Quả Báo Tuy Định Mà Có Thể Trở Thành Bất Định
(Thư Học Phật 71)
Btg Bảo Đăng
Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3