Hoa Trôi Trên Sóng Nước
Tác giả: Satomi Myodo
Nguyên Phong phóng tác
Diễn đọc: Tâm Từ