BÀI KỆ TÁN THỦ LĂNG NGHIÊM CỦA NGÀI A NAN
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch

 

Thủ Lăng Nghiêm Vương khó được vậy thay.
Trừ đảo điên ức kiếp một tâm này
Pháp Thân hiện, vượt hằng sa số kiếp.
Nay chí nguyện cho đến ngày thành Phật
Độ thoát chúng sinh như cát sông Hằng.
Mang thâm tâm phụng sự tựa vi trần
Mong đền đáp thâm ân mười phương Phật.
Cầu Thế Tôn chứng tâm con như nhất,
Nguyện bước vào cõi ác chẳng ngại ngăn.
Nếu một người chưa chứng đắc Phật thân
Con nguyện quả Niết Bàn không nắm giữ.
Hỡi đấng đại bi, đại hùng, đại lực,
Nguyện tiêu trừ tâm vi tế cuồng mê,
Sớm bước lên đạt quả vị Bồ Đề
Tọa đạo tràng khắp mười phương pháp giới.
Nếu Tánh Không có một ngày tiêu hoại
Tâm con vô động chuyển tựa Luân sơn./.