VÃNG SANH TẬP
Sa-môn Châu Hoằng biên tập
Việt dịch: Nguyên Lộc, Thọ Phước
Hiệu đính: Định Huệ
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Anh Thơ