Thập Đại Đệ Tử

Mặc Giang

 

1/ Xưng tán Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp

(Đầu đà đệ nhất)
Tháng 9-2006

Tôn giả Đản Sanh dưới cội cây Tất Bát La
Thôn làng Sa La, cách thành Vương Xá không xa
Thuở ấu thơ, không ưa thích trần cấu chốn ta bà
Thành gia thất, mười hai năm, thanh cao hơn thủ ước

Trong hàng Thánh Chúng, hạnh đầu đà đệ nhất
Y bố, áo gai, dầm mưa nắng, ngủ gió sương
Đức thâm sâu, tín kiên cố, nguyện không lường
Đức Bổn Sư chia nửa tòa, Niêm Hoa Vi Tiếu

Khi Từ Phụ niết bàn, nhận nối truyền y bát
Ba tháng sau, chủ trì Kết tập tam tạng, tại động Tất Ba
Ba mươi năm, gìn pháp bảo, giữ pháp quy, của Đấng Phật Đà
Hơn trăm tuổi, trao A Nan, dặn dò phó chúc

Dùng thần lực, ẩn nhục thân, tại núi Kê Túc
Chờ Di Lặc ra đời, truyền trao lại pháp âm
Trăng sáng soi, Trăng sáng soi
Lay bóng nguyệt, tỏa trăng rằm
Kim cang thạch, kim cang thạch
Kính lạy Ngài, Ma ha Tôn Giả

Trăng sáng soi, Trăng sáng soi
Lay bóng nguyệt, tỏa trăng rằm
Ca Diếp trụ, Ca Diếp trụ
Kính lạy Ngài, Ma ha Tôn Giả.

2/ Xưng tán Tôn Giả Xá Lợi Phất

(Trí tuệ đệ nhất)
Tháng 9-2006

Kính lạy Tôn Giả Xá Lợi Phất
Đản Sanh tại Ma Kiệt Đà, Nam Ấn
Mẹ thông minh, Cha nổi tiếng luận sư
Nên lớn lên, vừa mới tám tuổi thơ
Cả vương quốc thần dân, hàng thức giả đều thương kính

Hai mươi tuổi nguyện theo Đường Tứ Thánh
Đến Trúc Lâm làm đệ tử Phật Đà
Được tôn xưng đệ nhất trí tuệ tinh ba
Và là người thứ nhất, hóa duyên về phương Bắc

Xây tinh xá Kỳ Hoàn, vườn Kỳ Thọ Cô Độc
Lục quần Tỳ kheo, ngoại đạo kiêng oai
Đề Bà Đạt Đa kinh đảm phục dài
Vì là bậc Thượng Thủ, xưa nay niết bàn trước Phật

Tám mươi tuổi, về quê xưa, thăm Mẹ già, thân định xuất
Trà tỳ xong, Quân Đầu mang Linh cốt, dâng Thế Tôn
Ngài cầm trên tay mân mê, dạy bảo đại chúng tỏ tường
Tất cả không cầm lòng, chắp tay gieo năm vóc

Kính lạy tôn giả Xá Lợi Phất
Kính lạy tôn giả Xá Lợi Phất
Ngài tấn nhập rồi, Đức Từ Phụ ba tháng sau
An bang vào cõi nhiệm mầu !
An bang vào cõi nhiệm mầu !

3/ Xưng tán Tôn Giả Mục Kiền Liên

(Thần thông đệ nhất)
Tháng 9-2006

Kính lạy Tôn Giả Mục Kiền Liên
Ngài và Ngài Xá Lợi là hai vị đầu tiên
Phò hai bên tả hữu mỗi bước đi Từ Phụ
Trừ những khi lên đường hoằng giáo hóa duyên

Chính hai Ngài là bạn tuyệt thế thâm giao từ trước
Khi xuất gia là những bậc thượng thủ đứng đầu
Một Trí Tuệ, một Thần Thông, vô ngại, nhiệm mầu
Cùng gánh vác, cùng tuyên dương chánh pháp

Biến hóa vô biên vô cùng trong tích tắc
Trên thì lên đến cõi Phật Tự Tại Vương
Dưới thì thông đến địa ngục A Tỳ
Cảm hóa thế nhân, nhiếp phục tà ma, ác quỷ

Nhưng nghiệt ngã chánh tà, hai con đường đố kỵ
Xác thân Ngài đành tan nát banh thây
Dùng thần thông, có thể thoát phen này
Vì duyên nghiệp, có thân thì phải trả

Chữ vô thường, thế thôi, có chi lạ
Chữ chơn thường mới chơn đế thường chơn
Ngài vong thân vì chánh pháp hoằng dương
Tranh bất tuyệt, kính lạy Ngài Mục Liên Tôn Giả.

4/ Xưng tán Tôn Giả Ca Chiên Diên

(Nghị luận đệ nhất)
Tháng 9-2006

Kính lạy Tôn Giả Ca Chiên Diên
Sanh tại nước A Bàn Đề, Nam Ấn
Vốn là con một cự phách quốc sư
Lại học với cậu ruột, A Tư Đà đạo sĩ

Vừa biện luận tinh thông, vừa siêu quần cái thế
Lại đọc thông cả từ ngữ Phạm Thiên
Chuyện thế gian, xứng làm Thầy mọi miền
Chuyện xuất thế, thì ngậm tăm bí lối

Nhớ Cửu Phụ lúc sinh thời dạy bảo
Đành bấm lòng đến Lộc Uyển một phen
Nghĩa huyền vi, tánh chơn đế vén rèm
Tâm khẩu phục, cúi sát mình, xin làm đệ tử

Nghị luận được tôn đệ nhất
Biện tài tuyệt thế quần anh
Thanh cao mây trắng trời xanh
Nhiều tầng lớp nhân gian, kéo về quy y đầu Phật

“Tu mà không học, chỉ là tu mù
Học mà không tu, chính là đãy sách”
Tri kiến Phật Như Lai, chỉ khơi dòng chuyển mạch
Xin noi gương hành trạng Ca Chiên Diên !

5/ Xưng tán Tôn Giả A Nan Đà

(Đa văn đệ nhất)
Tháng 9-2006

Kính lạy Tôn Giả A Nan Đà
Vốn là hàng hoàng tộc, mang dòng họ Thích Ca
Khi Đức Phật về thăm cung thành Tịnh Phạn Tỳ La
Ngài cùng nhiều vương tử đồng ấu xin xuất gia
Hai mươi bảy năm trường, báo Phật ân làm thị giả

Mưa pháp rót vào tâm như biển cả
Nên được tôn Đệ nhất Đa Văn
Thương Kiều Đàm, thương nữ nhi đa nghiệp nặng hoằng
Xin Đấng Từ Bi ban cà sa hoại sắc

Dùng nhân duyên Ma Đăng Già giây khắc
Kinh điều tâm uyên áo Thủ lăng nghiêm
Khi Như Lai nhập tịch tịnh hằng nhiên
Ngài phó hội Kết Tập, trùng tuyên kinh tạng

Khi Ca Diếp trăm tuổi hạc cất cánh
Ngài tám mươi, nhận phó pháp Nhị Tổ truyền lưu
Bốn mươi năm sau, trao lại Thương Na Hòa Tu
Ngài lướt sóng sông Hằng, đà một trăm hai mươi tuổi

Kinh tạng như rừng, bạt ngàn vời vợi
Và còn bao thâm ân, như núi như non
Xin nhớ ơn công đức thênh thang !
Xin ngưỡng thờ Thánh Giả A Nan !

6/ Xưng tán Tôn Giả A Na Luật

(Thiên nhãn đệ nhất)
Tháng 9-2006
Kính lạy A Nậu Lâu Đà
Hay A Na Luật cũng là một thôi
Thanh xuân trả lại cuộc đời
Giàu sang trả lại cho người trần gian
Đường tu quyết chí lên đàng
Tay bưng bình bát, tay lần kim cương
Thùy miên bỗng đến vô chừng
Một phen bị quở, ngàn lần không lay
Thức cho trắng giã đêm ngày
Không ngờ đôi mắt từ đây mù lòa
Miếng ăn, cũng phải cậy nhờ
Manh y, vải vá, ố ồ, Phật khâu
Chuyên tâm đạt lý nhiệm mầu
Thiên Nhãn bậc nhất, gồm thâu mắt thần
Dứt bỏ đôi mắt trần
Đạt được đôi mắt Thánh
Trong, rạng ngời chân tánh
Ngoài, sáng rỡ huyền vi
Một tu, bất khả tư nghì
Một tu, bất khả lượng suy
Ai tu, nguời đó chứng
Đừng có nói năng chi
Rong thuyền chở đạo từ bi
Du thuyền đây đó chở người lại qua
Kính thương A Nậu Lâu Đà
Sáng soi tứ chúng vào nhà Như Lai
Mù ơi ! Có một không hai !!!

7/ Xưng tán Tôn Giả La Hầu La

(Mật hạnh đệ nhất)
Tháng 9-2006

Kính lạy Tôn Giả La Hầu La
Mới sinh ra đã phải sống xa Cha
Lên mười tuổi, rời vòng tay của Mẹ
Đi xuất gia, gặp phụ thân không dám gọi là Cha
Mà cúi lạy, Nam Mô Bổn Sư Phật Đà
Là sa di đầu tiên, là sa di nhỏ nhất
Được mến thương cũng nhất,
Bị thiệt thòi cũng nhất
Mà không dám kêu ca
Từ ngủ, nghỉ, uống, ăn
Mới có phép lục hòa
Giữ tế hạnh tu hành
Nên Mật Hạnh nhất đa

Không những thế, mà phát nguyện làm con ba đời Chư Phật
Không những thế, mà phát nguyện khắc chế tự kỷ, lợi tha
Không vị thân, không vị sơ, và mọi trần cấu ta bà
Thầm tịch diệt trước phụ thân, hiền mẫu

La Hầu La, một cung đàn không tấu
Ánh sen vàng bất tận bản trường ca
Ngân ngân vang chấn động khắp hằng sa
Mật, mật hạnh, La Hầu La Tôn Giả !

8/ Xưng tán Tôn Giả Tu Bồ Đề

(Giải không đệ nhất)
Tháng 9-2006

Kính lạy Ngài Tu Bồ Đề
Tánh Không là cái chỗ về Tánh Không
Sanh ra, vật chất trống trơn
Ba ngày có lại, hết hồn bà con
Đã không, thì nói chi còn
Chỉ còn manh áo, lon ton về nhà
Lẻn đi nhìn Phật xa xa
Lần mò thưa gởi Phật Đà xin tu
Giải Không, không cả thiên thu
Không trong thật tánh, thiên thu hằng còn
Kìa trông hạt cải càn khôn
Hai đầu quảy gánh, lông hồng nhẹ tưng
Mười phương Chư Phật vui mừng
Pháp mầu hiểu thế, tuyên xưng vô cùng
Đưa tay kéo lại thỉ-chung
Không còn chỗ trống, côn trùng chui qua
Sá chi một cõi Ta Bà
Hằng sa thế giới không là gang tay
Gang tay cũng chẳng mảy may
Một chùy vụn vỡ mặt mày, ố ô !!!

9/ Xưng tán Tôn Giả Phú Lâu Na

(Thuyết pháp đệ nhất)
Tháng 9-2006

Kính lạy Ngài Phú Lâu Na
Thuyết Pháp đệ nhất, gần xa nức lòng
Danh truyền đi khắp núi sông
Đức truyền đi khắp nhân gian đón chờ
Thượng căn cho đến sơ cơ
Sang hèn lớn nhỏ đều nhờ từ ân
Pháp vân, pháp vũ vô ngần
Trên, xuyên cùng thẳm, dưới, lần biển sâu
“Nơi nào cần, chúng tôi đến
Nơi nào gọi, chúng tôi đi
Không quản gian nguy
Không màng khó nhọc”
Cho dù nơi xa xôi
Cho dù nơi heo hút
Vượt ghềnh băng thác
Vượt núi băng đèo
Đâu không là cố hương
Quyết hoằng dương chánh pháp
Trong, khiêm từ đối đáp
Ngoài, thiện xảo tinh ba
Thân sơ, thuận nghịch, gần xa
Vân du hóa độ về nhà Như Lai
Thời gian gõ nhịp miệt mài
Không gian trổi khúc trang đài pháp vương
Ngàn xưa, còn đó nhớ thương
Ngàn sau, còn đó tấm gương tuyệt vời
Lâu Na-Từ Tử muôn đời !

10/ Xưng tán Tôn Giả Ưu Ba Ly

(Trì giới đệ nhất)
Tháng 9-2006

Kính lạy Ngài Ưu Ba Ly
Ba Ly thử mấy cu ly mà nhờ
Thấp hèn, thiên hạ thờ ơ
Thế nhân biếm nhẽ dân khờ cu ly
Quyết tu, chứng đắc tức thì
Trì Giới Đệ Nhất, một ly không lờn
Giới là Thầy của Chánh Chơn
Giới là tánh thể, chẳng sờn chẳng thuyên
Muốn đi tột đỉnh diễm huyền
Giới là duy nhất con thuyền bước qua
Cầu mong đến cửa Phật Đà
Oai nghi, tế hạnh thiết tha giữ gìn
Nếu không, xa đến muôn nghìn
Nếu không, đáy biển mà nhìn chân mây
Chư Phật cũng chứng từ đây
Phàm phu tục tữ đừng bày dễ duôi
Trùng tuyên Luật Tạng ngược xuôi
Một mươi vanh vách, mười mươi rõ ràng
Ưu Ba Ly ánh trăng ngàn
Rừng hương thơm ngát, ưu đàm Ba Ly.