THƯ GỞI NGƯỜI HỌC PHẬT

Yếu Chỉ Của Pháp Môn Tịnh Độ
Sa môn Thích Hải Quang
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học