Người Tu Tịnh Độ Phát Nguyện Như Thế Nào?
(Thư Học Phật 62)
Btg Bảo Đăng
Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3