Khuyến Tu Tịnh Độ Thiết Yếu
Soạn Thuật: Chân Ích Nguyện
Việt dịch: Tỳ kheo Thích Minh Thành

Diễn đọc: Quảng Âm