Lạc Nẻo Trần Gian 
Hiển Nhân-ToanPhong

Ta trần gian lạc bao giờ
Trần gian lạc mất ta ngờ là ta
Lạc ta trong cõi Ta bà
Chính ta lạc mất ngã tha cuộc đời

Lạc trong chín nẻo luân hồi
Trần gian tìm được như người nguyên khai
A lại da …vốn không hai
Chân tâm vô ngại khứ lai biệt biền

Hạt bụi trần .. thật có duyên !
Có duyên sanh tử nối liền với nhau
Ta tìm càng lạc trước sau
Để trần gian phải gieo cầu thác oan

Ta với tay bẻ trăng ngàn
Mọc hoang trên nóc trần gian bụi mờ
Mới hay vạn nẻo bất ngờ …
Hiện tiền chung lối lạc giờ hoàn nguyên