Sự Báo Hiếu Theo Đạo Phật
(Thư Học Phật 36)
Bồ tát giới Bảo Đăng
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Print Friendly, PDF & Email