Đại Nguyện Của Đức Phật Thích Ca

Đại Nguyện Của Đức Phật Thích Ca
Bồ Tát Hạnh

Đại Nguyện Của Đức Phật Thích Ca
doahong

 

Khi tôi được thành Phật, sẽ ở nơi cõi nước tệ ác, núi đồi, gò đống, sành sỏi, gai góc. Chúng sinh ở trong cõi đó, đủ mọi phiền não, ngũ nghịch, thập ác. Tôi sẽ tu hành thành Phật ở nơi đó, để làm những việc lợi ích, đoạn trừ tất cả khổ não cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được tất cả vui, thành tựu Pháp thân hết không còn sót. 

Bài Viết Liên Quan

Bồ Tát Hạnh

18 Đại Nguyện Của Hòa Thượng Tuyên Hóa

18 ĐẠI NGUYỆN CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA   Năm Hòa Thượng Tuyên Hóa 19 tuổi thì mẫu thân Ngài qua đời. Sau khi lo liệu chu toàn việc mai táng, Ngài tới Chùa Tam Duyên ở Hợp Nhĩ Tân (Harbin), chính thức xuất gia,...
Bồ Tát Hạnh

Nguyện Lớn của đức Bồ Tát Quán Thế Âm

Nguyện Lớn của đức Bồ Tát Quán Thế Âm   Nguyện khi tôi hành Bồ tát đạo, chúng sanh nào hứng chịu các thứ khổ não, sợ hãi, không ai cứu vớt, che chở, không nơi nương tựa, không chốn nương náu, nhưng nếu kẻ...
Bồ Tát Hạnh

50 Ngôi Vị Bồ Tát

50 NGÔI VỊ BỒ TÁT HT Thích Thắng Hoan dịch Sản xuất: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Huệ Tâm    Thập Hồi Hướng Vị là một trong 50 ngôi vị tu tập của Bồ Tát. Thập Hồi Hướng Vị là chỉ từ ngôi...
Bồ Tát Hạnh, Giới Thiệu, Sách Tịnh Độ

48 Đại Nguyện Của Tỳ Kheo Pháp Tạng

Ðiều nguyện thứ nhất: Nếu con được thành Phật mà trong cõi nước con còn có địa ngục, ngã quỷ, súc sinh thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Bồ Tát Hạnh

25 Đại Nguyện Của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

25 Đại Nguyện Của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát   Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 1. Công đức tôi cúng dường Phật, Tăng và những hạnh nghiệp tu tập thanh tịnh của tôi đó , nay xin hồi hướng...
Bồ Tát Hạnh

12 Đại Nguyện Của Đức Phật Dược Sư

12 Đại Nguyện Của Đức Phật Dược Sư   1. Nguyện sau khi thành Phật, tự thân tôi sẽ có ánh sáng rực rỡ, chiếu tỏa khắp vô số thế giới, và tôi sẽ dùng thân tướng trang nghiêm đó hóa độ chúng sinh, khiến...