Xuân Đạo Cung Chúc 
Hiển Nhân-ToanPhong

Chúc chúng sanh luôn thoát khổ duyên
Mừng thỉnh Như Lai ngự giác điền
Năm an tháng lạc ngày vô úy
Mới cũ đồng tu giải thoát viên
Vạn pháp khứ lai vô sinh diệt
Sự lý viên thông quả Thánh Hiền
Như Ba -La kiêm Không Tánh
Ý Lạc Ngã Thường Tịnh pháp truyền.