Sắc Không 
Hiển Nhân-ToanPhong

Mộng thực ngộ mê vẫn luân hồi
Tử sinh chân vọng huyễn tướng thôi
Tôi vẫn là tôi tìm chân ngã
Chẳng tìm bỗng thấy …chính là tôi .

Bao kiếp bao đời vẫn nổi trôi
Xá chi một hạt bụi là Tôi
Mười Trâu gom lại không bằng một
Cái một cũng không …một nụ cười

Tam tạng vẫn chưa nói một lời
Sắc-không mê-ngộ …hý luận thôi
Thiện ác tác vô thành chủng trí
Ngã-tha khó tránh chuyện luân hồi

Đoạn duyên sanh tử vô tác nghiệp
Trùng trùng duyên khởi vọng tâm người
Hoa Nghiêm Sắc Thọ Tưởng Hành Thức …
Vẫn qua vẫn lại vẫn vui chơi