HƯƠNG XUÂN CỬA THIỀN
NHẬT QUANG

 

Chuông chùa vang thanh thoát
Vọng ngân cõi ta bà
Đượm lời kinh Bát nhã
Xuân thế trần nở hoa
Lòng chúng sanh mở hội
Đón xuân lành khang an
Tâm thảnh thơi, hỷ xả
Nẩy Lộc, Phước muôn vàn
Xuân gian trần hoan hỷ
Sân chùa khói hương bay
Thành tâm dâng khấn Phật
Tân niên phước tràn đầy
Xuân cửa thiền thắp sáng
Thành kính Phật từ bi
Đức lành cao xanh thẳm
Muôn phúc ân thọ trì.