HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG
Nguyên tác: JOURNEY TO THE EAST
Tác giả: Baird T.Spalding
Nguyên Phong phóng tác
Diễn đọc: Tâm Từ