Tinh Thần Tri Ân và Báo Ân Của Người Con Phật
Trí Khả
Diễn đọc: Trọng Nghĩa – Mộng Lan