Vạn Niên Đồng Quy Tập
Sa môn Thích Minh Thành biên soạn
Diễn đọc: Chiếu Thành