.:: Phim truyện Phật Giáo ::.
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM
THOÁT KHỎI PHONG NẠN

Sản xuất bởi: APUTI Digital Art Design Co. Ltd
Được phép chuyển dịch và thuyết minh từ: APUTI Art Digital Design Co. Ltd
Biên dịch: Tạng Thư Phật Học
Diễn thuyết: Huệ Tâm

 

Print Friendly, PDF & Email