Xưng Tán Chư Phật Bồ Tát

Mặc Giang

Mừng Phật Đản Sanh

Tháng 8-2006

Ba ngàn thế giới đều rung chuyển
Cùng hân hoan mở hội rải hoa
Cùng đằng vân hội nhập cõi ta bà
Cúng dường ngày Phật Đản Thích Ca
Vườn Lâm Tỳ Ni, hoa vô ưu thơm bát ngát
Nước Ca Tỳ La, thần dân trổi nhạc hát tưng bừng
Mừng ngày Phật Đản huy hoàng
Mừng ngày Thích Tôn giáng thế
Bốn loài chúng sanh hết khổ
Sáu đường sinh tử hết đau
Tựa nương dưới ánh đạo mầu
Đuốc tuệ, từ bi soi sáng
Ba ngàn thế giới hoan ca
Mừng vui dưới ánh Phật Đà
Mừng ngày Phật Đản, Đức Thích Ca ra đời
Phổ chiếu Đạo Vàng, ban pháp nhủ nơi nơi
Cứu độ chúng sanh, lên thuyền từ bát nhã
Cứu độ muôn loài, dứt tăm tối lầm mê
Mừng ngày Phật Đản, Đức Thích Ca giáng trần
Khái sáng Đạo mầu, ban pháp nhủ thanh lương
Ba rừng giáo lý, soi khắp cùng thế giới
Mười phương tam thế, nhờ cam lộ Pháp Vương.

Mừng Ngày Phật Đản

Tháng 8-2006

Mừng ngày Phật Đản tháng tư về đây
Nam bắc đông tây một dạ chí thành
Nhân loại năm châu cùng chung qui hướng
Xây Đạo Từ Bi theo bóng Cha Lành
Mừng ngày Phật Đản tháng tư hàng năm
Tự độ độ tha quả mãn châu viên
Chuyển xe tam thừa, hoằng dương chánh pháp
Mười phương ba cõi đều nhờ Đạo Thiêng
Ngày Phật Đản huy hoàng
Khắp nhân thiên hân hoan
Cùng tưng bừng mở hội
Hòa ca ánh đạo vàng
Ngày Phật Đản thiêng liêng
Chúng sanh khắp mọi miền
Cùng chắp tay đảnh lễ
Vui mừng ánh đạo thiêng
Mừng ngày Phật Đản tháng tư về đây
Nguyện Đức Thế Tôn ân đức sâu dày
Chúng con lòng thành nhất tâm đảnh lễ
Nguyện khắp nhân gian nhuận thấm Đạo Vàng
Mừng ngày Phật Đản tháng tư về đây
Nguyện ánh từ quang phổ chiếu muôn phương
Chúng sanh dị đồng thành tâm quy ngưỡng
Dưới Bóng Cha Lành, Điều Ngự Pháp Vương.

Kính lạy Đức Phật Thích Ca

Tháng 8-2006

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Đức Phật Thích Ca
Từ trời Đâu Suất giáng trần
Tỳ Ni, vô ưu bừng nở
Vương thành Tịnh Phạn Tỳ La

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Đức Phật Thích Ca
Từ thân cắt ái xuất gia
Sáu năm rừng già khổ hạnh
Bồ Đề tốc chứng đạo ca
Bốn mươi lăm năm trường, hoằng khai chuyển hóa
Hơn ba trăm hội, thân giáo thuyết kinh
Ba rừng giáo lý, rạng rỡ pháp vương
Tám mươi tuổi thọ, an nhiên thị tịch chơn thường

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Đức Phật Thích Ca
Bổn Sư Giáo chủ Ta bà
Trang Nghiêm liên đài hiện kiếp
Dứt mê, bờ giác không xa
Kính lạy Đức Phật Thích Ca
Tại rừng song thọ Sa La
Pháp âm hòa vang bất tuyệt
Đồng thanh niệm niệm Phật Đà

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Đức Phật Di Dà

Tháng 8-2006

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính lạy Đức Phật Như Lai
Từ quang tỏa sáng liên đài
Chúng con ngày tối đêm dài
Kể từ bất giác khứ lai
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính lạy Đức Phật Thế Tôn
Chúng sanh đau khổ mõi mòn
Tang thương trầm thống dập dồn
Nổi chìm sinh tử trầm luân
Nam Mô A Di Đà Phật
Lạc Bang Giáo chủ Tây Phương
Bốn mươi tám nguyện không lường
Mười niệm tâm không thất tán
Một đường về bến thanh lương
Nam Mô A Di Đà Phật
Liên trì ao báu nở hoa
Hoa sen chín phẩm kết tòa
Một lòng Tây Phương trực vãng
Chắp tay đồng niệm Nam Mô
A Di Đà Phật Nam Mô
A Di Dà Phật Nam Mô
A Di Đà Phật Nam Mô

Nam Mô Đức Phật Di Dà

Tháng 8-2006

Nam Mô Đức Phật Di Đà
Phóng quang tiếp độ hằng hà sinh linh
Kể từ bất giác vô minh
Trầm luân biển khổ tử sinh mịt mờ

Nam Mô Đức Phật Di Đà
Chúng sanh trong cõi Ta Bà khổ đau
Liên hoa chín phẩm muôn màu
Dang tay độ tận con tàu trần gian

Khổ ải ngập tràn
Tang thương trầm thống
Mê mờ ảo vọng
Chìm nổi ba sinh
Bất giác quên mình
Lầm đường lạc lối

Từ nay sám hối
Xin nguyện quay về
Nam Mô Đức Phật Di Đà
Chúng con lạc mất căn nhà xưa nay
May nhờ Phật Tổ giải bày
Chúng con xin nguyện từ nay trở về

Nam Mô Đức Phật Di Đà
Nhất tâm bất loạn, sát na dứt liền
Từ quang phổ chiếu thiêng liêng
Đằng vân chi lộ về miền Tây Phương

Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ, A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ, A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ, A Di Đà Phật

Kính lạy Đức Phật Dược Sư

Tháng 8-2006

Kính lạy Đức Phật Dược Sư
Đông Phương Giáo Chủ năng dư
Chúng sanh một lòng quy ngưỡng
Linh thiêng bất khả tư nghì
Đảnh lễ Đức Phật Dược Sư
Trang nghiêm sắc tướng lưu ly
Bổn nguyền mười hai nguyện lớn
Ân thâm biển thệ từ bi
Kính lạy Đức Phật Dược Sư
Chúng sanh đa bịnh không lường
Bịnh thân, bịnh tâm, bịnh chướng
May nhờ Đức Phật Quang Vương
Nhớ xưa một Thầy Thư ký
Sống trong đau khổ âm thầm
Thời thời tâm thành niệm ý
Kiếp sau thành Ngài Ngọc Lâm
Hỡi nhân sinh trần thế
Ai bịnh khổ nguyện cầu
Hỡi trần lao biển khổ
Ai hiểu được ân sâu
Cuộc đời là trọ quán
Đây diệu tánh chơn thường
Tử sinh là ghềnh ráng
An lành niệm Quang Vương

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Di Lặc Tôn Phật

Tháng 8-2006

Nam Mô Di Lặc Thế Tôn
Đương Lai thị hiện châu toàn Long Hoa
Độ sinh, thuyết giáo ta bà
Mở ra Ba Hội về nhà Như Lai
Nam Mô Di Lặc Thế Tôn
Từ bi, hỷ xả, hân hoan tuyệt vời
Cung trời Đao Lợi dõi soi
Đương Lai ứng thế cứu đời chúng sanh
Vào một thuở thời Đường
Bố Đại là hiện thân
Trên vai mang một đãy
Bụng chứa một hầu bao
Chứa những gì khó chứa
Xưa nay mấy ai, nào !
Chỉ làm mà không nói
Tay phất phất cười khì
Đến khi biến mất đi
Ta chính là Từ Thị
Nam Mô Di Lặc Thế Tôn
Chúng sanh tha thiết mõi mòn
Bởi thời pháp nhược ma cường
Xin Ngài ứng hiện pháp thân
Nam Mô Di Lặc Hạ Sanh
Mười phương một dạ chí thành
Long Hoa trông chờ mở Hội
Xin Ngài cứu độ quần sanh
Nam Mô Long Hoa Hải Hội
Nam Mô Long Hoa Hải Hội
Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề

Tháng 8-2006

Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề
Ban ân thí đức chan hòa thanh lương
Chúng sanh khổ ải trăm đường
Lại thời mạt pháp nhiểu nhương ngập tràn
Nam Mô Phật Mẫu ai lân
Cứu nhân độ thế dương trần lầm than
Tai ương trầm thống vô vàn
Chìm muôn tội lỗi xa ngàn hiền lương
Nam Mô Phật Mẫu xót thương
Cứu người tánh thiện cứu phường tà ma
Diêm phù kham nhẫn ta bà
Chúng sanh quên mất căn nhà Như Lai
Thiện với ác tuy hai
Nhưng cả hai là một
Lìa hai bờ xấu tốt
Một với một không hai
Đâu bồ đề, đâu phiền não
Đâu bờ giác, đâu bến mê
Một khi đã quay về
Tất cả đều quy nhất
Nam Mô Phật Mẫu bản hoài
Chúng sanh nhớ Mẹ,
như sông Dài nhớ sông Thương
Đi xa, quên dấu quên đường
Đi về, lại nhớ cố hương mà về
Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề, Nam Mô.

Xưng Tán Đức Quán Thế Âm

Tháng 8-2006

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Từ nhãn thị chúng sanh
Mắt thương nhìn cuộc đời
Ngàn tay ngàn mắt, chiếu diệu nơi nơi
Đại bi đại nguyện, cứu khổ cho đời
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Lắng tai nghe, tiếng cứu khổ tầm thinh
Lắng tai nghe, tiếng nghiệt ngã điêu linh
Của trần gian, của vạn loại, của nhân sinh
Cứu độ chúng con, muôn vẻ muôn hình
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Mẹ Hiền, trang trải đức tình thương
Chúng sanh khổ nạn khắp trăm đường
Hỷ nộ dục lạc ai ái ố
Cam lộ bình thùy, nước cành dương
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Xin Ngài thùy từ cứu chúng con
Trần lao nghiệp cảnh khổ không lường
Nước mắt còn nhiều hơn nước biển
Nguyện Đức Từ Bi chứng lòng con
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Xưng tán Ngài Đại Thế Chí

Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát Đại Thế Chí
Tâm như tuệ mới là tâm như ý
Tánh như tuệ mới là tánh Như Lai
Hạnh nguyện châu toàn chân thiện mỹ
Phàm, Thánh đừng quên những lời này
Nam Mô Bồ Tát Đại Thế Chí
Ngài đang cùng Bồ Tát Quán Thế Âm
Vì Từ Phụ Di Đà
Ứng hóa vô số thân
Châu du khắp mười phương
Cứu chúng sanh không lường
Chúng sanh, bởi vì đâu thống khổ
Bởi do vì thiếu đuốc tuệ quang minh
Nhân gian, bởi vì không tàm quý
Nên chất chồng thảm não điêu linh
Nói và làm mà trước, không suy nghĩ
Thì hậu quả sẽ biết đâu mà lường
Khi đã vắt cạn nguồn cơn của ý
Thiếu từ bi trí tuệ, vẫn đau thương
Nam Mô Đức Đại Thế
Chúng sanh từ nay, nhớ ơn Ngài
Bất luận việc gì, phải tính một hai
Ly đã sai, dặm ngàn còn phi mã
Chúng sanh từ nay, noi gương Ngài
Trên đường về pháp tánh Như Lai
Trên đường về pháp tánh Như Lai

Xưng tán Bồ Tát Văn Thù

Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát Văn Thù
Trí tuệ, sanh ra Chư Phật ba đời
Trí tuệ, phá tà hiển chánh thời thời
Nên trí tuệ, chính là kim cương trí
Còn đâu là bến mê
Nơi nào không bờ giác
Nam Mô Bồ Tát Văn Thù
Bởi chúng sanh mờ tối âm u
Chứ phải đâu Hiền Giả Quá Ngu
Tránh làm sao trầm luân thống khổ
Bởi chúng sanh tự nhốt ngục tù
Không dừng chân, thiếu phước, vụng tu
Thì ba cõi là căn nhà lửa
Địa ngục không chỗ chứa
Đường Thánh chẳng chịu về
Chần chừ rồi lần lữa
Nên tràn ngập sông mê
Hỡi chúng sanh, tỉnh thức
Đừng có mãi nhiều lời
Đêm tàn canh, thao thức
Đừng có mãi lơi bơi
Nương nhờ Bồ Tát Văn Thù
Thanh gươm trí tuệ tuyệt vời
Cắt đứt muôn ngàn hư dối
Một khi đã quyết
xa lìa ba cõi
Chơn thường, chơn lạc,
ngã tịnh là đây
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Vương Bồ Tát
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Vương Bồ Tát
Ma ha tát

Xưng Tán Bồ Tát Phổ Hiền

Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương
Một, nguyền đảnh lễ Chư Phật
Hai, nguyền xưng tán Như Lai
Ba, nguyền rộng khắp cúng dường
Bốn, nguyền sám hối nghiệp chướng
Nam Mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương
Năm, nguyền tùy hỷ công đức
Sáu, nguyền thỉnh chuyển pháp luân
Bảy, nguyền thỉnh Phật trụ thế
Tám, nguyền thường tùy Phật học
Nam Mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương
Chín, nguyền hằng thuận chúng sanh
Mười, nguyền khắp đều hồi hướng
Mười phương thế giới vô lượng
Chúng sanh Tứ Thánh đồng về
Không còn bờ Giác bến mê
Tất cả, đồng chơn, nhất thể
Không còn lậu, thô, vi, tế
Như như, hằng viễn, như như
Nam Mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương
Nam Mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương

Noi gương Đức Mục Kiền Liên

Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát Mục Kiền Liên
Sáng soi con đường hiếu hạnh
Đáp đền công đức Mẹ Cha
Cũng vì con cháu oan gia
Đọa đày, lầm than, thống khổ
Kính lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên
Thập đại, thần thông đệ nhứt
Sau khi tu hành chứng đắc
Dõi soi, tìm kiếm Mẹ già
Không ngờ A Tỳ địa ngục
Thanh Đề đền tội can qua
Mẹ ơi Mẹ ơi ! Mẹ ơi Mẹ ơi !
Cơm đà đã biến thành than
Lòng con đau xót vô vàn
Hầm chông, còn thêm chảo lửa
Ruột cào, tim thắt, nát tan
Vội về bạch Phật Như Lai
Mẹ con thống khổ tuyền đài
Xin Ngài tầm phương giải cứu
Phật rằng, Pháp Hội Vu Lan
Kính lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên
Chúng con, nhất nhất noi gương
Đền ơn dưỡng dục song đường
Núi cao, sông sâu, biển cả
Công Cha nghĩa Mẹ, tình thương
Kính lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên
Chúng con, lớp lớp hàng hàng
Thành tâm thiết lễ đàn tràng
Nguyện Phật mười phương minh chứng
Cúng dường Pháp Hội Vu Lan
Cúng dường Pháp Hội Vu Lan

Xứng tán Bồ Tát Địa Tạng

Tháng 8-2006
Nam Mô Bồ Tát Địa Tạng Vương
“U Minh Giáo chủ Bổn tôn
Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật
Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề”
Tu Di vời vợi, còn nhỏ sơn khê
Nam Mô Bồ Tát Địa Tạng Vương
Vì thương chúng sanh, phát đại bi tâm
Vì cứu chúng sanh, phát đại bi nguyện
Màn đêm chợt tắt, sáng hơn trăng rằm
Ngọn lửa đại hùng, tuyết lở, băng tan
Kính lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương
Chúng con phủ phục kính ơn Ngài
Địa ngục chín tầng, xin tiếp tay
Trần lao nghiệp cảnh, xin lìa dứt
Nào dám dễ duôi, phụ ơn Ngài
Kính lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương
Biển khổ luân hồi sóng đại dương
Bến mê, bờ giác, đã tỏ tường
Tam đồ, bát nạn, câu ly khổ
Thế thế hoằng truyền Địa Tạng Vương
Nam Mô Bồ Tát Địa Tạng Vương
Nam Mô Bồ Tát Địa Tạng Vương
Nam Mô Bồ Tát Địa Tạng Vương

Xưng tán Bồ Tát Hộ Pháp

Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát Hộ Pháp
Chúng con phước mỏng tội dày
Không sanh vào thời Đức Phật
Khổ đau, nghiệp chướng, đọa đày
Chất chồng bi lụy đắng cay
Kính lạy Bồ Tát Hộ Pháp
Trong thời mạt pháp nhiểu nhương
Trong thời pháp nhược ma cường
Đạo đức suy vi ma chướng
Chánh tà hỗn tạp mà thương
Kính lạy Bồ Tát Hộ Pháp
Thùy từ bảo vệ thiền môn
Thế đạo nhân tâm điên đảo
Quỷ ma bức bách kinh hồn
Chúng sanh sơ cơ ngơ ngác
Cao tăng thạc đức hao mòn
Kính lạy Bồ Tát Hộ Pháp
Thùy từ chấn tích trùng quang
Phá tà hiển chánh đường đường
Thiện ác một lòng qui nhiếp
Trước tòa Điều Ngự Pháp Vương
Cho ánh đạo huy hoàng
Cho nhân thế hòa vang
Cho ánh đạo huy hoàng
Cho phạm vũ trang nghiêm.

Xưng tán Bồ Tát Giám Trai

Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát Giám Trai
Gia trì đại chúng không ai não phiền
Đẹp thay chiếc áo phước điền
Một trăm mảnh vá nối liền đẹp thay
Nam Mô Bồ Tát Giám Trai
Đại chúng hòa hợp lòng Ngài thảnh thơi
Đạo mầu là đạo cứu đời
Cứu cho tứ chúng thời thời hỷ hoan
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Trăng tròn mười sáu trăng tròn đẹp không
Nam Mô Bồ Tát Giám Trai
Nhìn trông nước chảy về sông
Sông đi ra biển, biển trông về nguồn
Trầm hùng tiếng mõ lời chuông
Chan hòa đại chúng tròn vuông vuông tròn
Đá vàng đem thử sắt son
Trang nghiêm thanh tịnh đẹp hơn đá vàng
Cũng nhờ Bồ Tát Giám Trai
Thiền gia sứ giả xin Ngài chứng tri
Nam Mô Bồ Tát Giám Trai
Nam Mô Bồ Tát Giám Trai.