THIỆN NỮ THIÊN CHÚ
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Bài Chú này do Đại Cát Tường Thiên Nữ (Śrī-mahā-devī) tuyên nói và được ghi nhận trong Kinh Kim Quang Minh, Phẩm 17 Tăng Trưởng Tài Vật là:

“Nam mô Phật Đà gia Nam mô Đạt Ma gia Nam mô Tăng Già gia

Nam mô Thất lị, ma ha đề tỷ  gia

Đát nễ dã tha: Ba lị phú lâu na, giá lị_Tam mạn đà, đạt xá ni_ Ma ha tỳ ra ha đế_ Tam mạn đà, tỳ ni già đế_ Ma ha ca lị dã ba nễ_ Ba ra ba nễ_ Tát lị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na_ A lị na, đạt ma đế_ Ma ha tỳ cổ tất đế_ Ma ha di lặc đế_ Lâu phả tăng kỳ đế_ Hê đế tỷ_ Tăng kỳ hê đế_ Tam mạn đà, a tha a nậu đà la ni

𑖡𑖦𑖺 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧 𑖡𑖦𑖺 𑖠𑖨𑖿𑖦𑖯𑖧 𑖡𑖦𑖺  𑖭𑖽𑖑𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖺 𑖫𑖿𑖨𑖱  𑖦𑖮𑖯-𑖟𑖸𑖪𑖯𑖧
𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖢𑖨𑖰𑖢𑖳𑖨𑖿𑖜  𑖓𑖩𑖸,  𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝  𑖟𑖨𑖿𑖫𑖡𑖰,  𑖦𑖮𑖯- 𑖪𑖰𑖮𑖨 𑖐𑖝𑖸, 𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝 𑖪𑖰𑖠𑖯𑖡 𑖐𑖝𑖸, 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖿𑖧-𑖢𑖝𑖰, 𑖭𑖲𑖢𑖨𑖰𑖢𑖳𑖨𑖸_ 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖞𑖯 𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝 𑖭𑖲𑖢𑖿𑖨𑖝𑖰 𑖢𑖳𑖨𑖿𑖜, 𑖀𑖧𑖡 𑖠𑖨𑖿𑖦𑖝𑖸, 𑖦𑖮𑖯-𑖪𑖰𑖥𑖬𑖰𑖝𑖸, 𑖦𑖮𑖯-𑖦𑖹𑖝𑖿𑖨𑖸, 𑖄𑖢𑖭𑖽𑖮𑖰𑖝𑖸 _  𑖮𑖸! 𑖝𑖰𑖞𑖲, 𑖭𑖽𑖐𑖴𑖮𑖰𑖝𑖸, 𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝   𑖀𑖨𑖿𑖞  𑖀𑖡𑖲𑖢𑖩𑖡𑖰

NAMO BUDDHĀYA NAMO DHARMĀYA NAMO  SAṂGHĀYA

NAMO ŚRĪ  MAHĀ-DEVĀYA

TADYATHĀ: PARIPŪRṆA  CALE,  SAMANTA  DARŚANI,  MAHĀ- VIHARA GATE, SAMANTA VIDHĀNA GATE, MAHĀ-KĀRYA-PATI, SUPARIPŪRE_ SARVATHĀ SAMANTA SUPRATI PŪRṆA, AYANA DHARMATE, MAHĀ-VIBHAṢITE, MAHĀ-MAITRE, UPASAṂHITE _  HE! TITHU, SAṂGṚHITE, SAMANTA   ARTHA  ANUPALANI

Kinh này còn ghi chú là: SVĀHĀ nghĩa là tán khứ. Vì Chú này cầu tài vật nên không có SVĀHĀ bởi lẽ điều này chẳng dính với  SVĀHĀ

Kinh Kim Quang Minh ghi nhận là: “Ðối với Thần Chú này, hoặc những kẻ tụng, người nghe, với ai dâng hương cúng hoa, phàm muốn cần dùng điều chi, như vàng bạc, châu, báu, trâu, dê, ngũ cốc tất cả vật dụng, thì đều được đủ  cả”.

_Ý nghĩa căn bản của bài Chú này  là:

𑖡𑖦𑖺 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧

Nam mô Phật Đà gia

) NAMO BUDDHĀYA

Quy y Phật

𑖡𑖦𑖺 𑖠𑖨𑖿𑖦𑖯𑖧

Nam mô Đạt Ma gia

) NAMO DHARMĀYA

Quy y Pháp

𑖡𑖦𑖺 𑖭𑖽𑖑𑖯𑖧

Nam mô Tăng Già gia

) NAMO SAṂGHĀYA

Quy y Tăng

𑖡𑖦𑖺 𑖫𑖿𑖨𑖱-𑖦𑖮𑖯-𑖟𑖸𑖪𑖯𑖧

Nam mô Thất lị, ma ha đề tỷ  gia

) NAMO ŚRĪ-MAHĀ-DEVĀYA

Quy y Cát Tường Đại Thiên

𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯

Đát nễ dã tha

) TADYATHĀ

Như vậy, liền nói Chú là

𑖢𑖨𑖰𑖢𑖳𑖨𑖿𑖜 𑖓𑖩𑖸

Ba lị phú lâu na, giá lị

) PARIPŪRṆA CALE

Lay động sự thắng mãn

𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝 𑖟𑖨𑖿𑖫𑖡𑖰

Tam mạn đà, đạt xá ni

) SAMANTA DARŚANI

Nhìn thấy khắp cả

𑖦𑖮𑖯-𑖪𑖰𑖮𑖨 𑖐𑖝𑖸

Ma ha tỳ ra ha đế

) MAHĀ-VIHARA GATE

Đường lối phân ly rộng lớn

𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝 𑖪𑖰𑖠𑖯𑖡 𑖐𑖝𑖸

Tam mạn đà, tỳ ni già đế

) SAMANTA VIDHĀNA GATE

Đường lối kết hợp hình thành rộng  lớn

𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖨𑖿𑖧-𑖢𑖝𑖰

Ma ha ca lị dã ba nễ

) MAHĀ-KARYA-PATI

Đại tác nghiệp Chủ

𑖭𑖲𑖢𑖨𑖰𑖢𑖳𑖨𑖸

Ba ra ba nễ

) SUPARIPŪRE

Đều khéo đầy đủ

𑖭𑖨𑖿𑖪𑖯𑖨𑖿𑖞 𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝 𑖭𑖲𑖢𑖿𑖨𑖝𑖰 𑖢𑖳𑖨𑖿𑖜

Tát lị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ  na

) SARVĀRTHA SAMANTA SUPRATI PŪRṆA

Khắp tất cả mọi nơi khéo viên mãn tối thù  thắng

𑖀𑖧𑖡 𑖠𑖨𑖿𑖦𑖝𑖸

A lị na, đạt ma đế

) AYANA DHARMATE

Lý Thú Pháp Tính

𑖦𑖮𑖯-𑖪𑖰𑖥𑖬𑖰𑖝𑖸

Ma ha tỳ cổ tất đế

) MAHĀ-VIBHAṢITE

Tính chiếu diệu rộng lớn

𑖦𑖮𑖯-𑖦𑖹𑖝𑖿𑖨𑖸

Ma ha di lặc đế

) MAHĀ-MAITRE

Đại Từ

𑖄𑖢𑖭𑖽𑖮𑖰𑖝𑖸

Lâu phả tăng kỳ đế

) UPASAṂHITE

Gần gũi thân cận lợi ích chân chính

𑖮𑖸! 𑖝𑖰𑖞𑖲

Hê đế tỷ

) HE! TITHU

Mừng thay! Đấng ban rải yêu  thương

𑖭𑖽𑖐𑖴𑖮𑖰𑖝𑖸

Tăng kỳ hê đế

) SAṂGṚHITE

Chân chính trì giữ lợi ích

𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝 𑖀𑖨𑖿𑖞 𑖀𑖡𑖲𑖢𑖩𑖡𑖰

Tam mạn đà, a tha a nậu đà la ni

) SAMANTA ARTHA ANUPALANI

Giữ gìn lợi ích của cải cho khắp cả

_Bài Chú trên có thể diễn dịch là :

(Quy y Phật Quy Y Pháp Quy Y Tăng

Quy Y Cát Tường Đại Thiên

Như vậy : Hỡi Đấng Quyền Năng hay ban bố sự viên mãn thù  thắng!

Đấng Chủ Tể Đại Tác Nghiệp hay nhìn thấy khắp cả nẻo phân ly rộng lớn và nẻo kết hợp rộng lớn

Hãy khéo léo làm cho tất cả mọi nơi đều được đầy  đủ

Hãy khiến cho khắp tất cả mọi nơi đều được sự viên mãn thù thắng tối thượng Hãy thể hiện lòng Đại Từ làm cho Lý Thú Pháp Tính phóng tỏa ánh sáng màu

nhiệm rộng lớn khiến cho con và chúng sinh được thích ứng với sự lợi ích chân chính

Mừng thay Đấng biểu hiện của lòng yêu thương! Đấng chân chính gìn giữ sự lợi ích

Hãy giúp cho con và chúng sinh đều gìn giữ được khắp mọi tài sản lợi  ích)

 

13/09/2015