BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

29_ Sổ Châu Thủ (Tay cầm tràng hạt):

_Tay thứ ba trong tám tay thuộc Yết Ma Bộ (Karma-kula) của Mật Pháp, là Pháp Câu Triệu (Akarsani)

_Câu thứ 38 trong văn của bài Chú là:”Phật la xá lợi” dịch nghĩa là thân giác ngộ (Giác Thân) tức Sổ Châu Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 14 trong Kinh Văn:

“Nếu muốn mười phương chư Phật mau đến trao tay thì nên cầu nơi tay Sổ Châu“.

_Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 29:

“Nếu người nào vì chư Phật ở mười phương mau đến trao vào bàn tay thì nên cầu nơi bàn tay cầm tràng hạt”.

_Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ 27 là:

Nếu vì chư Phật đến trao vào tay nên tu pháp Sổ châu (tràng hạt). Tượng NIỆM CHÂU QUÁN TỰ TẠI Bồ Tát….Xong tay phải cầm chuỗi tràng hạt, tay trái đặt ở đầu gối như thế xoa,vẽ tượng xong.

Tướng Ấn là hai tay phải trái cầm chuỗi tràng hạt trì niệm, đội trên đảnh đầu 3 lần, làm tướng Quy Mệnh.

Chân Ngôn là:

ÁN _ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA ( Kim Cượng Pháp) TÁT PHỘC ĐÁT THA NGHIỆT ĐA (tất cả Như Lai) NHẬP PHỘC LA (quang minh) BỐ NHẠ ( tay) MẪU LẬT LA HÀM (ấn lên tôi) SA PHỘC HẠ