BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

10_ Bảo Cung Thủ (Tay cầm cây cung báu):

_ Tay thứ nhất trong tám tay thuộc Ma Ni Bộ (Mani-kula) của Mật Pháp, là Pháp Tăng Ích (Va’sikarana)

_ Câu thứ 39 trong văn của bài Chú là:”Phạt sa phạt sâm” dịch nghĩa là lời nói vui mừng (Hoan Ngữ)  tức Bảo Cung Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên  Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ năm trong Kinh Văn:

“Nếu vì thăng Quan tiến chức , cầu mong Quan Vị thì nên cầu nơi tay Bảo Cung (Cây Cung báu )” .

_Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ mười:

“Nếu người nào muốn thăng Quan tiến Chức thì nên cầu nơi bàn tay cầm cây Cung báu”.

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay  Ấn thứ mười là:

Nếu muốn thăng quan tiến chức nên tu pháp Cây cung báu. Tượng TRÌ CUNG QUÁN TỰ TẠI …. xong tay Định Tuệ (tay trái,tay phải) cầm cây cung nằm ngang làm thế tính số do tuần, vẽ tượng xong.

Tướng Ấn đó là Kim Cương Hợp Chưởng

Chân Ngôn là:

ÁN _ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) KIẾN TRA ĐÀ NỖ SA (cây cung) A BÁT LA ĐỂ HA ĐA GIA (không có chướng ngại) TAM MA ĐỊA SA PHỘC HẠ