Đại Nguyện Của Đức Địa Tạng Bồ Tát
doahong

 

Từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho các chúng sanh được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo”.

Nếu chưa độ hết chúng sanh,
nguyện không chứng quả Bồ đề,
và nếu sự thọ khổ trong địa ngục hãy còn,
thì thề không thành Phật.