PHÁP SỰ KHOA NGHI
( 3 tập)
Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG
Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

 

MỤC LỤC

TẬP I

Phần Phụ Lục:

 

TẬP II

* CÁC NGHI GIÁO PHẨM CAO CẤP:

* CÁC NGHI CHO CÁC VỊ GIÁO PHẨM CẤP TRUNG (TĂNG NI):

TẬP III

VĂN SỚ VÀ THIẾP, ĐIỆP LỄ CẦU SIÊU