TRƯỜNG CA CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM
Hòa Thượng Thích Từ Giang
Phổ nhạc: Nhạc sĩ Thượng Dũng
doahong