Phật Trí
Hiển Nhân-ToanPhong

Duyên theo Cảnh Trí Hư Không
Truy nguyên dung lượng nước sông Hằng-Hà
Thành Sở Tác Trí Ba-La …
Tánh Trí Bình-Đẳng Tam-Ma-Địa thành

Diệu Quan Sát Trí Hồng-Danh
Đồng Tâm chư Phật tựu thành Tánh Không…
Cảnh-Trí bất dị bất đồng
Pháp Giới Thể Tánh… thị chân Bô Đề