Mẹ
Hiển Nhân-ToanPhong

Mẹ tác phẩm tình người
Yêu thương nhân loại từ nơi hồng trần
Mẹ khóc như tiếng chuông ngân
Từ lòng Bi Trí độ trần đau thương

Mẹ mang cô đọng tình trường
Kiếp người bài học đau thương nhân tình
Quyện trong Bát Nhã Tâm Kinh
Ngã-Tha dung hợp tiến trình Tâm khai

Mẹ và Giác-Tánh bản lai
Đi trong sanh-tử khứ-lai không rời
Khi tam-đạo …lúc người-trời
Thọ thân sai biệt không rời chân như

Mẹ từ trong cõi phù hư
Tìm Như-Lai-Tạng đoạn từ huyễn duyên
Hòa mình trong bản lai tuyền
Kiêm dung giác tánh chân nguyên ba thời

Mẹ dung thông nẻo luân hồi
Đi trong tục lụy đến nơi Lạc,Thường
Mẹ mang sáu cõi nhiễu nhương
Làm duyên khai ngộ thập phương giác ngàn

Mẹ bao dung cả trần gian
Kết Tam-Ma-Địa hành trang về nguồn
Cõi người ta …Cõi thê lương
Mẹ là chánh giác đoạn trường tử sinh