Đại Nguyện Của Chuẩn Đề Vương Bồ Tát
doahong

 

Ngài Chuẩn Đề Vương Bồ Tát có lời đại nguyện rằng:

Nguyện hộ trì Phật pháp và hộ mạng cho những chúng sanh nào trí tuệ kém cỏi, nghiệp chướng sâu dày, thân nhiều tật bệnh, và thọ mạng ngắn ngủi.