Bốn Mươi Tám Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà
Diễn đọc: Chiếu Thành, Trang Mỹ Dung