ĐẠI OAI LỰC Ô KHU SA MA MINH VƯƠNG KINH

Hán dịch: Đời Đường, Bắc Thiên Trúc Tam Tạng A CHẤT ĐẠT TẢN phụng chiếu dịch
Việt dịch: Sa môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

QUYỂN THƯỢNG

Kính lễ hết thảy Chư Phật và chư Bồ Tát!

Bấy giờ trong Hội có vô lượng câu chi Trì Minh Thiên (Vidya-dhāra-deva) vây đầy chung quanh. Ma Hê Thủ La Thiên (Maheśvara), chúa của Bộ Đa (Bhūta) từ tòa đứng dậy, đầu mặt sát đất lễ dưới chân của Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát (Vajra-pāṇi Boddhi-satvāya Mahā-satvāya) rồi nói rằng:

“Cúi xin Ngài nói Đại Vô Lực Bất Không Vô Ngại Giáo Lịnh Vô Tỉ Lực Dõng Kiện, là nơi mà Bồ Tát Kim Cương vui vẻ thích thú. Chỗ quy ngưỡng của chư Thiên (Deva), Tu La (Asura), Phạm Vương (Brahma-rāja), Đế Thích (Indra), Dạ Xoa (Yakṣa), La Sát (Rākṣasa), Tỳ Đa Nõa (Vetāḍa), Bố Đơn Na (Pūtana) phải sợ sệt, hàng phục oán địch, thành tựu các việc pháp Bí mật Mạn Đà La”.

Lúc đó, hết thảy Chúng Hội đều khen tán Ma Hê Thủ La rằng: “Lành thay! Lành thay! Đại Bộ Đa chủ đã vì chúng tôi mà cầu thỉnh”.

Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát múa chày Kim Cương rồi ném đi, xong ngồi xuống nơi tòa Kim Cương Trang Nghiêm Liên Hoa, vì chúng hội nhập vào Bố Úy Kim Cương Đại Phẫn Nộ Biến Hỷ Tam Ma Địa. Hết thảy vô lượng trăm ngàn Câu chi các loại gây chướng nên đều tự thấy thân mình bị Ô Sô Sắc Ma (Ucchuṣma) đàn áp, thân mệnh muốn chết như bị Kiếp Hỏa xâm bức, tâm ý mê man thảy đều phát ra lời rằng: “Cúi xin thương xót! Ban cho sự vô úy!”.

Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát từ Tam Muội, an tường xuất ra, bảo Đại chúng rằng: “Đại Oai Đức, Đại Quang Minh, Đại Phẫn Nộ như các ông đã nói. Đức Phật chính là Đại Oai Đức, Đại Quang Minh, Đại Phẫn Nộ vậy”.

Lúc đó, Bạc Già Phạm (Bhagavaṃ: Thế Tôn) Kim Cương Thủ Bồ Tát nói như vầy: “Này Bộ Đa chủ! Nay Ta nói về Ô Sô Sắc Ma Mạn Đà La Bí Mật Pháp. Nếu ngươi chịu nghe ắt hết thảy sự nghiệp đều được thành tựu, không bị các nạn hoạnh tử, các việc ác xâm hại, Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) không dám sai sử, tất cả chúng sinh thảy đều quy kính, tất cả oán địch thảy đều xa lìa, hết thảy Bí Ngôn đều được thành Nghiệm, các Pháp Kim Cương lần lượt thành tựu, các việc chẳng lành đều được giải thoát, thường được các điều tốt đẹp. Nếu trì Chú này mãn 10 ngàn biến cũng như vào Đàn, thọ đủ các Pháp Quán Đảnh (Abhiṣeka) như được Minh Sư (Ācārye) truyền thọ.

Lại nữa, nay Ta nói rõ tướng mạo Mạn Đà La của Ô Sô Sắc Ma. Trước cần phải thọ Tam Quy, tám Giới, phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta), Từ Bi thương xót hết thảy. Nơi lập Đàn cần phải lựa chọn:nơi sơn gian (sườn núi), chỗ điền trang, khoáng dã (đồng trống) hoặc tại Hạ lâm (Thi Lâm: śma śāna), Tịnh thất, bên bờ sông, dưới cây lớn, nơi tháp miếu, nhà trống. Như Pháp Trị Địa, tạo Mạn Đà La (Maṇḍala: Đàn Tràng) rộng 3 khuỷu, 4 khuỷu, 8 khuỷu cho đến 16 khuỷu.

Nếu làm Pháp Hàng Phục (Abhicāruka) thì làm Đàn tam Giác rộng 3 khuỷu Nếu Tịch Tai (Śāntika) thì rộng 4 khuỷu hoặc 8 khuỷu.

Nếu làm Pháp Tăng Ích (Puṣṭika) hoặc vì Quốc Vương thì làm 16 khuỷu.

Vào kỳ Hắc Nguyệt, ngày mồng tám hay ngày 14, dùng Tâm Mật Ngôn gia trì nước sạch, sái vẩy nơi đất. Lại dùng bột Tử Đàn xoa tô một Đàn Tròn, dùng cỏ tốt đẹp (Kuśala: cỏ Cát tường), hoa Ca La Ni đỏ, hương thoa (dầu thơm), các thứ hoa đẹp rải lên trên, gia trì cái Then Khư Đà La (Khadira) 108 biến đóng ở 4 góc Đàn và chính giữa thành Kết Địa Giới, cho đến Căn Bản, Trịch Ấn đều tụng 7 biến. Lấy bột Tử Đàn xoa tô nơi Đàn, dùng cây 5 mày giăng làm giới đạo. 4 góc 4 cửa dùng màu vàng, màu đỏ, màu xanh lục, màu đen.

Ở chính giữa Đàn vẽ Đức Phật, bên trái Phật vẽ Kim Cương Thủ Bồ Tát tay cầm chùy có các sứ giả (Ceṭa) và Kim Cương Minh Phi (Vajra-vidya-rājñī) cầm chày chiêm ngưỡng Bồ Tát.

Bên phải vẽ Ô Sô Sắc Ma Minh Vương cầm gậy có chúng Dạ Xoa (Yakṣa), A Tu La (Asura), Ha Lị Đế Mẫu (Hāṛtī) và Ái Tử (Priyaka) làm tùy tùng đều chiêm ngưỡng Minh Vương.

Ở góc Đông Bắc, Đại Tự Tại Thiên Vương (Maheśvara deva-rāja) cầm cây giáo 3 chĩa và Minh Phi (Vidya-rājñī).

Đông phương, Thiên Đế Thích (Indra) cầm chày Kim Cương.

Đông Nam, Hỏa Thiên (Agni) cầm Lệ Bổng (cây gậy).

Nam phương, Diêm La Vương (Yama-rāja) cầm Na Nõa (Daṇḍa: cây gậy đầu lâu).

Tây Nam, Ninh Đế (Nṛtye: La Sát Thiên) cầm kiếm.

Tây phương, Thủy Thiên (Varuṇa) cầm dây màu đỏ.

Tây Bắc phương, Phong Thiên (Vāyu) cầm cây phướng.

Bắc phương, Tỳ Sa Môn (Vaiśravaṇa) cầm Gia Na (Gaḍā: cái chùy, cây côn). Ba mặt vẽ chúng Tỳ Xá Già (Piśāca).

Trong cửa Đông vẽ cây giáo 3 chia để ủng hộ.

Dùng bình mới sạch, đựng: nước trong, vật báu, Ngũ cốc. Dùng dây màu xanh lục cột cổ bình. Lấy một cái bình để trước Phật, đặt chày Tử Đàn lên miệng bình. Các bình khác dùng hoa màu đỏ cắm vào. 4 góc 4 cửa đều để 1 cái bình. Trước Phật để 1 bộ quần áo cúng dường. Kim Cương, Thánh Chúng, Chư Thiên đều y như vậy. Trước mỗi Chư Tôn đều để thức ăn uống, hương hoa. Ngoài Đàn, các hướng Giới Đạo đều để an trí Bình, đều dùng chú gia trì 1.008 biến. Thỉnh Chư Tôn, y Pháp dẫn Đệ tử, tụng Kim Cương Tam Muội Gia (Vajra-samaya), Bí Ngôn (Mantra) khiến tai đệ tử phải nghe. Rải hoa dính vào vị nào có duyên, như Pháp Quán Đảnh. Nếu vào Đàn này tức là hết thảy các Đàn. Hết thảy Chư Thiên, Tỳ Na Dạ Ca thảy đều thuận phục. Khi mạng chung, được sanh về Tỳ Sa Môn Thiên Cung.

_Lại nói Vô Thượng Bí Mật Mạn Đà La. Vào kỳ Hắc Nguyệt, ngày 08 hoặc ngày 14, tìm chỗ vừa ý tạo Mạn Đà La rộng 4 khuỷu. 4 góc dùng 5 màu bố trí. Dùng bột than vẽ Đức Phật ở chính giữa, bên phải vẽ Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Boddhisatva), Mã Đầu Minh Vương (Hayagrīva vidya-rāja) có tướng rất hung dữ.

Bên trái Đức Phật vẽ Kim Cương Thủ Bồ Tát, lại vẽ Đại Oai Lực Ô Sô Sắc Ma Minh Vương có hình tướng rất hung dữ.

Trước mặt Đức Phật vẽ Ma Ma Kê Kim Cương Bộ Mẫu (Māmakī).

4 góc có 4 cái bình. Trước mặt Đức Phật có 1 bình, dùng dây lụa che miệng bình gọi là Thắng Bình (Jaya-kuṇḍali).

Ở ngoài Đàn vẽ nửa chày hoặc cả chày, Ấn. Dùng hương hoa, thức ăn uống cúng dường. Như Pháp dẫn đệ tử vào Quán Đảnh. Các vật đều dùng Chú gia trì 108 biến.

Lại nói Ấn Tướng. Căn Bản Biến Trịch Ấn: Đứng thẳng, cực lực dùng chân trái đạp đất, xoay mình qua trái. Tay phải, ngón cái nắm lại thành quyền, cánh tay thẳng lên. Tay trái cũng nắm thành Quyền để nơi tim, duỗi ngón trỏ như cây kim. Giữa mày nhăn lại, mắt như chăm chú. Biến Trịch ấn hay khủng bố các chướng nạn, Cửa A Tu La có các rào chắn đều bị phá nát.

– Đại Phẫn Nộ Ấn: Thẳng 2 tay, 2 ngón giữa, 2 ngón út dựa lưng nhau, ngón cái vịn đầu móng các ngón kia rồi co lại thành Quyền, duỗi 2 ngón trỏ như cây kim. Ấn này hay làm hết thảy sự nghiệp, cột trói, Thỉnh Triệu, Tịch Trừ. Lại khiến xa lìa Sát Cô Nị, hộ thân.

– Phổ Diễm Ấn: Lưng hai bàn tay dựa nhau, đầu các ngón hướng xuống, chắp tay lại xoa các ngón tận trong, 2 ngón út như cây kim, mở rộng 2 tay ra, 2 ngón cái ngửa vịn móng ngón trỏ. Ấn này hay thành hết thảy mọi việc.

– Chùy Ấn: 2 tay xoa nhau bên trong, nắm lại thành Quyền, duỗi ngón giữa và ngón trỏ trái, duỗi ngón giữa phải, 2 ngón giữa hợp lại, hơi co ngón trỏ gần bên ngón giữa, 2 ngón cái thẳng đèn móng 2 ngón vô danh.

– Đả Xa Quyền Ấn: tay phải co ngón cái nắm lại thành Quyền.

– Tiễn Đao Ấn: Duỗi ngón trỏ như đao, tên, các ngón khác động đậy.

– Đại Tường Viện Ấn: Như Bổng Ấn, mổ rộng 2 ngón trỏ.

– Đảnh Ấn: Như Đại Tường Viện, co ngón trỏ phải vào bàn tay.

– Giáp Ấn: Như Tường Viện Ấn, có 2 ngón trỏ vịn nhau như cái vòng. Ấn này có oai lực lớn, hay làm hết thảy các việc.

_Lại có Pháp Họa Tượng: dùng lụa dài 2 khuỷu, khi mua không trả giá. Dùng phân bò xoa tô Đàn, trải lụa trên đó, dùng hoa màu đỏ và thức ăn uống cúng dường. Vẽ Tượng Phật ngồi tòa Sư Tử, kết Ấn Thuyết Pháp (tay trái: ngón cái, ngón trỏ vịn nhau, duỗi 3 ngón kia. Tay phải cũng như vậy. Ngửa tay phải để nơi tim. Tay phải đỡ tay trái, đầu ngón vô danh, ngón út, bàn tay hướng ra ngoài, mở 3 ngón kia).

Bên trái Đức Phật vẽ Kim Cương Thủ Bồ Tát, tay phải cầm chùy, tay trái: tướng hỏi Pháp. Lại bên trái vẽ Đại Oai Lực Ô Sô Sắc Ma Minh Vương hình tướng hung dữ, mắt màu đỏ, thân màu khói đen, quanh thân có lửa cháy, có 4 tay. Bên phải: tay trên cầm kiếm, tay dưới cầm dây lụa (Quyến sách). Bên trái: tay trên cầm gậy, tay dưới cầm cây giáo 3 chia. Trên các Khí Trượng đều có lửa cháy.

Bên phải Đức Phật vẽ Kim Cương Bộ Mẫu Ma Ma Kê Đa Ki Ni (Māmakī-

ḍākiṇī) thân màu khói đen, quỳ gối chắp tay cung kính bạch Phật. Bên phải Bộ Mẫu vẽ Hành Giả quỳ gối, 2 tay bưng lư hương cúng dường.

Bức lụa phải sạch sẽ, không có lông tóc, mùi hôi. Họa sĩ phải thọ Tam Quy, 8 Giới, trường Trai, đầy đủ tâm tốt, quần áo mới sạch (Hành giả cũng phải như vậy).

Lại ở trước Tượng, mặt xoay về hướng Đông. Tụng Chú Căn Bản, xin ăn, không nói năng, hình như cây khô. Ấn Tháp (làm tháp ) như vậy làm cho đủ 60 vạn cái.

Liền trên núi cao, lập Bí Mật Mạn Đà La như trên, cầm kiếm, làm Hỏa Đàn, dùng Trầm hương làm củi, Uất Kim Hương hòa Bạch Đàn Hương rồi thiêu đốt ngày đêm. Tức được làm chúa Trì Minh Tiên, thành tựu hết thảy Tất Địa, có oai lực lớn, sống bằng Nhật Nguyệt, khi chết sẽ sanh về Tỳ Sa Môn Cung.

Lại để Hùng Hoàng, loại thuốc An Thiện Na, hoặc Ma Ni Thỉ La (Ngưu Hoàng), hoặc gậy. Như trên, làm Hỏa Đàn, thành tựu như kiếm.

Nếu xin ăn trong 1 tháng, niệm tụng không gián đọa. Ngày 15 an tượng, dùng quảng phụ ở trước tượng gia trì Tam Kim Na Nõa (cây gậy làm bằng vàng, bạc, đồng) 7 biến, để trước gia trì cho đến khi có lửa hiện ra, sống lâu 1 kiếp có oai lực lớn. Hết thảy A Tu La, Dạ Xoa, La Sát, Quỷ Thần, Chư Thiên thảy đều thuận phục. Nếu Tam Kim Na Nõa (cây gậy làm bằng vàng, bạc, đồng) gia trì trong 1 tháng. Như trước gia trì, có hỏa hiện ra, sống lâu và oai lực đồng với Đại oai lực Minh Vương.

Nếu dùng chày Tam Kim gia trì cho đến khi Na Nõa (Daṇḍa:cây gậy) hiện ra hỏa, thân đồng Kim Cương Thủ Bồ Tát.

Nếu dùng Tam Kim Luân, gia trì như trên, thân như mặt trời, làm vua trong hàng Trì Minh (Luân Tiên).

Lại 3 ngày nhịn ăn. Ngày mồng 8 rải lá Bố Dương trịch độc, để Tháp cát trên lá. Ở trước tượng dùng Phổ Sa Thiết Căn dài 8 chỉ ( 8 ngón tay) để trên lá, dùng tay phải đè lên gia trì cho đến khi lửa hiện ra. Tức bằng Thiên Đế Thích, dạo chơi 3 cõi Trời, Thiên Long, Quỷ Thần đều thuận phục.

Lại nhịn ăn 1 ngày, ngày 8 hoặc ngày 14 rải lá A Thuyết Địa trước tượng, để Ngưu Hoàng trên đó, gia trì đến khi có hỏa phát ra, lấy Ngưu Hoàng ma xoa, thành Trì Minh Tiên. Nếu có khói hiện, được ẩn thân. Nếu tỏa hơi nóng, được thành các nguyện.

Lại ở trên núi cao, tụng 10 vạn biến. Đại Oai Lực Ô Sắc Sa Ma Minh Vương hiện ra rất là đáng sợ, hỏi rằng: “Ngươi cần gì?”. Bạch rằng: “Xin Bạc Già Phạm ban cho thành tựu hết thảy việc”. Cầu thành Trì Minh Tiên, hoặc hàng A Tu La, hoặc triệu Chư Thiên … hết thảy đều tùy ý.

Lại ở trước cửa Cát Tường, an tượng tụng 30 vạn biến, A Tu La nữ hiện ra nghinh đón, có thể đem theo 500 người đồng vào. Nếu các kẻ kia làm chướng nạn thì thân bị khô héo (chết).

_Lại nói Pháp Họa Tượng: Dùng bức lụa, 2 khuỷu, vẽ Đại Oai Lực Ô Sô Sa Ma Minh Vương mặt mày hung dữ, thân màu đỏ có răng nanh lòi ra, mắt như mắt cọp, tóc màu vàng, tay trái cầm chày, tay phải Na Noa quyền. Hành Giả: ăn hay không ăn, tịnh hay không tịnh, tụng đủ 30 vạn biến, mọi việc đều thành tựu.

_Lại nói trước cửa Cát Tường (hang A Tu La) an tượng, mặt xoay về hướng Bắc. Hành giả xoay mặt về hướng Nam. Dùng củi Khổ Luyện, làm Hỏa Đàn, bỏ thuốc độc, Xích Giới Tử, máu của thân mình, mãn 1.008 biến. A Tu La nữ, thân như lửa đốt, đem dâng thuốc Trường sinh, và thuốc biến hóa. Nếu không lấy thuốc, Nữ kia nắm tay dẫn vào trong cung làm vua trông các Trì Minh Đã vào trước, không sợ. Na La Diên nghiệp, sống lâu nhiều kiếp, được tôn quý sung sướng, thân có hào quang, đủ các phép Thần biến, mạng chung sanh lên cõi Trời.

_Lại trước cửa Cát Tường, an tượng làm Hỏa Đàn. Đốt lá, hoa, trái cây 1.008 biến, mãn 3 ngày, kết Căn Bản Na Nõa Ấn thì cửa ấy liền mở, đi vào không ngại.

Nếu bên bờ ao, chỗ có Rồng làm Hỏa Đàn. Đốt muối mãn 1.008 biến thì Rồng vọt lên quy mệnh, tùy ý sai khiến.

_Lại nhịn ăn trước 3 ngày, an tượng dùng Câu Kỷ làm Hỏa Đàn. Đốt dầu Giới Tử và Giới Tử mãn 1.008 biến thì hay triệu hết thảy Trời Người.

Lại dùng muối thành Tất Đề Lị, an tượng làm Hỏa Đàn, chặt đức từng đoạn rồi bỏ vào lửa 4 ngày 3 thời, cho đến hết 7 ngày. Kêu tên kẻ kia trong 100 do tuần phải đến.

_Lại ở trong miếu vắng của Chư Thiên, an tượng cùng A Thuyết Tha làm Hỏa Đàn. Lấy cây Khổ Luyện hòa với dầu Giới Tử, thiêu mãn 1.008 biến, ngày 3 thờim mãn 7 ngày thì thiên Thần liền hiện lại nói rằng: “Cần điều gì, tùy ý sai khiến”.

_Lại nhịn ăn trước 3 ngày. Vào ngày 8 hoặc ngày 14 của kỳ Hắc Nguyệt ở trước tượng Tự Tại Thiên Vương dùng chân phải đạp tượng gia trì, trong giây lát có tiếng la lớn thì 3 Thiên Vương hiện thân tùy ý sai khiến, không hiện thì thân bị khô héo.

_Như trên 3 ngày không ăn. Ngày 8 hoặc ngày 14 của kỳ Hắc Nguyệt, an tượng làm Hỏa Đàn. Dùng Dương Trịch độc hoa, thiêu 1.008 cái. Lại cầm hoa gia trì 1 biến đập nơi gối Dạ Xoa nữ thì được thương yêu. Nếu cầu thuốc Trường Sinh, Thuốc mắt, vàng, bạc, bảo châu thảy đều tùy ý.

Nếu dùng cây Khư Đà La làm cái giáo 3 chia, nhĩn ăn 3 ngày. Vào ngày Nhật Nguyệt thực, ở trong Thi Đà Lâm an tượng. Dùng hương, hoa, thức ăn uống rộng bày cúng dường, tay phải cầm xoa gia trì. Sau đêm cầm xoa chống xuống đất thì 7 báu liền hiện ra trước mặt, các Thiên nữ vui vầy đông đủ hỏi muốn cần gì? Ca múa hát xướng đều tùy ý sai khiến làm theo. Cầm xoa lên thì trở lại như cũ.

_Lấy một tử thi chưa rã nát, tắm rửa sạch sẽ để bên sông lớn, nằmg ngửa đầu hứơng về Đông. Đúng giờ Ngọ, 4 mặt khiến 1 người trược phu cầm đao đứng, hành giả ngồi trên tim Tử thi, lấy Hùng Hoàng nhét vào miệng Tử thi gia trì. Nếu thấy nóng, được hết thảy cung kính. Có tướng khói, được ẩn thân. Có tưởng lửa, bay trong hư không.

_Lại nhịn ăn 3 ngày, dùng cây A Khu Ca Mộc và thuốc Thịnh Tát Rô Đát Chiến Nẵng, ngày 8 hoặc ngày 14 an tượng gai trì. Thấy nóng, được cung kính, Thấy khói, được ẩn hình. Thấy lửa, thành Trì Minh Tiên có thân sáng như mặt trời, sống lâu 7.000 năm.

_Lại nhịn ăn 3 ngày. Vào kỳ Hắc Nguyệt, ngày 14 trong Thi Đà Lâm dùng Tử thi chưa hư nát, lấy nước thơm rắm rửa, đặt nằm ngửa xoay đầu về Đông dùng hương hoa cúng dường. Hành giả ở truồng xõa tóc, ngồi trên thây chết, lấy đầu lâu đựng đầy Bạch Giới Tử bỏ vào miệng xác chết gia trì, cho hết Bạch Giới Tử. Cầm Đầu lâu bay, làm chủ hết thảy hàng Ẩn Hình trong Hư không.

_Lại nữa, không cần Tịnh uế hoặc không ăn, trước tiên tụng đủ 30 vạn biến. Tùy theo lượng, vẽ Đại Oai Lựa Ô Sô Sắc Ma Minh Vương, hình tướng rất giận dữ, tay trái cầm chày, tay phải Na Nõa Ấn, ngó về phía trái. Dùng hình Rồng làm vòng xuyến (Rồng làm thân rắn). Bên trái Minh Vương vẽ Thi Đà Lâm và Hành Giả, bên phải vẽ tòa núi. Dùng hoa, thức ăn uống màu đỏ cúng dường. Hắc Nguyệt ngày 8, trước Chế Để (Caitye: cái tháp) an tượng, rộng bày cúng dường. Tác Nguyệt Đàn, dùng hoa Ưu Đàm Bát La mới, hoa màu đỏ chưa nở. Ngày 3 thời mỗi thời 1.008 biến tức thành nghiệm, hay làm hết thảy các việc, được mọi người cung kính tôn trọng.

_Lại dùng cây Tỳ Lê Lặc Hợp Tử đựng đầy Thịnh Tát Rô Đát Chiến Năng Nhật nguyệt Thực để trước tượng gia trì cho được 3 Tướng hiện, sẽ được công lực như trên.

_Lại lấy Lưỡi chó dùng lá Tam Kim che lại, Nhật Nguyệt Thực gia trì, khói phát ra đem ngậm trong miệng được Tàng hình.

_Lại miệng ngậm Phạ Cực (rễ Xương Bồ) trì Mật Ngôn cho được 3 Tướng thành nghiệm. Nóng thì ghi nhớ không quên, khói thì tàng hình, lửa thì được làm Trì Minh Tiên. Nếu ở nơi đỉnh núi tụng 90 vạn biến được làm Vua Trì Minh.

_Lại khất thực không nói, tụng 40 vạn biến, nhịn ăn một ngày. Hắc Nguyệt ngày 14 ở trước Chế Để (Caitye: cái Tháp) an tượng, rộng bày cúng dường. Lại làm Hỏa Đàn, đốt An Tức Hương 1.008 biến, ngày 3 thời làm Tiểu Trì Minh Vương. Nếu xin ăn, không xin An Tức Hương nước phù tứ khoáng bỏ vào lửa mãn 10 vạn được như trên.

_Lại lấy Ma Thi Bảo Đát Rị Ca (Thiên môn đông) thiêu 1.008 biến gia ra đến.

_Lại vào nước đứng đến rún tụng 10 vạn biến hết thảy phục tàng đều hiện, hay mở cột trói, ngừng dứt nghiệp chướng, làm người chết đứng dậy, thắng oán địch.

_Lại ngày Nguyệt Thực, dùng phân bò làm Đàn, an tượng, dùng chén đồng đỏ đựng đầy Ngưu tô gia trì, uống vào được văn trì bất vong. Khói thì được sống lâu, lửa thì được ẩn hình.

_Nếu dùng Ô Sao Bạt Ra làm Hỏa Đàn, hạt cải, hạt gai, thuốc độc hoà với máu bỏ vào trong lửa thiêu 1.008 biến phục tàng hiện ra, kết Căn Bản Biến Trịch Ấn tay cầm chày Khư La như trên mà hàng phục, bảo vật phun vọt lên.

_Nếu nhịn ăn bên sông hằng tụng 30 vạn biến, cửa A Tu La mở. Nếu đọc chữ Hồng chỉ núi núi đổ, chỉ sông suối, sông suối khô cạn.

_Nếu nhịn ăn trong Thi Lâm tụng 40 vạn biến, La Sát, Quỷ Thần hiện thân đẹp đẽ mà đến nghe theo lời sai bảo. Nếu đọc chữ Hồng (Hūṃ) và đánh nơi đất họ sẽ té nhào, đọc chữ Sa Phạ Ha (Svāhā) tức tỉnh lại.

_Trong miếu Đại Tự tại Thiên nhịn ăn tụng 10 vạn. Đại Tự Tại Thiên Vương hiện đến, dùng hương hoa cúng dường, cầu Thiên Vương tất cả Đạo Thuật đều được như ý.

Nếu ở trước Đại Tự Tại Thiên Vương Phi nhịn ăn tụng 10 vạn biến, Phi hiện, tùy tâm cầu nguyện, không hiện thì thân bị khô héo mà chết.

Nếu như Pháp trên tụng Mật Ngôn muốn khiến Phạm Thiên, Dạ Ma, Đâu Suất, Thiên Đế Thích và tất cả Thiên Vương hiện cũng được như ý.

_Nếu dùng một xác chết đọc chữ Hồng (Hūṃ), dùng chân đạp đầu tử thi, hai chân bằng nhau tử thi đứng dậy la lớn, lấy kiếm cắt đầu thành vàng ròng, nếu không làm vậy thì bảo có Oan Gia tên … hãy đem lại đây, tức được như ý.

_Nếu dùng Phổ Sa Thiết làm kiếm, ngày Nguyệt thực gia trì, lửa hiện ra, đeo nơi thân bằng Đại Tự Tại Thiên.

_Nếu dùng Phổ Sa Thiết làm búa, ngày Nguyệt thực gia trì, lửa hiện ra làm vua Tỳ Xá.

_Nếu dùng Phổ Sa Thiết làm đao, ngày Nguyệt thực gia trì, lửa hiện ra làm vua Trì Minh, công lực tối thắng, sống lấu muôn tuổi.

_Nếu dùng đất ổ mối làm hình, dùng chân đạp nơi tìm lập Đàn. Dùng Bạch Giới Tử, độc dược, máu để trong bàn tay trái, lấy tay phải bốc mà thiêu trải qua 7 ngày, ngày 1.008 biến, vua và quyến thuộc kính trọng.

_Nếu nhịn ăn tụng 40 vạn biến, trước tháp chế để an tượng cúng dường. Dùng Mật Lặc Phạ làm Hỏa Đàn và dùng trái cây thiêu 1 vạn, làm Trì Minh Vương, Trời Rồng thuận phục.

_Nếu gia trì hoa, hoặc quả 7 biến đem cho người, người cung kính.

_Nếu 1 ngày không ăn, Hắc Nguyệt ngày 8 an tượng. Dùng A Thuyết làm Hỏa Đàn, thiêu Hắc ma Du 1.008 biến, vua quan đều cung kính.

_Nếu ba ngày không ăn, Bơ, Mật, Lạc, Bạch Giới Tử bỏ vào lửa ngày 3 thời, thời 1.008 biến, 7 ngày làm Trì MinhVương.

_Nếu thiêu đốt bơ mãn 1.008 biến, vua cung kính.

_Nếu dùng Xá Đa Hoa (Hồi hương), Lạc, Mật, Tô hòa lại bỏ vào lửa thiêu 1.008 biến, mãn 7 ngày tức được vàng một trăm. Nếu thiêu Cách mễ, cháo sữa 1.008 biến, ngày 3 thời mãn 1 tháng, ngũ cốc đầy đủ dùng không hết.

_Nếu cây Tử Đàn và Bơ, hoa, thiêu 108 biến, ngày 3 thời, mãn 7 ngày, Ca Na đến.

_Nếu Hắc Nguyệt ngày 1 khởi đầu an tượng, lấy củi At Ca làm Hỏa Đàn. Ô Ma Du hòa bơ hoa Ca Đảm Ma mỗi biến mỗi thiêu 1.008 biến, mãn 7 ngày được tiền vàng 8 văn.

_Nếu sữa, mật hòa hoa sen xanh thiêu mãn 30 vạn, phục tàng hiện.

_Nếu triệu người. Trong rừng Thi Đà bố tượng, hương hoa cúng dường, lấy Tử Đàn làm hình kẻ kia, Khư Đà La Mộc làm Hỏa Đàn, nam chân phải, nữ chân trái mỗi bước mỗi thiêu cho đến hết. Trong trăm do tuần nội trong tháng liền đến, nếu trong Thi Lâm an tượng, dùng Tử Đàn bôi Đàn, lấy nước hòa đất một nắm đắp hình kẻ kia, từ chân phải chặt mà thiêu cho hết, tức họ tôn trọng.

_Nếu trong Thi Lâm bố tượng, hương, hoa, ẩm, thực, cúng dường, bỏ Hê Ma Sa vào lửa mạn 1.008 biến, được tôn trọn.g

_Nếu thiêu A Đề Mục Ca Đa hoa mãn 10 vạn biến, tức được tôn trọng.

_Nếu trong Thi Lâm dùng cây Vĩ Tịch Ca làm Hỏa Đàn. Thiêu Ma Ha Ma Sa ngày đêm, hết thảy chúng Tỳ Xá Giá La Sát tôn trọng, nếu có oan gia khiến La sát làm bịnh.

_Nếu dùng cây Tất Đà làm Hỏa Đàn, lấy phân đứa con bò đầu lòng mới sanh hòa bột Tử Đàn làm viên. Ngày 3 thời, thời 1.008 biến, mãn 14 ngày được ngàn con bò.

_Nếu Bạch Đàn hương, mủ thông thiên ngày 3 thời, thời 1.008 biến, mãn 21 ngày được năm sở đại trang.

_Nếu dùng cây thông bỏ vào lửa Ma Đốt Ra 1.008 biến, mãn 7 ngày được tiền vàng 1.000 văn.

_Nếu ăn bún và uống nước, bố tượng cúng dường, ngồi tòa cỏ tranh. Ngày răm niệm tụng không gián đoạn, nhịn ăn ba ngày, ngày 14 an tượng cúng dường, dùng dạu Bạch Giới Tử đốt đèn chặt Trầm Hương bỏ vào lửa Bát La Xa 1.008 biến, tượng động hoặc có tiếng Hồng (Hūṃ). Nếu tượng động làm Trì Minh Luân Vương. Nếu mắt cử động hoặc kêu tiếng Hồng cũng vậy.

_Nếu lấy hương thơm trộn Ngưu, Tô mà thiêu mãn 1.008 biến, được một bầy bò, bò không chạy mất và tật bịnh. Nếu bơ mật trộn lại cùng bông lúa bỏ vào lửa At Ca mãn 10 vạn biến, ngũ cốc đầy đủ.

_Nếu vào sông biển dùng hoa sen đỏ quăng vào nước, tụng mãn 6 tháng. Sau lại nhịn ăn 3 ngày. Bạch Nguyệt ngày 8 bố tượng cúng dường, dầu mè đen trộn hương thơm, chặt cây Tử Đàn bỏ vào trong lửa ngày đêm. Cát Tường Thiên Nữ hiện dùng Bạch Đàn gia thêm cúng dường. Thiên Nữ hỏi: “Cầu việc gì?”. Đáp: “Trì Minh Luân Thiên”. Thiên Nữ liền vào trong miệng Hành giả, không có Thiên Long, Quỷ Thần nào dám đối địch.

_Nếu Tô, Mật, Lạc trộn lại và hoa thơm bỏ vào trong lửa 1.008 biến, được vợ trinh liệt.

_Nếu Hắc Nguyệt ngày 8, bơ, mật trộn lại với bông lúa, bỏ vào trong lửa 1.008 biến, ngày 3 thời mãn 7 ngày được 1.000 đại trang.

_Nếu cúng dường tượng. Huỳnh Giới Tử hòa Uất Kim bỏ vào trong lửa Phạ Tra, ngày 3 thời, thời 1.008 biến, mãn 7 ngày, quốc vương cung kính.

_Nếu cúng dường tượng dùng củi A Đề Mục Ca Đa làm Hỏa Đàn, dùng hoa thiêu mãn 10 vạn biến, Đại thần cung kính.

_Nếu cúng dường tượng bỏ hoa Dạ Hợp vào lửa thiên mãn 1.008 biến, Phi cung kính.

_Nếu lấy hương thơm trộn Mật làm hình Ca Na trong 7 ngày chặt bỏ vào lửa, được ngàn người tôn trọng.

_Nếu trong Thi Lâm ngồi trên Cô Lâu, lấy củi trong Thi Lâm làm Hỏa Đàn, rảy máu vào lửa ngày đêm. Trà Cát Ni hiện dùng máu hiến Ứ Già cúng dường, hỏi rằng: “Cần việc gì? Nguyện gì đều được, Thiên thân kính ngưỡng”.

_Trong Thi Lâm Hắc Nguyệt ngày 14 lấy Tử thi trần truồng cắt thịt bỏ vào lửa từ đầu hôm cho đến nửa đêm. La Sát làm hình phẫn nộ lại nghe lời sai, mỗi ngày được hai bộ áo quần, tiền vàng 100 văn, nếu lấy hoa trong Thi Lâm thiêu 1.008 biến, Thư Đà cung kính.

_Nếu dùng sáp làm hình Tỳ Xá Già chặt bỏ vào lửa, Tỳ Xá Già hiện lại nghe lệnh. Ngày được một bộ y phục.

_Nếu chặt Vô Ưu mộc, dầu Sa Thận Hoạn bỏ vào lửa thiêu qua 1 tháng thành Trì Minh Vương.

_Nếu bỏ Huân Lục Hương vào trong lửa A Khu Ca, ngày 3 thời, thời 1.008 biến, qua 1 tháng được một đại trang.

_Nếu dùng đồ ăn uống, hoa cúng dường tượng, tụng 1 biến rải 1 hoa trước tượng, mãn 100 vạn biến làm Trì Minh Vương.

_Nếu dùng hoa Ma Lặc Ca, đồ ăn uống cúng dường, rải 10 vạn hoa, thấy hiệu nghiệm. Nếu thường trì niệm chú này, không có các nạn.

_Nếu dùng bơ, dầu mè đen bỏ vào lửa, ngày 3 thời, thời 1.008 biến, mãn 7 ngày được đại trang.

_Nếu gia trì cây Khư Đà La làm một cái cọc, chú 108 biến đóng trong nhà oan gia, cả nhà liền khởi tâm lành.

_Nếu lấy tua long hoa bỏ vào lửa Khư Đà la ngày 1.008 biến, qua 1 tháng Ca Na đến.

_Nếu Tô, Mật trộn lại, và hoa Hồi Hương bỏ vào lửa Ngưu Tất mãn 10 vạn biến, trong nhà bảy báu vọt lên.

_Nếu Tô, Mật, Lạc trộn A Bà Mạt Ca bỏ vào lửa Đốt Phạ Ca mãn 10 vạn, vua cung kính.

_Nếu Hắc Nguyệt ngày 1 dưới cây A Khư Ca Canh Thể Ca hoa và Bơ Mật, Lạc bỏ vào trong lửa mãn 10 vạn, được tiền vàng 1.000 văn.

_Nếu trước Chế Để bố tượng cúng dường, bỏ Cu La Tra hoa vào lửa Khư Đà La mãn 7 ngày, Đại Oai Lực Ô Sô Sa Ma hiện lại ban cho các nguyện.

_Nếu bỏ A Xả hoa vào trong lửa Khư Đà La 1.008 biến, mãn 7 ngày, phục tàng hiện.

_Nếu bỏ A Ca Tất Địa hoa vào trong lửa Khổ Luyện 1.008 biến, mãn 7 ngày được tiền vàng 1 vạn văn.

_Nếu dùng Nội Ma Lặt Địa hoa, Tô, Mật, Lạc bỏ vào lửa Đảm Bặc Ca, qua một năm tụng 10 vạn biến được tiền vàng 10 vạn văn.

_Nếu dùng Ni Phát Phạ Ra Hê, Tử Đàn cúng dường, niệm Chú suốt ngày đêm, kẻ kia lại ban cho vàng ròng 1 cân.

_Nếu vào trong sông biển đến rún, dùng A Ca La đốt hương, dùng hoa thơm bỏ vào nước mãn 10 vạn biến, làm Đại Trì MinhVương, Trời Người quy mạng.

_Nếu lấy vỏ cây A Thuyết Địa và Bơ, Mật, lạc thiêu mãn 10 vạn làm Tiểu Trì Minh Vương.

_Nếu dầu mè, Tô, Mật, Lạc hòa lại bỏ vào trong lửa mãn 10 vạn nguyện thành, chặt cây Tùng bỏ vào trong lửa 10 vạn cũng vậy. Nếu bơ mật trộn lại, chặt rễ mật Lặt Phạ bỏ vào lửa mạn 10 vạn đựơc giàu có lớn.

_Nếu Hắc Nguyệt ngày 8 cúng dường tượng, lấy hoa Uất Kim bỏ vào lửa, ngày 3 thời, thời 1.008 biến, mãn 7 ngày được giàu có lớn.

_Nếu bên chỗ có Rồng ngày Rằm bố tượng, cúng dường Long Não hương, tua Long hoa bỏ vào lửa mãn 10 vạn biến, Rồng tức cung kính cho bảo châu 10 vạn hột.

_Hắc Nguyệt ngày 8 trong miếu Đại Tự Tại Thiên dùng A Đề Mục Ca Đa hoa trộn bơ, mật, lạc bỏ vào trong lửa, ngày 3 thời, thời 1.008 biến, qua 7 ngày được đại trang 5 sở. Nếu bỏ Cốt Lụ Thảo mãn 10 vạn, sống lâu.

_Nếu bỏ Đốt (quật) Dã Ca Dục tán hoa trong minh hỏa mãn 1 vạn, vương nữ tôn trọng.

_Nếu Cánh Mễ (gạo tẻ) hòa dầu mè đen bỏ trong lửa Chỉ Cu Tra 1.008 biến, nhiều tôi tớ.

 

ĐẠI OAI LỰC Ô KHU SA MA MINH VƯƠNG KINH

_QUYỂN THƯỢNG (Hết)_

21/10/2003

Pages: 1 2 3