Thế Nào Là Chân Thật Sám Hối? (Audio 70)

Thế Nào Là Chân Thật Sám Hối?  (Audio 70)
Bảo Đăng Audio, Lá Thư Học Phật

Thế Nào Là Chân Thật Sám Hối?
(Thư Học Phật 70)
Btg Bảo Đăng
Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3

Bài Viết Liên Quan

Bảo Đăng Audio, Lá Thư Học Phật

Giảng Giải Rõ Về Tứ Niệm Xứ (Audio 74)

Giảng Giải Rõ Về Tứ Niệm Xứ (Thư Học Phật 74) Btg Bảo Đăng Thực hiện: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Huệ Tâm   
Lá Thư Học Phật, Pháp âm

Thế Nào Gọi Là Chân Thật Phật Tử

THƯ GỞI NGƯỜI HỌC PHẬT Thế Nào Gọi Là Chân Thật Phật Tử Sa môn Thích Hải Quang Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học  
Bảo Đăng Audio, Lá Thư Học Phật

Tạo Tội Nhiều Quá Sám Hối Chừng Nào Mới Hết Tội

Tạo Tội Nhiều Quá Sám Hối Chừng Nào Mới Hết Tội (Thư Học Phật 88) Btg Bảo Đăng   
Bảo Đăng Audio, Lá Thư Học Phật

Thế Nào Là Niệm Phật Tam Muội

Chúng Sanh Trong Thời Kiếp Giảm Như Thế Nào & Thế Nào Là Niệm Phật Tam Muội (Thư Học Phật 84) Btg Bảo Đăng   
Lá Thư Học Phật, Pháp âm

Người Tu Tịnh Độ Cần Phải Phá Trừ Cái Gì

THƯ GỞI NGƯỜI HỌC PHẬT Người Tu Tịnh Độ Cần Phải Phá Trừ Cái Gì Sa môn Thích Hải Quang Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học  
Lá Thư Học Phật, Pháp âm

Tại Sao Bị Ma Dựa Nhập Và Phát Cuồng Có Nên Xuất Gia Không

THƯ GỞI NGƯỜI HỌC PHẬT Tại Sao Bị Ma Dựa Nhập Và Phát Cuồng Có Nên Xuất Gia Không? Sa môn Thích Hải Quang Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học