Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân
Thích Phổ Huân
Diễn đọc: Tâm Kiến Chánh