Tuyển Tập 15 Bài Phật Đản

Mặc Giang

Chúng tôi  đã viết được 15 bài như dưới đây, chân thành dâng lên Đức Phật, nguyện cầu Pháp trường tồn, chúng sanh độ tận, thế giới hòa bình, nhân loại gần nhau, chiến tranh chấm dứt, khủng bố tiêu trừ, thiên tai giảm thiểu, nhân họa tiêu vong, sống đời hướng thượng, lợi lạc hữu tình.

Xin thành thật cảm ơn tất cả  những ai hoan hỷ đón nhận và  tiếp tay phổ biến. Mọi công đức nếu có, xin thành tâm cúng dường cho Mùa Phật  Đản năm nay.

Trân trọng mến chào

TNT Mặc Giang 

Thông Điệp Phật Đản 

Xin chắp tay hoa trước Phật đài
Cúng dường Mùa Phật Đản năm nay
Tâm hương kết tụ thành Sen Báu
Tri kiến Như Lai ngộ bản hoài

Xin chắp tay hoa dâng cúng Phật
Mười phương thế giới tỏa hào quang
Chúng sanh muôn loại nhuần mưa pháp
Cùng sống an vui Ánh Đạo Vàng

Đạo lý nhiệm mầu Đức Thích Ca
Pháp âm vi diệu phổ châu sa
« Tam đồ bát nạn câu ly khổ »
Đã biết đường đi về đến nhà

Người con Đức Phật của muôn phương
Thắp sáng đèn tâm mọi nẻo đường
Tan hết sầu bi và thống khổ
Chỉ còn hòa ái với yêu thương

Người con Đức Phật khắp năm châu
Bốn biển trần lao bắc nhịp cầu
Mở cửa thông thường liền giới tuyến
Từ bi thánh đức khởi đi đầu

Người con Đức Phật mọi nhà nhà
Tất cả là con chung một cha
Dù khác biên cương và chủng tộc
Nhưng cùng một giống Bồ Đề Gia

Bồ Đề kết tụ nở Liên Hoa
Bản giác thường chơn ngự bảo tòa
Mở mắt từ bi nhìn đại hải
Cừu thù oan trái tợ sương pha

Lo gì thế giới không hòa bình
Nhân loại biết tu ngộ tánh linh
Cởi trói trùng vây gieo vạn kỷ
Tự nhiên nhân thế sẽ hòa minh

Thông Điệp nhiệm mầu Phật Đản Sanh
Thanh thiên mây trắng lộng trời xanh
Ngã nhân bỉ thử mờ bào ảnh
Mê ngủ thiên thu bỗng giật mình

Thông Điệp nhiệm mầu Đức Thế Tôn
Xưa nay Bản giác vốn thường chơn
Pháp thân vi diệu dung không sắc
Vũ trụ càn khôn bỗng tỉnh hồn

Thông Điệp nhiệm mầu Đức Thích Ca
Chúng sanh lạc lối bỏ quên nhà
Nay về đã đến mừng khôn xiết
Sụp lạy cúi đầu Đạo Phật gia

Nay, ban Thông Điệp Đức Từ Bi
Thế thế nhân sinh biết lỗi nghì
Sám hối tội tiêu tâm tịch tịnh
Cư trần lạc đạo lẽ huyền vi

Nay, ban Thông Điệp Đức Như Lai
Muôn hướng ngàn phương kết bảo đài
Bốn biển năm châu quy ngưỡng phục
Ta Bà đâu nữa hỏi Thiên Thai

Nay, ban Thông Điệp Đức Từ Nghiêm
Phân bổ mang đi khắp mọi miền
Sống với Tình Thương và Hiểu Biết
Nhân sinh thế thái sẽ bình yên

Thông Điệp đã ban từ Pháp Vương
Chúng sanh vạn loại tỏ tinh tường
Muôn đời bảo trọng truyền lưu mãi
Đây, chính là lời của Thế Tôn.

Tháng Tư năm Canh Dần 2010
TNT Mặc Giang

Vô Ưu kết nụ Liên Đài 

Nhớ xưa Đức Phật Đản Sanh
Vô Ưu bừng nở trên cành ban mai
Ma Gia mẫu hậu đưa tay
Từ trong bụng mẹ, leo đài bước ra
Bước đi bảy bước kết hoa
Sen thơm bát ngát chan hòa trần gian
Trời người rạng rỡ hân hoan
Thiều quang trổi nhạc vang vang đất trời
Chư Thiên hớn hở gọi mời
Hướng về La Vệ muôn lời tán dương
Lâm Tỳ Ni hiện phi thường
Báo cho nhân thế Pháp Vương ra đời
Kìa trông Thái tử ngô khôi
Thông minh tuấn tú tuyệt vời tinh anh
Phạn Vương quả thật Vua Lành
Ma Gia quả thật Mẹ Hiền xưa nay
Vô Ưu muôn kiếp chờ ngày
Khi Phật giáng thế mới bày hiện ra
Hoằng khai chuyển pháp Thích Ca
Chúng sanh độ tận, Ta Bà trầm luân
Hơn Ba Trăm Hội thuyết kinh
Ba rừng Giáo lý nguyên trinh đạo mầu
Dù cho bốn biển năm châu
Ngăn sông cách núi bắc cầu lại qua
Dù cho phiền não trần sa
Dắt dìu tất cả vào nhà Như Lai
Tám mươi năm, in dấu hài
Đạo vàng khắc ấn phương đài thiên thư
Tám mươi năm, kết ngàn thu
Sa La song thọ, Vô Dư Niết Bàn
Chúng con nguyện Đức Từ Quang
Ban ân tế độ trên đàn con đi
Chúng con nguyện Đức Từ Bi
Gia hộ đạo lý huyền vi trường tồn
Chúng con nguyện Đấng Pháp Vương
Đẩy thuyền Bát Nhã thanh lương cứu đời
Không còn đau khổ chơi vơi
Không còn vọng tiếng nửa lời thở than
Ta Bà đã có Đạo Vàng
Tây Phương đã có Lạc Bang trông chờ
Đâu còn đêm tối mịt mờ
Đâu còn sinh tử hữu vô điệp trùng
Vẳng nghe Pháp Cổ Hồng Chung
Giộng lên một tiếng vô cùng chưa tan
Vẳng nghe kinh kệ nhịp nhàng
Chuông mõ kết thúc, âm vang hằng còn
Một đời Từ Phụ ấn son
Vô chung vô thỉ vết mòn chưa pha
Một đời Từ Phụ Thích Ca
Mười phương ba cõi vào nhà Như Lai
Vô Ưu một cánh hoa cài
Gắn trên tuyệt đỉnh phương đài diệu liên
Vô Ưu một cánh hoa thiền
Hằng hà sa số trược phiền tiêu tan
Nguyện cầu pháp nhũ từ ân
Thường Chơn diệu hữu Pháp Thân tuyệt kỳ
Nguyện cầu Đạo lý Từ Bi
Ba ngàn thế giới huyền vi Đạo Vàng
Đến vô lượng kiếp chưa tan
Vô chung vô thỉ gởi ngàn thiên thu
Trần gian có nghĩa gì ư
Niết bàn tịch tịnh hữu dư chi nào
Hư vô bào ảnh chiêm bao
Niêm hoa vi tiếu cây đào trổ bông.

Tháng Tư năm Canh Dần 2010
TNT Mặc Giang

Phật Đản bất diệt 

Phật Đản thiêng liêng ý nhiệm mầu
Muôn ngàn ức kiếp dễ hay đâu
Như Lai khai thị nhập tri kiến
Nhất nhất chúng sanh xin cúi đầu

Phật Đản thiêng liêng ý diệu huyền
Chúng sanh trầm khổ lụy vô biên
Đến nay nghe thấy xin trì tụng
Nguyện một lòng đi vô hậu tiền

Phật Đản thiêng liêng khắp nẻo đường
Đạo Vàng gieo rắc vạn tình thương
Kệ kinh chuông mõ thềm tôn giáo
Ngát tỏa hương lành Đấng Pháp Vương

Phật Đản thiêng liêng khắp mọi người
Nụ hoa hàm tiếu nở xinh tươi
Thiện ngôn, ái ngữ, tâm thanh tịnh
Vào chốn khổ đau gắn nụ cười

Phật Đản ngày vui khắp cửa thiền
Nhịp cầu thánh thiện kết nhân duyên
Tiến tu đạo nghiệp hoa đơm trái
Nương Bóng Phật đài sống vĩnh miên

Phật Đản ngày vui khắp mọi nhà
Con chung tất cả một Người Cha
Người Cha bốn loại trong ba cõi
Từ Phụ thâm ân Đức Phật Đà

Phật Đản thiêng liêng vô hậu tiền
Cứu người khó độ mới nhân duyên
Còn người dễ độ cần chi cứu
Chỉ nói một câu nhận biết liền

Màu cờ Phật Giáo đã tung bay
Muôn hướng ngàn phương thỏa nguyện này
Vạn hạnh leo đồi trao thế kỷ
Từ Mùa Phật Đản của năm nay

Phật Đản thiêng liêng là thế ấy
Người trong nhân thế biết hay chưa
Phổ độ quần sanh trong muôn cõi
Vận xoay chánh pháp chuyển Ba Thừa.

Tinh thần Phật Đản bất diệt
Tháng Tư năm Canh Dần 2010
TNT Mặc Giang

Đây Mùa Phật Đản 

Đây Mùa Phật Đản lại đi qua
Đốt nén tâm hương, nguyện thiết tha
Chư Phật mười phương, xin chứng giám
Ban ân thí đức phổ châu sa

Đây Mùa Phật Đản lại băng ngang
Triệu triệu người con Phật tiến lên
Thông Điệp Từ Bi lan bốn biển
Đạo mầu trang trải khắp nhân gian

Đây Mùa Phật Đản lại đang về
Quẳng gánh tang thương, dứt não nề
Mạnh bước phiêu du thuyền bát nhã
Núi đèo đâu nữa, hỏi sơn khê

Vô Ưu một đóa nở lên rồi
Sinh tử luân hồi dứt hết thôi
Ngộ nhập Như Lai tri kiến Phật
Chính là Phật Đản của muôn đời

Vô Ưu một đóa gắn trên môi
Hàm tiếu là đâu hỏi nụ cười
Tứ Chúng lục hòa dung tất cả
Ai người chưa hội chỉ đi coi

Ta hát bài ca Phật Đản Sanh
Pháp Vương Điều Ngự Đấng Cha Lành
Tam đồ bát nạn, Ân Từ Phụ
Biển khổ trầm luân vắng lạnh tanh

Bài ca, mừng Đức Phật ra đời
Cao vút trời xanh vượt núi đồi
Băng khắp năm châu cùng bốn biển
Du thuyền Bát Nhã lướt trùng khơi

Bài ca, mừng Đức Phật Như Lai
Thị hiện Đản Sanh chính bản hoài
Ba cõi mười phương Tam Thế Phật
Nhân duyên đại sự kết Liên Đài

Ta Bà thành Cực Lạc Tây Phương
Chánh đạo mang đi khắp nẻo đường
Tan biến sầu đau muôn vạn kiếp
Từ Mùa Phật Đản chuyển thanh lương

Đây Mùa Phật Đản của năm nay
Khắp cả nhân gian xin chắp tay
Nguyện Đức Từ Bi hằng cứu độ
Không còn quá khứ với tương lai.

Tháng Tư âm lịch Năm Canh Dần 2010
TNT Mặc Giang

Cuộc đời Đức Phật 

Đức Phật Thích Ca
Từ Đâu Suất giáng trần
Nước Ca Tỳ La Vệ
Vào Rằm Tháng Tư
Hoa Vô Ưu bừng nở
Tại vườn Lâm Tỳ Ni
Trái đất sáu lần rung động
Nhạc trời trỗi khúc hoan ca
Thần dân vui khắp mọi nhà
Chúc mừng Thái tử Tất Đạt Đa
Tịnh Phạn vua cha
Rời hoàng cung đi đón
Hoàng hậu Ma Gia
Sinh ra Ngài bảy ngày thì đã quy thiên
Kiều Đàm Di mẫu, thay thế mẹ hiền
Nuôi Thái tử cho đến ngày khôn lớn
Tất Đạt Đa thông minh xuất chúng
Thiên tư cốt cách siêu phàm
Sở học không thể nghĩ bàn
Bao nhiêu thái sư cũng đều bái phục
Xuyên suốt cổ kim, không còn gì dạy nữa
Lớn lên, lời A Tư Đà, Vua Cha chợt nhớ
Mượn tay nguyệt lão kết tóc se tơ
Công chúa Gia Du kiều diễm như mơ
Để cột chân trong lâu đài nhân thế
La Hầu La, giọng bí bô con trẻ
Mở mắt chào đời, tập nói tiếng Mẹ Cha
Ngài muốn nhìn nhân tình thế thái gần xa
Nên dạo chơi ngoài bốn cửa thành : Đông Tây Nam Bắc
Thấy cảnh sanh già bịnh chết
Ngài liền quyết chí xuất gia
Vào nửa khuya Mồng Tám Tháng Hai
Sa Nặc ơi, đưa ta vượt khỏi hoàng thành
Xa lìa cung vàng điện ngọc
Xa lìa vợ đẹp con ngoan
Vì chúng sanh, ta ra đi quyết tìm ngôi báu
Tới dòng A Nô Ma
Ngài tự tay xuống tóc
Sa Nặc ơi, thôi, ngươi hãy lui về
Trở về thưa với phụ thân
Và nhắn lời của ta từ biệt
Còn riêng ta
Đến khi nào, tìm ra đạo thì mới trở về
Bằng ngược lại, thì xem như ta đã mất
Từ đó, giữa trùng trùng Lạp Sơn Hy Mã
Đêm ngày gội tuyết nếm sương
Sáu năm khổ hạnh khôn lường
Vẫn chưa tìm ra Ánh Đạo
Bao nhiêu đạo sĩ, quyền cơ tuyệt xảo
Bao nhiêu pháp thuật, huyền vi tuyệt trần
Nhưng còn chỗ kẹt, không phải toàn chân
Ngài lại một mình, đi tìm chân lý
Bên cạnh dòng sông, Ni Liên Thuyền ý vị
Đan cỏ làm tòa, rồi khẳng quyết một câu
Chính nơi đây
Nếu không thành đạo
Thì ta quyết không rời chỗ nầy
Dù cho bụi đá trơ cây
Dù cho xương tan thịt nát
Thất thất tham thiền nghiêm mật
Cuối cùng chứng đắc đạo ca
Vô Thượng Chánh Đẳng Phật Đà
Bồ Đề Đạo Tràng, sen báu nở hoa
Vào ngày trăng tròn, tháng mười hai âm lịch
Bốn mươi lăm năm trường vân du hóa độ
Hơn ba trăm hội chuyển pháp thuyết kinh
Hàng hàng lớp lớp đệ tử đảnh lễ nghiêng mình
Sáu nẻo ba đường rợp bóng Đạo Vàng siêu tuyệt
Thuận thế vô thường
Có sinh phải có diệt
Có diệt phải có sinh
Nhưng đạo lý chơn thường
Băng ngang dòng sinh diệt
Tại rừng Sa La
Đấng Cha Lành đã tám mươi năm tuổi già
Bảy chúng đệ tử cùng quây quần câu hội
Ngài bảo các con có còn gì muốn hỏi
Những gì ta dạy xưa nay
Đại chúng im lặng tỏ bày
Nếu chúng con đã thông suốt
Thì ta có mấy lời Di Giáo
Giới luật làm Thầy, đó là bậc nhất
Giáo pháp Ba Thừa, đó là vô song
Khai thông vô thỉ vô chung
Mở đường vô sinh vô tử
Các con chớ có quên mình, gìn giữ
Đó là lời cuối cùng của Đức Như Lai
Tu chỉ một đường, không một không hai
Phật tánh muôn đời, không thêm không bớt
Mỗi mỗi chúng con, hãy chuyên tâm tu tập
Cuộc đời, không có gì bằng đạo lý từ bi
Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi
Ta từ giã các con, nơi Sa La Song Thọ
Rừng núi hoang vu, im bặt tiếng gió
Ngân hà nín thở, rơi rụng trăng sao
Rằm Tháng Hai âm lịch, trăng thắm lệ đào
Đức Từ Phụ Bổn Sư an nhiên Niết Bàn nhập diệt
Đại chúng cất lên Thích Ca Mâu Ni tha thiết
Núi rừng hòa vọng âm vang
Lan xa thế giới ba ngàn
Vượt qua mười phương tam thế
Vũ trụ càn khôn nhỏ lệ
Hướng về thế giới Ta Bà
Hộ trì đạo lý Thích Ca
Ngưỡng nguyện phổ chiếu Phật Đà
Hằng hà pháp giới châu sa
Nhất nhất chấp tay đồng Niệm Phật:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Rằm Tháng Tư – năm Canh Dần 2010
TNT Mặc Giang

Kính lạy Đức Thích Ca 

Kính lạy Đức Phật Thích Ca
Chúng sanh trong cõi Ta Bà
Vẫn còn buông lung giong ruổi
Nên nhiều thống khổ xót xa

Kính lạy Đức Phật Bổn Sư
Chúng sanh mê muội dễ hư
Gần mực thì đen nhào tới
Gần đèn thì lại hổ ngươi

Kính lạy Đức Phật Từ Tôn
Hào quang phổ chiếu trường tồn
Sáng soi muôn ngàn tăm tối
Đạo mầu huyền nhiệm sắt son

Chúng con nguyện Đấng Cha Lành
Cuộc đời sinh tử trôi nhanh
Gia hộ chúng con tinh tấn
Vượt qua biển khổ loanh quanh

Chúng con nguyện Đức Từ Bi
Cuộc đời ngu muội mê si
Gia hộ chúng con vững bước
Lên đường Tứ Thánh mà đi

Kính lạy Đức Phật Thích Ca
Trần gian đâu phải là nhà
Dắt con vượt qua nhà lửa
Về vui dưới bóng Phật Đà

Kính lạy Đức Phật Thế Tôn
Từ bi cứu độ chúng con
Chuông ngân ngàn năm tỉnh thức
Chơn kinh chớm nở tâm hồn

Chúng con cảm Đức quang minh
Cho con nương tựa bóng hình
Trên thời đền Bốn Ơn Nặng
Dưới thời cứu khổ hàm linh

Nam Mô Đức Phật Từ Bi
Đạo mầu diệu lý huyền vi
Sáng soi ngàn phương muôn hướng
Đưa đường dẫn lối con đi.

Rằm Tháng Tư – năm Canh Dần 2010
TNT Mặc Giang

Dưới Bóng Cha Lành 

Ngày Rằm Tháng Tư, Đức Phật giáng thần
Cứu độ muôn loài, trên khắp trần gian
Cứu khổ chúng sanh, ba đường sáu nẻo
Trăm hướng ngàn phương, rực ánh đạo vàng

Ngày Rằm Tháng Tư, Đức Phật Đản Sanh
Vườn Lâm Tỳ Ni, mây trắng trời xanh
Nước Ca Tỳ La, tưng bừng mở hội
Nhơn thiên hớn hở, mừng đón Cha Lành

Ngày Rằng Tháng Tư, Tháng Tư hàng năm
Người người con Phật, trên khắp trần gian
Dù ở nơi đâu, mua bưng bán gánh
Tất cả ngừng tay, về với Đạo Vàng

Ngày Rằm Tháng Tư, Tháng Tư về đây
Về với thiền môn, quỳ dưới Phật đài
Thắp nén tâm hương, chân thành đảnh lễ
Đức Phật Từ Bi, gia hộ muôn loài

Ngày Rằm Tháng Tư, Tháng Tư còn đây
Năm châu bốn biển, Nam Bắc Đông Tây
Phật tánh Phật tâm, không lằn ranh giới
Sáng tỏa hào quang, Điều Ngự Liên đài

Ngày Rằng Tháng Tư, Đức Phật ra đời
Đuốc tuệ soi đường, chiếu sáng nơi nơi
Khai Đạo Từ Bi, hoằng dương chuyển hóa
Vượt biển trầm mê, bỉ ngạn kia rồi

Ngày Rằm Tháng Tư, Đức Phật lâm phàm
Như đóa Vô Ưu, ngàn năm một lần
Như Phật ba đời, mười phương tam thế
Bản hoài Thị Hiện, hằng chuyển pháp luân

Ngày Rằm Tháng Tư
Đức Phật Đản Sanh
Cứu độ muôn loài
Cứu khổ chúng sanh
Nguyện Đức Từ Bi
Từ Quang phổ chiếu
Chúng con về đây
Dưới Bóng Cha Lành.

Rằm Tháng Tư năm Canh Dần 2010
TNT Mặc Giang

Phật Đản thiêng liêng 

Kính mừng Phật Đản thiêng liêng
Chúng sanh trên khắp mọi miền
Nhất tâm chân thành thiết lễ
Cúng dường Phật Đản thiêng liêng

Kính mừng Phật Đản thiêng liêng
Nguyện cầu tan hết đảo điên
Vươn cao tầm chân thiện mỹ
Nhân loại chung sống bình yên

Nguyện cầu Phật Đản thiêng liêng
Quẳng đi nghiệp dĩ não phiền
Vui chi tam đồ bát nạn
Nhà xưa đoàn tụ điền viên

Nguyện cầu Phật Đản thiêng liêng
Quẳng đi bao gánh truân chuyên
Thỏng tay thong dong vào chợ
Du thuyền bát nhã vĩnh nhiên

Vườn Lâm Tỳ Ni
Hoa Vô Ưu bát ngát
Nước Ca Tỳ La
Cùng mở hội tưng bừng

Mừng Phật Đản huy hoàng
Mừng Phật Đản muôn năm
Rằm tháng Tư trăng tròn
Trăng rằm sáng tròn trăng

Mừng Phật Đản thiêng liêng
Chúng sanh khắp mọi miền
Trên tay cầm bó đuốc
Hành động nghe trái tim

Ôi, Lâm Tỳ Ni viên
Hoa Vô Ưu bừng nở
Biển trầm mê thoát khổ
Nhờ Phật Đản thiêng liêng

Hỡi chúng sanh ba cõi
Hỡi muôn loại sáu đường
Quay đầu là bỉ ngạn
Nhờ Điều Ngự Pháp Vương

Hăm lăm thế kỷ đi qua
Hăm lăm thế kỷ đang tới
Dung thông ba ngàn thế giới
Đều nhờ Phật Đản thiêng thiêng.

Rằm Tháng Tư năm Canh Dần 2010
TNT Mặc Giang

Phật Đản nhiệm mầu 

Hai mươi lăm thế kỷ còn quá ngắn
Hoa Vô Ưu thơm ngát tỏa mười phương
Lâm Tỳ Ni trong vắt đón ánh dương
Bảy đóa sen nâng bước chân Đức Phật

Tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất :
« Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn »
Lay chuyển ngân hà, rúng động càn khôn
Chân diệu hữu băng ngang dòng sinh diệt

Khắp Thiên Nhơn lòng vui mừng khôn xiết
Đã đợi chờ vô lượng kiếp trôi qua
Đến hôm nay mới diện kiến Phật Đà
Soi đuốc tuệ phá tan màn tăm tối

Vườn Lâm Tỳ Ni nhạc trời mở hội
Nước Ca Tỳ La hoa kết nhà nhà
Hân hoan mừng Đức Phật tổ Thích Ca
Kể từ đó cõi Ta Bà hết khổ

Hai mươi lăm thế kỷ : phong đầu gió
Vân đầu mây còn ngậm tuyết đầu sương
Đạo giải thoát là đạo lý chơn thường
Có nghĩa gì bóng thời gian giả định

Trùm pháp giới, đâu không là Phật Tánh
Phủ sắc không, đâu chẳng phải Pháp Thân
Bởi vô minh nên khổ hải trầm luân
Đáo bỉ ngạn phiêu du thuyền bát nhã

Hoa Vô Ưu nở một lần là thế
Nở một lần miên viễn đến thiên thu
Ngược vô thỉ vẫn không có chỗ dư
Tận vô chung vẫn không còn chỗ thiếu

Ngày Khánh Đản muôn đời siêu tuyệt diệu
Bởi Phật tâm Phật tánh siêu tuyệt vời
Vượt thời gian, cũng không đầy không vơi
Xuyên không gian, cũng không tăng không giảm

Người con Phật, không những chỉ vui mừng Khánh Đản
Mà bước đi trên lục độ vạn hạnh phổ châu sa
Khắp Tam Đồ đều thấm nhuận Phật Đà
Khắp Bát Nạn đều nhờ ơn tế độ

Đến khi nào chúng sanh không còn khổ
Đến khi nào chúng sanh không còn đau
Ngày Phật Đản vẫn rạng rỡ nhiệm mầu
Dòng sinh diệt nhập lưu Ngàn Hoa Tạng.

Viết, cúng dường Phật Đản 2634, Phật lịch 2554
TNT Mặc Giang

Phật Giáo Việt Nam muôn năm 

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Hai ngàn năm trước, lịch sử huy hoàng
Hai ngàn năm sau, tiếp nối vinh quang
Cho đến muôn đời, rực rỡ vang vang

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Trên cầu Phật đạo, giải thoát thượng hoằng
Dưới cứu Tam đồ, hạnh nguyện cưu mang
Không quản phong trần, không ngại gian nan

Phật Pháp Thân thường hằng bất biến
Chân Diệu Hữu huyền nhiệm vô cùng
Còn chúng sanh thì còn chuyển hóa
Đâu ngại gì vô thỉ vô chung

Mười phương Phật ba đời thường trụ
Dõi soi đường Tứ Thánh ta đi
Nước cành dương thời thời pháp nhủ
Người người nhuần Đạo lý Từ Bi

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Chánh pháp xiển dương, rực Ánh Đạo Vàng
Chuông mõ trầm hùng, hòa vọng âm vang
Trên khắp nẻo đường, thành thị thôn trang

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Trăng sáng thiên thu, tuyệt thế trăng rằm
Bóng tối tan dần, trên khắp trần gian
Chuyển hóa Ta Bà, thành cõi Lạc Bang

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Phật Giáo Việt Nam, chân lý thường hoằng
Phật Giáo Việt Nam, châu sa pháp giới
Kế thế muôn đời, Phật Giáo Việt Nam.

Viết, xin cúng dường Phật Đản 2634 PL 2554 – DL 2010
Viết, xin cúng dường Tổ Tổ truyền thừa, đền ơn Giáo dưỡng
Viết, xin cúng dường Chư Tôn, huynh đệ đồng hành và khuyến thỉnh Phật tử.

TNT Mặc Giang

Phật Đản muôn năm 

Kính mừng ngày Phật Đản Sanh
Mười phương thế giới chúng sinh đều nhờ
Thoát ra bến mộng sông mơ
Quay đầu biển khổ là bờ Lạc Bang
Hòa reo vui sống đạo vàng
Dấn thân tế độ trên đàng thi ân
Đẹp trong như thể trăng rằm
Thanh cao như thể từ tâm vô nghì
Kính mừng ngày Phật Đản Sanh
Vô Ưu thọ hạ, trong lành ban mai
Ca Tỳ La Vệ hoa cài
Thần dân quốc thích đem ngai rước về
Phạn Vương toại nguyện ước thề
Ma Gia mẫu hậu đợi chờ đã lâu
Nhạc trời trổi khúc đưa chầu
Thiên nhơn hớn hở cùng châu Ta Bà
Nay mừng Thái tử Đạt Đa
Mai sau thành đạo Thích Già Mâu Ni
Hoằng khai giáo pháp từ bi
Ngàn phương muôn hướng đều vì độ sanh
Kính mừng ngày Phật Đản Sanh
Cùng nhau thiết lễ chân thành thiết tha
Bất luận nam nữ trẻ già
Giàu nghèo không kể gần xa không màng
Bất luận thành thị thôn trang
Cũng đều mở hội Đàn Tràng trang nghiêm
Gióng chuông pháp cổ vang rền
Mười phương ba cõi hoan nghênh cúng dường
Kính mừng ngày Phật Đản Sanh
Đất kia cũng thấm trời xanh cũng nhuần
Đưa tay vận chuyển pháp luân
Vô thỉ độ tận vô chung độ cùng
Ngu si tật đố lao lung
Tiểu nhân cũng hướng anh hùng cũng quy
Tiểu nghi cho đến đại nghi
Từ nay đã biết đường đi lối về
Dòng sông ôm ấp con đê
Đầu nguồn cuối ngọn đề huề nước reo
Kính mừng ngày Phật Đản Sanh
Muôn phương ngàn hướng chúng sinh đều nhờ
Thanh gươm trí tuệ đưa vèo
Bặt đường sinh tử đẳng đeo luân hồi
Giong thuyền Bát nhã ra khơi
Cứu người lặn hụp vớt người trầm kha
Ai còn đắm đuối la đà
Lên xe ba cỗ về nhà Như Lai
Ai còn bớt một thêm hai
Kìa trông trước ngõ hoa mai trổ rồi
Ai còn lóng ngóng đứng ngồi
Ba rừng giáo lý núi đồi mở toang
Khắc in dấu ấn triện son
Kính mừng Phật Đản hằng còn muôn năm.

Cúng dường Phật Đản 2634 – PL 2554
Rằm Tháng Tư năm Canh Dần – 28.5.2010
TNT Mặc Giang

Đích thực Cúng dường Phật Đản 

Mừng Phật Đản muôn phương cùng thiết lễ
Cúng dường ngày Khánh Đản Đức Thích Ca
Nguyện chúng sanh nhuần giáo lý Phật Đà
Cầu nhân loại sống hòa bình thiện mỹ

Mừng Phật Đản muôn phương cùng mở hội
Hoa Từ Bi gieo rắc cõi ta bà
Người nối người đồng hòa vọng thiết tha
Tay trong tay, lòng chung lòng hoan hỷ

Mừng Phật Đản thiêng liêng ngàn thiên kỷ
Ánh Đạo Vàng chiếu rọi khắp trần gian
Đưa chúng sanh hòa ánh đạo huy hoàng
Không một ai còn lầm đường lạc lối

Mừng Phật Đản khắp mười phương ba cõi
Hoa Vô Ưu muôn kiếp nở một lần
Nay Phật Đà ban pháp nhũ từ ân
Cùng quy hướng đón mừng ơn tế độ

Chúng sanh khổ, nguyện lên đường cứu khổ
Chúng sanh đau, nguyện chia sẻ hết đau
Thuyền thanh lương đưa muôn loại lên tàu
Vượt bát nạn tam đồ trầm luân mãi

Hoa Từ Bi nở trên đầu quan ải
Ánh Đạo Vàng băng giới tuyến chia xa
Khắp chúng sanh đều là con một nhà
Bởi bất giác nên trầm kha thống nỗi

Mừng Phật Đản muôn phương cùng chiếu rọi
Ánh đạo mầu trang trải đức từ bi
Mỗi một người thắp đuốc lên mà đi
Đâu còn ngại đêm dài và tăm tối

Mừng Phật Đản trần gian cùng tắm gội
Nước cam lồ dịu ngọt vẫy cành dương
Bát chánh đạo chính là tám con đường
Dù muôn lối nẻo về đều quy nhất

Mừng Phật Đản người người đều Niệm Phật
Cho Phật tâm Phật tánh tỏa hào quang
Nguyện trần gian và thế giới ba ngàn
Từ vô thỉ đến vô chung thoát khổ

Mừng Phật Đản người người đều Niệm Phật
Cho Phật ân trang trải khắp diêm phù
Ánh Đạo Vàng chiếu rọi đến thiên thu
Biển trần khổ quay đầu là bỉ ngạn

Mừng Phật Đản, Hoa Vô Ưu bừng nở
Kết thành Hoa Giải Thoát Hoa Từ Bi
Đèn Trí Tuệ thắp sáng lên mà đi
Mới đích thực Cúng dường Mùa Phật Đản.

Cúng dường Phật Đản 2634 – PL 2554
Tháng Tư năm Canh Dần – Tháng 5.2010
TNT Mặc Giang

Gia Đình Phật Tử Việt Nam 

Gia Đình Phật Tử, tiến bước lên đường
Nương Đấng Nghiêm Từ, xây dựng tình thương
Bồi đắp tin yêu, chan hòa điệu sống
Màu Áo Lam hiền, tỏa ngát thơm hương

Gia Đình Phật Tử, dưới Ánh Đạo Vàng
Nương Bóng Cha Lành, cứu khổ trần gian
Đuốc tuệ từ bi, soi đường chỉ lối
Vì Đạo tiến lên, gian khó không màng

Gia Đình Phật Tử, tự độ cho mình
Hạnh nguyện lợi tha, độ tận chúng sinh
Không vị thân sơ, không vì bào ảnh
Như Áo Lam hiền, mây trắng trời xanh

Gia Đình Phật Tử, tiến bước lên đường
Đi khắp quê mình, đi khắp bốn phương
Không nơi khổ đau, không đâu tăm tối
Bát nhã cam lồ, chuyên chở thanh lương

Bi Trí Dũng làm đầu
Năm Hạnh nguyện thâm sâu
Tay trong tay dấn bước
Tim trong tim cơ cầu

Hoa Sen Trắng thanh cao
Dây Thân Ái vui nào
Chắp tay hoa Niệm Phật
Phụng hiến đời đẹp sao

Nơi nào cần ta tới
Nơi nào gọi ta đi
Rợp ánh đạo nhiệm mầu
Hòa thánh đức từ bi

Nhà nhà chứa chan sức sống
Người người thân thiện hòa vang
Lam ngoan, Lam hiền, thanh khiết
Tuổi trẻ của Đạo, Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Mùa Phật Đản 2634 – PL 2554
Canh Dần, Tháng 5 – 2010
Viết tặng Tổ chức Tuổi Trẻ Phật Giáo – GĐPTVN
TNT Mặc Giang

Hoa Sen Tám Cánh 

Hoa Sen tám cánh em mang
Tâm như sáng tỏa trên đàng em đi
Nhìn đời ánh mắt từ bi
Nói năng ký xuất nghĩ suy tỏ tường
Hoa Sen Tám Cánh em nương
Ba ngôi Tam Bảo pháp vương nhiệm mầu
Núi cao hố thẳm sông sâu
Mở lòng trắc ẩn, bắc cầu lại qua
Hoa Sen Tám Cánh thiết tha
Em mang dấu ngọc vào nhà Như Lai
Gồm thâu quá khứ vị lai
Sống trong hiện tại hoa mai trổ rồi
Cây xanh tươi lá đơm chồi
Hoa thơm thêm nhụy tô bồi tương lân
Hoa Sen Tám Cánh ân cần
Thời thời khắc khắc chuyên tâm tu hành
Sen vàng sen trắng sen xanh
Liên Trì Hải Hội vẫy cành thùy dương
Em mang đạo lý lên đường
Từ bi thấm nhuận yêu thương muôn loài
Du thuyền bát nhã ra khơi
Cứu người hoạn nạn độ đời trầm mê
Nhà xưa đã có lối về
Ba đường sáu nẻo mải mê lâu rồi
Hoa Sen Tám Cánh em ơi
Ưu Đàm thơm ngát, mỉm cười trao tay
Đạo vàng sáng tỏ hơn ngày
Không còn đêm tối đọa đày trần lao
Em mang hoa ấy đi nào
Đóa hoa tự tánh nhập vào pháp thân
Em mang hoa ấy chuyên cần
Ngàn năm hiện hữu trăng ngàn thiên thu.

Tháng 3 – 2010
TNT Mặc Giang

Tuổi Trẻ Phật Giáo 

Tuổi trẻ Phật Giáo, biết sống dấn thân
Không quản gian nguy, không ngại phong trần
Mỗi khó khăn, rèn hạnh tinh tấn
Mỗi não phiền, rèn đức từ bi

Tuổi trẻ Phật Giáo, biết sống vươn lên
Không quản hố sâu, không ngại thác ghềnh
Mỗi bại thành, rèn hạnh hỷ xả
Mỗi ngã nhân, rèn đức bao dung

Tuổi trẻ Phật Giáo, vì Đạo tiến lên
Ơn Phật cao siêu, ta nguyện đáp đền
Thương chúng sanh, sống đời phụng sự
Thương muôn loài, ta vẫy cành dương

Nhớ ngàn xưa,
Đức Thế Tôn, vì chúng sanh, quyết tìm chân lý
Thì ngàn sau,
Cõi trần gian, vì chúng sanh, ta quyết lên đường
Nhớ ngàn xưa,
Đức Thích Ca, vượt hoàng cung, quyết tìm ngôi báu
Thì ngàn sau,
Biển trầm luân, ta du thuyền Bát Nhã thanh lương

Tuổi trẻ Phật Giáo, bi trí dũng làm đầu
Tuổi trẻ Phật Giáo, hạnh nguyện lực thâm sâu
Tuổi trẻ Phật Giáo, tay trong tay thân ái
Tuổi trẻ Phật Giáo, tim trong tim chan hòa

Tuổi trẻ Phật Giáo, từ ái vị tha
Cứu thế độ nhân, anh em một nhà
Chúng sanh an vui, sống đời thiện mỹ
Chúng sanh thái bình, ta hát đạo ca

Tuổi trẻ Phật Giáo, cứu lấy nhân gian
Không nơi khổ đau, không chốn lầm than
Chánh pháp xiển dương, duy tuệ thị nghiệp
Bốn biển năm châu, nhuận thắm Đạo Vàng.

Tháng 3 – 2010
TNT Mặc Giang