THOÁT VÒNG TỤC LỤY

Dịch giả: Hòa thượng Thích Quảng Độ
Diễn đọc: Tâm Từ & Tâm Kiến Chánh