ngại Quang Như Lai 
Cùng Phật giáo tương ưng 
Nguyện cùng các chúng sinh 
Vãng sinh nước An Lạc.
 
2. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Quán tướng thế giới kia 
Hơn hẳn đường ba cõi 
Cứu cánh tựa hư không 
Rộng lớn không bờ bến 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
3. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Chánh đạo đại từ bi 
Thiện căn xuất thế sinh 
Quang minh sạch đầy đủ 
Như gương vành nhật nguyệt
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
4. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Đủ tính chất trân bảo 
Gồm hết diệu trang nghiêm 
Quang vô cấu rực rỡ 
Sáng sạch rọi thế gian 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
5. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Hoa báu ngàn vạn loại 
Che khắp suối ao hồ 
Gió thoảng lay hoa lá 
Quang giao thoa động chuyển
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
6. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Cung điện cùng lầu gác 
Thấy mười phương không ngại 
Cây tạp đủ quang sắc 
Lan can báu giáp vòng 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
7. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Vô lượng bảo giao nhau 
Hư không giăng lưới ngọc 
Đủ loại linh vang hưởng 
Ngân nga âm diệu pháp
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
8. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Phạm âm ngộ sâu xa 
Vi diệu vọng mười phương 
Chánh giác A Di Đà 
Vua Pháp khéo trụ trì 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
9. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Như Lai tịnh hoa chúng 
Chánh giác hoa hóa sinh 
Yêu thích vị Phật pháp 
Thiền định làm món ăn 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
10. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Dứt lìa thân tâm não 
Thường thọ lạc không ngừng 
Cõi thiện căn Đại thừa 
Bình đẳng, không tên xấu 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
11. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Người nữ, người tàn tật 
Cùng Nhị thừa không sinh 
Chúng sinh bao ước nguyện 
Tất cả đều đầy đủ 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
12. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Vô lượng vua báu lớn 
Đài hoa sạch vi diệu 
Tướng tốt rạng một tầm 
Sắc tượng vượt quần sanh
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
13. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Chúng trời, người, bất động 
Biển trí thanh tịnh sinh
Như núi chúa Tu Di 
Thắng diệu không ai sánh
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
14. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Chúng trượng phu trời, người 
Chiêm ngưỡng, kính vây quanh 
Mưa thiên nhạc, hoa, y 
Diệu hương, cúng dường Phật
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
15. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Nước An Lạc thanh tịnh 
Thường chuyển vô cấu luân 
Hoá Phật, Bồ tát nhật 
Như Tu Di trụ trì 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
16. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Dùng tâm không phân biệt 
Tán thán công đức Phật 
Có thể mau đầy đủ  
Biển báu công đức lớn 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
17. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Thương xót che chở con 
Tăng trưởng hạt giống Pháp 
Đời này và đời sau 
Xin Phật thường nhiếp thọ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
18. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ tát. 
 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
19. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới Đại Thế Chí Bồ tát. 
 
Nguyện cùng các  chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
20. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới chư Bồ tát Thanh tịnh đại hải chúng. 
 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
Nguyện vì sư tăng, cha mẹ, các bậc thiện tri thức, cùng pháp giới chúng sinh, đoạn trừ ba chướng, được vãng sinh cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà, xin quy mạng sám hối. 

 

Phần thứ năm

Y vào Nguyện Vãng Sinh Lễ Tán Kệ của pháp sư Ngạn Tông, tổng cộng có hai mươi mốt lạy, nên lạy vào buổi sáng. 

1. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Nhân địa Pháp Tạng lâu 
Quả báo Cực Lạc sâu 
Trân báu làm mặt đất 
Bảo ngọc mọc thành rừng 
Hoa sắc màu hy hữu 
Sóng giảng pháp nhiệm màu 
Chừng nào được tiếp dẫn 
Thỏa mãn tâm mong cầu 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
2. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Đời trược khó ở lâu 
Nguyện vãng sinh càng sâu 
Dây vàng giăng lối bước 
Lưới ngọc phủ rừng châu 
Màu sắc toàn màu thật 
Âm thanh diễn pháp mầu 
Chớ nghĩ Tây phương viễn 
Chỉ cần mười niệm sâu 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
3. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Đã thành bậc Chánh giác, 
Chân hữu khắp không uy 
Ở Tây phương hiện nhỏ 
Chỉ là tạm tùy cơ 
Lá châu màu rạng rỡ 
Nước, cát chói hoàng huy 
Muốn được vô sinh quả 
Cực Lạc phải nương y 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
4. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Tướng bạch hào sáng chói 
Dấu tay báu rõ ràng 
Đất, nước đều là kiếng 
Hương, hoa nhiều như mây 
Siêng tu, vãng sinh dễ 
Tu ít, khó nghe danh 
Nếu như không nghi hoặc 
Trội hơn cả đám đông 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
5. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Lòng tràn đầy từ bi 
Quang minh trùm pháp giới 
Vô duyên độ chúng sinh 
“Hữu tướng định” không khó 
Hoa, tùy tâm biến đổi 
Cung điện, tùy thân hiện 
Cảnh xuất thế hy hữu 
Nhập thiền mới nhìn ra 
Nguyện cùng các chúng sinh 
Vãng sinh nước An Lạc 
 
6. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Do công đức hồi hướng 
Sẽ được vãng Tây phương 
Tràng phan đầy bảo địa 
Gió mát thổi hương trời 
Sen báu đầy mặt nước 
Lưới báu phủ hư không 
Nếu nguyện sinh tha thiết 
Sẽ khoái lạc vô cùng
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
7. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Muốn chọn cõi vãng sinh 
Tây phương là đúng nhất 
Cây báu cùng lầu báu 
Lối đi lót y trời 
Cơm thơm tùy tâm hiện 
Lầu báu theo bên thân 
Có duyên đều vào được 
Nhưng ít người vãng sinh 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc.  
 
8. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Thành Phật đã mười kiếp 
Lập cõi độ chúng sinh 
Đáy ao vàng chói sáng 
Lá bằng ngọc sáng ngời  
Chim từ châu báu hiện
Người từ hoa hóa sinh 
Xin thỉnh chư thánh chúng 
Sớm đến rước vãng sinh 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
9. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Các cõi Phật mười phương 
Đều là nhà Pháp vương 
Nếu tìm cõi hữu duyên 
Sớm mong chớ tìm lầm 
Nước công đức như ý 
Hoa làm bằng bảy báu 
Nếu như thường quán tưởng 
Cõi Cực Lạc không xa
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc.

10. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Cực Lạc không biến đổi
Xưa nay thường như vậy 
Đài sáng bằng ngàn báu 
Bát phong hòa tiếng nhạc 
Ao nhiều chim thuyết pháp 
Khắp trời rải thiên hoa 
Sinh rồi, không sợ thoái 
Tùy ý nở liên hoa 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
11. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Hoa tòa nhiều vô số 
Thánh chúng cũng khó lường 
Mỗi người hoa sen nở  
Sóng nói lời pháp hay 
Tĩnh lặng không tai ách 
Bất Thoái làm bạn lành 
Xin hỏi người sanh trước 
Đến đây được bao lâu 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
12. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Phóng quang cứu Tỳ Xá 
Trên không dẫn Vi Đề 
Chư thiên dâng bảo cái
Người đều mặc bảo y 
Sáu thời nghe chim hót 
Hoa lún dưới bước chân 
Mọi việc đều chân chánh 
Chẳng lẽ lại còn mê
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
13. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Khuyên người tu ba phước 
Đều tiêu diệt ngũ thiêu 
Công phát tâm đã đến 
Buộc tâm tội liền tiêu 
Chim, hoa, ánh sáng báu 
Tiếng gió vang lời nhạc 
Nên mừng pháp dễ tu 
Đừng lo không được vãng
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
14. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật.  

Màu châu là màu nước
Kim quang tức là đài 
Đúng thời hoa biến mất 
Tùy nguyện hoa lại khai 
Trên ao thường ẩn hiện 
Bay tự tại vãng lai 
Tâm trực sẽ vãng sinh 
Phải nên tu hồi hướng 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
15. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Mây diệu hoa đẹp mắt 
Nước cam lộ rửa tâm 
Cùng vãng sinh, dễ biết 
Tuổi thọ bằng, khó phân 
Vui nhiều, không biếng nhác 
Lời pháp xa, nghe gần 
Sao còn tham ngũ trược 
Để cho lửa đốt thân
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
16. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật 
 
Trên đài, trời người hiện 
Thấy Bồ tát trong quang 
Lưng trời, bốn bảo các
Vây quanh bảy lan can 
Nghi nhiều, sinh biên địa 
Đức ít, khó thượng sinh 
Tin đủ , không lo nghĩ 
Tây phương, tâm đã an 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
17. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Sáu căn thường hợp đạo 
Sẽ không đọa tam đồ 
Một niệm biến mười phương 
Trở về, đắc pháp nhẫn 
Đất bằng, rộng vô biên 
Gió lay, làm mát mẻ 
Nhắn với người niệm Phật 
Hãy rời chốn khổ đau 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
18. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Thương xót gia hộ con
Khiến mầm pháp tăng trưởng 
Đời này và đời sau 
Xin Phật thường nhiếp thọ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
19. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Cực Lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ tát. 
 
Dước gót chân ngàn căm 
Trong quang, hiện năm đường 
Dùng lòng bi tiếp dẫn 
Người vãng sinh vô cùng 
Trong định vẫn thuyết pháp 
Tâm tĩnh đắc thần thông 
Nghe tên đều nguyện vãng 
Trong quang hiện hoa vàng
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
20. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới Đại Thế Chí Bồ tát. 
 
Bi, lực đều vô thượng 
Quang chiếu kẻ hữu duyên 
Cõi Phật đều dao động 
Tay cầm cánh hoa sen 
Chim không phải chim thật 
Thiên chẳng phải là thiên 
Nên biết, cầu diệu lạc 
Giới hương phải vẹn toàn
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
21. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới chư Bồ tát Thanh tịnh Đại hải chúng. 
 
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
Nguyện vì sư tăng, cha mẹ, các bậc thiện tri thức, cùng pháp giới chúng sinh, đoạn trừ ba chướng, được vãng sinh cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà, xin quy mạng sám hối.

 

Phần thứ sáu: 

Nguyện Vãng Sinh Lễ Tán Kệ của sa môn Thiện Đạo, y vào Quán Vô Lượng Thọ Kinh mà trước tác, có hai mươi lạy, nên lạy vào lúc giữa trưa (Phần sám hối giống như trên) 

1. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Quán cõi A Di Đà Cực Lạc 
Toàn bằng báu vật, rộng, bằng phẳng 
Do bốn mươi tám nguyện trang nghiêm 
Vô cùng tinh diệu, vượt các cõi 
Số lượng hải chúng cõi Cực Lạc 
Dù đếm vĩnh viễn cũng không xong 
Xin khuyên hãy vãng sinh về đó 
Hằng sa tam muội tự nhiên thành
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
2. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Vô lượng vô biên vô số ức 
Tràng bảy báu, bảo địa trang nghiêm 
Bốn phương tám hướng toàn vật báu 
Nhìn thấy tự nhiên chứng vô sinh 
Cõi vô sinh, vĩnh viễn thường trụ 
Mỗi báu rạng rỡ vô số quang 
Hành giả nếu như thường quán tưởng 
Lâm chung nhất định vãng Tây phương 
Nguyện cùng các chúng sinh 

3. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Bảo địa trang nghiêm khôn kể xiết 
Giây vàng giăng lối, tự nhiên thành 
Tất cả đều do Di Đà nguyện 
Bồ tát, trời, người rải hoa báu 
Đất báu, màu báu, tia sáng báu 
Mỗi tia biến thành vô số đài 
Trong đài, thiên vạn ức lầu báu 
Quanh đài vô số ức bảo tràng
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
4. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Phía trên của mỗi một đài báu 
Vô số nhạc báu làm trang nghiêm 
Tám luồng ánh sáng từ quang xuất 
Tùy căn cơ phát diệu âm thanh 
Quán tưởng âm thanh cũng hơi khó 
Đi đứng nằm ngồi thường nhiếp tâm 
Chỉ trừ lúc ngủ, thường nghĩ nhớ 
Tam muội vô vi tức Niết bàn 
Nguyện cùng các chúng sinh 

5. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Nước báu, rừng báu, cùng cây báu 
Hoa báu, lá báu, rễ nhánh báu 
Hoặc ngàn cây báu mọc thành rừng 
Hoặc trăm cây báu thành hàng lối 
Mỗi hàng xứng nhau, lá quyện nhau 
Màu sắc khác nhau, quang cũng vậy 
Mỗi cây ba chục vạn do tuần 
Nhánh, cành đều nói pháp vô sinh
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
6. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Bảy lớp lưới, bảy lớp cung điện 
Ánh sáng giao nhau, màu rực rỡ 
Chư thiên đồng tử hiện ở trong 
Anh lạc rạng ngời siêu nhật nguyệt 
Mỗi hàng, lá báu ngàn màu sắc 
Hoa nở sáng chói tựa kim luân 
Quả phóng ánh quang thành lọng báu 
Trần sa cõi Phật hiện vô biên 
Nguyện cùng các chúng sinh
 
7. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Ao báu, bờ báu phủ cát vàng 
Sông báu, lá báu, hoa sen báu 
Mỗi hoa đều mười hai do tuần 
Lưới báu, màn báu, lan can báu 
Nước công đức chảy vòng cây báu 
Nghe tiếng sóng, chứng quả vô sinh 
Nay xin khuyên nhắc người hữu duyên 
Gắng sức tỉnh ngộ, về cố hương
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
8. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Trên những lối đi giăng dây vàng 
Có ngàn vạn ức lầu, nhạc báu 
Các thiên đồng tử rải hương hoa 
Bồ tát mười phương như mây tụ 
Vô lượng vô biên không kể xiết 
Kính lễ Đức Phật, rồi đứng bên 
Linh báu, cây báu phát tiếng mầu 
Ca ngợi công đức ba vị Thánh 
Nguyện cùng các chúng sinh 

9. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Di Đà bổn nguyện, hoa vương tòa 
Do tất cả châu báu hợp thành 
Trên đài bốn trụ giăng màn báu 
Di Đà an tọa, hiển chân thân 
Thân ngài quang minh chiếu pháp giới 
Người chạm quang minh, tâm không thoái 
Ngày đêm sáu thời chuyên tưởng niệm 
Lâm chung, an lạc như tam muội
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
10. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Thân tâm Di Đà trùm pháp giới 
Ảnh hiện trong tâm của chúng sinh 
Cho nên khuyên bạn nên quán sát 
Nương tâm khởi tưởng, hiện chân dung 
Chân dung bảo tượng ngồi đài hoa 
Tâm khai thấy cõi ấy trang nghiêm
Cây báu, Tam Tôn, hoa đầy khắp,
Gió lay, tiếng nhạc vút ngang trời. 
Nguyện cùng các chúng sinh,  

11. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Thân sắc Di Đà như kim sơn 
Tướng hảo quang minh chiếu mười phương 
Riêng người niệm Phật được soi nhiếp 
Nên biết Bổn nguyện rất kiên cường 
Mười phương chư Phật đều minh chứng 
Chuyên xưng danh hiệu vãng Tây phương 
Đến đó hoa khai, nghe diệu pháp 
Nguyện hạnh thập địa tự nhiên thành 
Nguyện cùng các chúng sinh 
Vãng sinh nước An Lạc 
 
12. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Quán Âm Bồ tát đại từ bi 
Đã đắc đạo, nhưng không thành Phật 
Quán sát chúng sinh trong thân mình 
Sáu thời quán sát, thường cứu độ 
Ứng hiện thân quang màu tử kim 
Tướng hảo, uy nghi vô cùng cực 
Thường đưa trăm ức cánh tay vàng 
Độ kẻ hữu duyên về Cực Lạc 
Nguyện cùng các chúng sinh 

13. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Thế Chí Bồ tát khó tư nghì 
Uy quang phổ chiếu vô cùng cực 
Những kẻ hữu duyên được soi chiếu 
Tăng trưởng trí tuệ, vượt ba cõi 
Uy lực Ngài chấn động pháp giới 
Hóa Phật tụ tập đầy hư không 
Khuyên kẻ hữu duyên thường nhớ tưởng 
Không còn sinh tử, chứng lục thông
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
14. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Ngồi thẳng kiết già nhập tam muội 
Dùng tâm quán tưởng cảnh Tây phương 
Thấy được cõi Di Đà Cực Lạc 
Trên không bảy thứ báu trang nghiêm 
Thân Đức Di Đà lớn vô biên 
Khuyên các hành giả, tùy căn cơ 
Quán thân Đức Phật cao trượng tám 
Viên quang, hóa Phật, như Phật thật 
Nguyện cùng các chúng sinh 

15. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Thượng bối, thượng hành, bậc thượng căn 
Cầu sinh Tịnh độ, đoạn tham sân 
Hành nguyện khác nhau, chia ba phẩm 
Tu tập năm môn, giúp ba nhân 
Một ngày, bảy ngày, chuyên tinh tiến 
Lâm chung, ngồi đài, xuất lục trần 
Mừng thay, khó gặp, nay đã gặp 
Chứng được vô vi pháp tính thân
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
16. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Trung bối, trung hành, bậc trung căn 
Một ngày trai giới, ngồi sen vàng 
Hiếu dưỡng cha mẹ, dạy hồi hướng 
Làm nhân cho sự vãng Tây phương 
Phật cùng thánh chúng đến tiếp dẫn 
Về Cực Lạc thân cận Di Đà 
Sau bảy ngày, hoa sen sẽ nở 
Ba phẩm sen nở, chứng tiểu quả 
Nguyện cùng các chúng sinh 

17. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Hạ bối, hạ hành, bậc hạ căn 
Thập ác, ngũ nghịch, tội tham sân 
Trộm vật thường trụ, báng Chánh pháp 
Chưa từng hổ thẹn, tu sám hối 
Lúc chết, tướng ác hiện như mây 
Lửa dữ địa ngục hiện ở trước 
Bỗng gặp vãng sinh thiện tri thức 
Khuyên gấp niệm Phật A Di Đà 
Hóa Phật, Bồ tát đến tiếp dẫn 
Khi đó mới phát Bồ đề tâm
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
18. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 

Cõi nước Di Đà tùy cơ cảm 
Tây phương Cực Lạc khó tư nghì 
Thường nghe Bát nhã, hết vọng tưởng 
Hằng niệm Vô sinh, không còn lo  
Tất cả trang nghiêm đều nói pháp 
Không cần quan tâm cũng hiểu ngay 
Tùy ý xuống ao hoa thất giác  
Ngưng thần lĩnh hội bát bội chi 
Vô lượng Bồ tát làm đồng học 
Tính hải Như Lai đều là thầy 
Dùng nước tâm Di Đà tắm gội 
Quán Âm Thế Chí đắp pháp y 
Chốc lát châu du toàn pháp giới 
Được Phật thọ ký chứng vô sinh 
Cõi nước tiêu dao vô cùng ấy 
Đời này không vãng, đợi đời nào
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 

19. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương A Di Đà Phật. 
 
Thương xót che chở con 
Tăng trưởng hạt giống Pháp 
Đời này và đời sau 
Xin Phật thường nhiếp thọ
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước An Lạc. 
 
20. Nam mô chí tâm quy mạng lễ Tây phương Cực Lạc thế giới Quán Âm, Thế Chí  chư Bồ tát Thanh tịnh Đại hải chúng. 
 
Nguyện cùng các chúng sinh,
Vãng sinh nước An Lạc. 

Nguyện vì sư tăng, cha mẹ, các bậc thiện tri thức, cùng pháp giới chúng sinh, đoạn trừ ba chướng, được vãng sinh cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà, xin quy mạng sám hối. 

Hai phẩm Sám hối, Phát nguyện, giống như phần trước. Ai chỉ cần phần cốt yếu thì chọn phần đầu, nếu cần vắn tắt thì chọn phần giữa, còn nếu cần chi tiết rộng rãi thì chọn phần dưới. Phần chi tiết khuyến khích những hành giả có tâm chân thực nguyện vãng sinh. Khi sám hối, hoặc đối với bốn chúng, hoặc đối với mười phương Phật, hoặc đối với xá lợi Phật, tượng Phật, v.v…, hoặc đối với một người, hoặc tự chính mình. Lại phải hướng về mười phương Tam bảo cùng tận hư không giới, cùng tận chúng sinh giới, v.v… mà phát lồ sám hối. 

Sám hối có ba phần: thượng, trung, hạ.  

Thượng phẩm sám hối, nghĩa là các lỗ chân lông đều rỉ máu, thống khổ hối hận, hai mắt cũng rỉ máu. Đây gọi là thượng phẩm sám hối. 

Trung phẩm sám hối, nghĩa là toàn thân toát mồ hôi nóng, hai mắt rỉ máu. Đây gọi là trung phẩm sám hối. 

Hạ phẩm sám hối, nghĩa là toàn thân nóng bức, hai mắt đẫm lệ. Đây gọi là hạ phẩm sám hối. 

Ba phẩm sám hối này, tuy có sự sai khác, đều là do từ lâu đã trồng căn lành giải thoát, khiến cho đời này kính pháp trọng thầy, không tiếc thân mạng. Nhẫn đến phạm những tội nhỏ, đều hết lòng như pháp sám hối. Người nào sám hối như vậy, bất luận lâu mau, đều có thể mau chóng diệt trừ tất cả những tội nặng. Nếu không như vậy, dù cho vất vả tụng niệm suốt ngày, tất cả đều vô ích, giống như chưa sám hối. Nên biết, lúc sám hối, dù không thể có những biểu hiện bên ngoài như vừa nói ở phần trên, nhưng nếu có tâm chí thành chí thiết, thì những tội chướng cũng sẽ tiêu diệt một cách nhanh chóng. 

Kính bạch mười phương chư Phật, mười phương tôn pháp, chư đại Bồ tát, tất cả thánh hiền, tất cả long thiên bát bộ, pháp giới chúng sinh, cùng tất cả đại chúng đang có mặt, chứng tri cho con là …. phát lồ sám hối, từ vô thỉ cho đến ngày nay, tất cả tội chướng: 

Sát hại tất cả Tam bảo, sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, tất cả chúng sinh trong pháp giới, số lượng không kể xiết. – Trộm cắp tài vật của tất cả Tam bảo, sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, tất cả chúng sinh trong pháp giới, số lượng không kể xiết. 

– Sinh khởi tà tâm đối với tất cảTam bảo, sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, tất cả chúng sinh trong pháp giới, không thể kể xiết. 

 

 

 

– Vọng ngữ lừa dối với tất cả Tam bảo, sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, tất cả chúng sinh trong pháp giới, không thể kể xiết. 

 

– Nói lời vô nghĩa (ỷ ngữ) đối với tất cả Tam bảo, sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, tất cả chúng sinh trong pháp giới, không thể kể xiết.

– Nói lời hung ác đối với tất cả Tam bảo, sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, tất cả chúng sinh trong pháp giới, không thể kể xiết. 

– Nói lời đâm thọc (lưỡng thiệt) đối với tất cả Tam bảo, sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, tất cả chúng sinh trong pháp giới, không thể kể xiết.

– Hoặc phá năm giới, tám giới, mười giới (sa di), hai trăm năm mươi giới (tỳ kheo), năm trăm giới (tỳ kheo ni), ba tụ giới Bồ tát, mười vô tận giới, nhẫn đến tất cả giới luật, uy nghi, v.v… Tự mình làm, hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người làm mà vui, không thể kể xiết.  

 

 

 

 

 

Những tội chướng mà con đã tạo tác như vậy, nhiều như số vi trần trong mười phương thế giới. Hư không vô biên, tội ác mà con đã tạo cũng vô biên. Phương tiện vô biên, tội ác mà con đã tạo cũng vô biên. Pháp tính vô biên, tội ác mà con đã tạo cũng vô biên. Pháp giới vô biên, tội ác mà con đã tạo cũng vô biên. Tam bảo vô biên, chúng con xâm tổn, cướp đoạt, sát hại cũng vô biên. Giới phẩm vô biên, chúng con hủy phạm giới luật cũng vô biên. Những tội chướng như vậy, trên cho đến các bậc Bồ tát, dưới cho đên các bậc Thanh văn Duyên giác, cũng không thể biết hết được, chỉ có chư Phật mới có thể biết được số lượng tội nghiệp mà chúng con đã tạo là bao nhiêu. Nay con đối trước Tam bảo, cùng chúng sinh trong mười phương pháp giới, phát lồ sám hối, không dám che dấu. Xin nguyện mười phương Tam bảo cùng pháp giới chúng sinh, chứng nhận sự sám hối, ghi nhớ cho sự thanh tịnh của con. Kể từ ngày hôm nay, nguyện cùng pháp giới chúng sinh, cải tà quy chánh, phát tâm Bồ đề, đối xử  nhau từ bi, xem nhau như Phật, làm quyến thuộc Bồ đề, làm chân thật thiện tri thức, cùng vãng sinh về Tây phương Cực Lạc, nhẫn đến khi thành Phật. Những tội như vậy, vĩnh viễn đoạn trừ sự tương tục, không còn dám tái phạm. Sám hối rồi, chí tâm quy mạng A Di Đà Phật. (Hết phần Quảng sám) 

Trước khi nhập quán hoặc ngủ nghỉ, nên phát nguyện như sau, hoặc đứng hoặc ngồi, một lòng chắp tay, hướng về phía tây, niệm mười câu A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, chư Bồ tát Thanh tịnh Đại hải chúng xong, nguyện: 

Đệ tử ….. hiện tại là phàm phu sinh tử, tội chướng sâu nặng, trôi lăn sinh tử khổ không thể tả, ngày nay gặp được thiện tri thức, được nghe danh hiệu bổn nguyện của đức A Di Đà Phật, một lòng xưng niệm cầu nguyện vãng sinh, nguyện Phật từ bi không quên lời thệ nguyện rộng lớn nhiếp thọ chúng sinh. Đệ tử chúng con chưa thấy thân Phật tướng hảo quang minh, nguyện Phật từ bi thị hiện cho chúng con được thấy thân tướng của ngài, các vị Bồ tát Quán Âm Thế Chí, cùng cảnh giới quang minh thanh tịnh trang nghiêm của cõi  Cực Lạc.”  

Nói xong, một lòng chánh niệm, sau đó tùy ý nhập quán hoặc ngủ nghỉ. Như vậy, hoặc trong lúc đang phát nguyện, hoặc trong lúc ngủ nghỉ, thấy được cảnh giới, ngoại trừ kẻ không chí thành. 

Điều này đã có nhiều người chứng nghiệm.  

Hỏi: Nếu niệm một câu A Di Đà Phật, hiện đời sẽ được công đức lợi ích gì? 

Đáp: Niệm một câu A Di Đà Phật có thể diệt trừ được tám mươi ức kiếp sanh tử trọng tội. Lễ Phật, niệm Phật cũng tương tự như vậy. Thập Vãng Sinh Kinh nói: “Nếu có chúng sinh niệm A Di Đà Phật nguyện sinh Cực Lạc, đức A Di Đà sẽ cho hai mươi lăm vị đại Bồ tát đến hộ trì hành giả. Người đó trong lúc đi đứng nằm ngồi, hoặc ngày hoặc đêm, tất cả mọi nơi, không cho ác quỷ ác thần não hại hành giả.” Lại như Quán Kinh nói: “Nếu xưng niệm, lễ lạy A Di Đà Phật, nguyện sinh Cực Lạc, Phật A Di Đà sẽ cho vô số hóa Bồ tát giống như Bồ tát Quán Âm Thế Chí đến hộ trì hành giả. Lại cùng với hai mươi lăm vị đại Bồ tát trước, vây quanh hành giả, trăm vòng ngàn vòng, trong tất cả mọi thời, bất kể hành giả đó đi đứng nằm ngồi, các ngài thường không rời người ấy.” Nay đã có được sự lợi ích thù thắng làm chỗ nương tựa, nguyện các hành giả đều nên chí tâm cầu nguyện vãng sinh. Lại như Vô Lượng Thọ Kinh nói: “Nếu ta thành Phật, mười phương thế giới chúng sinh xưng niệm danh hiệu của ta, nhẫn đến tối thiểu là mười niệm, nếu như không được vãng sinh, ta thề không thành Chánh giác.” Đức A Di Đà hiện nay đã thành Phật ở cõi Cực Lạc, như vậy phải nên biết rằng lời thệ nguyện trọng đại đó là chân thật, không phải hư dối. Chúng sinh xưng niệm, ắt được vãng sinh. Lại như Kinh A Di Đà nói: “Nếu có chúng sinh, nghe được danh hiệu đức A Di Đà, phải nên chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, hai ngày, nhẫn đến bảy ngày, một lòng hệ niệm không loạn. Khi người ấy mạng chung, đức A Di Đà và các thánh chúng hiện ra trước mặt, lúc đó, người ấy tâm không điên đảo, liền được vãng sinh về cõi Cực Lạc. Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, ta thấy được sự lợi ích, cho nên mới nói như vậy. Nếu ai nghe điều này, phải nên phát nguyện vãng sinh cõi Cực Lạc.” Phần dưới quyển kinh nói: “Phương đông, số chư Phật nhiều như cát sông Hằng, các phương nam, tây, bắc, cùng phương trên phương dưới, số chư Phật cũng nhiều như cát sông Hằng, mỗi vị đều ở tại cõi nước của mình, hiện tướng lưỡi rộng dài, che trùm tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thực như sau: Này các chúng sinh, phải nên tin tưởng kinh Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm.” Thế nào gọi là Hộ Niệm? Nếu có chúng sinh xưng niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà, hoặc bảy ngày, hoặc một ngày, hoặc tối thiểu là mười niệm, hoặc một niệm, đều được vãng sinh. Các vị Phật đều chứng thành sự kiện này, nên gọi là Hộ Niệm Kinh. Kế đó, đoạn văn phần dưới nói: “Nếu xưng niệm danh hiệu Phật cầu vãng sinh, thường được hằng hà sa chư Phật ở sáu phương hộ niệm, cho nên được gọi là Hộ Niệm Kinh.” 

Hiện nay có những điều thệ nguyện tăng thượng để nương tựa, các vị Phật tử tại sao lại không nỗ lực cầu nguyện vãng sinh!