Thế Nào Là Chân Thật Sám Hối?
(Thư Học Phật 70)
Btg Bảo Đăng
Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3

Print Friendly, PDF & Email