Người Tu Tịnh Độ Không Khéo Dụng Tâm Sẽ Bị Tai Hại Ra Sao?
(Thư Học Phật 67)
Btg Bảo Đăng
Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3