PHẬT PHÁP VỚI KHOA HỌC
Hòa Thượng Thích Duy Lực
Diễn đọc: Chiếu Thành, Tuấn Anh, Kim Phượng, Ngọc Minh