PHẬT VÌ SA GIÀ LA LONG VƯƠNG NÓI KINH ĐẠI THỪA
Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một Thời Đức Phật ngự ở Đạo Trường Trang Nghiêm tại cung của Sa Già La Long Vương (Sāgara-Nāga-rāja: Hải Long Vương) trong biển lớn cùng với chúng Đại Tỳ Kheo gồm một ngàn năm trăm người đếu dự, kèm với các Bồ Tát Ma Ha Tát được Đại Trí Tuệ từ Thế Giới ở mười phương đều đến tập hội Lại có trăm ngàn câu chi na do tha Phạm Vương, Đế Thích với hàng Hộ Thế, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Nga Lỗ Noa, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già…. cũng đến tập hội.

Bấy giờ Đức Thế Tôn thấy tất cả Đại Chúng ấy đến tập hội xong liền bảo Sa Già La Long Vương rằng: “Long Chủ quán mọi loại Hành Nghiệp của Thế Gian này đều từ vọng khởi, mọi loại Tâm Pháp sẽ cảm ứng với mọi loại quả báo. Nếu chẳng rõ thấu điều ấy sẽ sinh mọi mọi nẻo

Này Long Chủ! Ông nên quán chúng của biển lớn này, thấy làm mọi loại sắc tướng của sĩ phu

Long Chủ! Tất cả sắc tướng ấy do nơi tất cả nghiệp thân khẩu ý thiện ác, mỗi mỗi đều là mọi loại biến hóa của tâm. Song, Tâm Pháp này tuy nói là sắc tướng nhưng giống như huyễn hóa , không có thể lấy được.

Long Chủ! Tất cả các Pháp của sắc tướng này vốn không có chỗ sinh, cũng không có Chủ Tể. Lại không có cái Ta (Ngã) cũng không có ngăn ngại. Tự Tính các Pháp của mọi loại nghiệp đã làm như vậy đều là tướng huyễn hóa chẳng thể nghĩ bàn.

Long Chủ! Nếu có Bồ Tát biết tất cả Pháp không có sinh, không có diệt, không có hình sắc, không có tướng. Biết như thật xong dùng tất cả nghiệp lành đã làm đã tu mà không có tu làm. Hết thảy Sắc Tướng với Uẩn, Xứ, Giới, tất cả Pháp Sinh đều không có chỗ thấy. Nếu vị ấy như thật được cái thấy đó xong, nên lại quán sát sắc tướng thù diệu

Này Long Chủ! Làm sao quán sát Sắc Tướng thù diệu? Nên quán thân tướng của Như Lai. Thân Như Lai đều từ trăm ngàn câu chi na do tha Phước Đức mà sinh ra. Lại tướng như vậy, làm sao nghiêm trì? Làm sao cung Tín? Sẽ được tướng như vậy, lại được ỡ trong nhân gian, trên Trời không có già không có chết. Lại được thân của trăm ngàn Tha Hóa Tự Tại Thiên  cho đến thân của Đại Phạm Thiên. Điều này do tâm chẳng tán loạn, chuyên chú quán tưởng, chiêm ngưỡng thân Tối Diệu của Như Lai, thấy biết tất cả sắc tướng thù diệu trang nghiêm của thân này đều từ Nghiệp lành gom chứa mà được

Này Long Chủ! Như tất cả sự trang nghiêm của cung mà ông trụ cũng là nơi sinh của Phước. Đến nơi hàng Phạm Vương, Đế Thích,  Hộ Thế cho đến hết thảy tất cả sự trang nghiêm của hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Nẵng La, Ma Hầu La Già, Người, Phi Nhân đều là nơi sinh của Phước.

Này Long Chủ! Lại trong biển lớn này, hết thảy mọi loài chúng sinh hoặc có rộng lớn hoặc lại nhỏ nhiệm, phần lớn trụ ở thân xấu xí. Tất cả thân ấy đều do mọi loại tâm mà hóa hiện

Long Chủ! Thế nên nói rằng: “Tùy theo nghiệp thân khẩu ý mà được”

Long Chủ! Báo ứng như vậy dùng Nghiệp làm Nghiệp của Nhân, làm chủ tể. Ông nên khiến các chúng sinh khởi Tâm Trí Tuệ, chỗ làm, chỗ tu tùy học Nghiệp lành. Đối với các Tà Kiến, chẳng làm chẳng trụ; biết Tà Kiến ấy chẳng phải là cứu cánh. Biết như vậy xong thì tất cả chúng sinh sẽ cầu làm Thầy, đều đến cúng dường và được trên Trời, nhân gian quy tín cúng dường.

Này Long Chủ! Có một Pháp hay khiến chúng sinh chặt đứt tất cả nghiệp của nẻo ác. Thế nào là một Pháp ? Ấy là quán sát Pháp lành, mà Pháp lành ấy phải quán sát thế nào? Nên quán thân của mình: “Ta ở ngày đêm, đi đứng ngồi nằm, nơi hưng tâm ý không có gì không là lỗi lầm”. Như vậy hiểu biết xét lại, khiến trong bốn uy nghi: các Pháp chẳng lành chẳng được phát sinh, như vậy chặt đứt hết các Pháp chẳng lành, sẽ khiến cho Pháp lành được đầy đủ. Lại khiến tất cả chúng sinh Đồng Thiện (cùng hiền lành) thảy đều sẽ được địa vị Thanh Văn, Bích Chi với Bồ Tát… cho đến địa vị Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác

Long Chủ! Thế nào là Pháp lành? Nay Ta sẽ nói. Ấy là Nghiệp của mười điều lành (Daśa-kuśala-karmāṇi:Thập Thiện). Đó là tất cả an trụ căn bản, là nơi an trụ căn bản để sinh lên Trời với nhân gian, nơi an trụ căn bản của Thiện Pháp thù thắng thuộc Thế Gian với Xuất Thế Gian; nơi an trụ căn bản của Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát; nơi an trụ căn bản của Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Làm sao thực hiện được nơi an trụ căn bản đó ? Ấy là đường lối của mười Nghiệp lành. Nếu hay xa lìa : Sát Sinh (Pāṇāṭipātā- paṭivirati), trộm cắp (Adattādānā-dvirati), Tà Dâm (Kāmamithyācārā-dvirati), nói dối (Mṛṣāvādāvirati), nói lời thêu dệt phù phiếm (Saṃbhinnapralāpāt-prativirati), nói lời ác (Pāruṣyātprativirati), nói hai lưỡi (Paisunyātvirati) cho đến tham (Abhidhyāyāḥ-prativirati), giận dữ (Vyāpādātprativirati), Tà Kiến (Mithyā-dṛṣṭi-prativirat). Nếu hay xa lìa như vậy , đó là đường lối của mười Nghiệp lành tức là nơi an trụ căn bản của Thế Gian với Xuất Thế Gian

_Này Long Chủ! Sĩ Phu Bổ Đặc Già La (Pudgala: cá nhân) xa lìa sát sinh đắc được mười loại Pháp lành. Thế nào là mười Pháp? Ấy là:

1.) Được Vô Úy Thí (ban cho sự không sợ hãi) giúp cho tất cả chúng sinh khác.

2.) Được trụ Tâm Từ (Maitra-citta).

3.) Được Chính Hạnh.

1.) Được chẳng khởi niệm lỗi lầm của tất cả chúng sinh.

5.) Được ít bệnh an vui.

6.) Được tăng trưởng thọ mệnh.

7.) Được mọi loài Phi Nhân ủng hộ.

8.) Ở trong lúc ngủ say lúc tỉnh giấc thảy đều an ổn lại được Hiền Thánh thủ hộ Tâm chẳng chán bỏ.

9.) Ở trong mộng chẳng thấy việc khổ não của nghiệp ác.

10.) Tự được chẳng sợ tất cả nẻo ác, sau khi mệnh chung (chết) được sinh lên Trời.

Long Chủ! Sĩ Phu Bổ Đặc Già La (cá nhân sĩ phu) đắc được mười loại Pháp lành như vậy, hành Đạo Bồ Tát được Tâm lành (Thiện Tâm), trụ căn lành thành thục sẽ được Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề

_Này Long Chủ! Sĩ Phu Bổ Đặc Già La (Cá nhân sĩ phu) xa lìa sự trộm cắp đắc được  mười Pháp Y Chỉ. Thế nào là mười ? Ấy là:

1.) Được giàu có tự tại.

2.) Được miễn nạn vua chúa, miễn nạn: nước, lửa, cướp trộm, oan gia.

3.) Được nhiều quyến thuộc khéo thuận hòa.

4.) Được nhiều người yêu thích chẳng đem lại sự khổ não, phàm lời nói ra thì tất cả tin chân thật.

5.) Được vô lượng tài bảo thảy đều tập tụ.

6.) Được tất cả phương này phương khác khen ngợi.

7.) Đối với tất cả nơi đi , ở đều không có sợ hãi.

8.) Được người khác xưng tên tốt, khen nơi Trí Tuệ.

9.) Lại được sắc đẹp, sức mạnh, sống lâu, tương ứng với lời nói và việc làm.

10.) Đối với người thân, kẻ chẳng thân thời tâm không có phân biệt, chẳng sinh não hại, sau khi mệnh chung được sinh về cõi Trời.

Long Chủ! Sĩ Phu Bổ Đặc Già La xa lìa sự trộm cắp đắc được mười Pháp Y Chỉ như vậy. Dùng căn lành ấy , đối với các Phật Pháp tự hay chứng biết, sẽ được Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề.

_Này Long Chủ! Sĩ Phu Bổ Đặc Già La xa lìa sự tà dâm đắc được bốn Pháp Trí Thiện. Thế nào là bốn ? Ấy là:

1.) Giáng phục các căn

2.) Lìa nơi tán loạn

3.) Được tất cả sự khen ngợi của Thế Gian

4.) Lại được vô lượng doanh tòng (người theo hầu)

Long Chủ! Sĩ Phu Bổ Đặc Già La xa lìa sự Tà Dâm đắc được bốn Pháp Trí Thiện như vậy. Dùng căn lành này sẽ được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Lại chứng tướng ẩn kín ngầm che dấu của Đại Trượng Phu

_Này Long Chủ! Sĩ Phu Bổ Đặc Già La xa lìa sự nói dối đắc được tám loại Pháp lành của Nhân Gian, trên trời. Thế nào là tám ? Ấy là:

1.) Được cái miệng trong sạch thường tỏa mùi thơm như hoa sen xanh.

2.) Lại được tất cả Chính Kiến của Thế Gian.

3.) Được tất cả nhân gian, trên Trời yêu thích.

4.) Được thân khẩu ý trong sạch, hóa độ tất cả hữu tình ấy khiến trụ ở hạnh trong sạch của ba Nghiệp.

5.) Được trong sạch xong thảy đều vui vẻ.

6.) Được lời chân thật, nói ra đều được tin tưởng.

7.) Được vượt hơn biện luận của con người, ngôn từ nói ra đều có phương tiện.

8.) Ở trên Trời, Nhân Gian đều lìa các lỗi lầm

Long Chủ! Sĩ Phu Bổ Đặc Già La xa lìa sự nói dối đắc được tám loại Pháp lành của Nhân gian, trên Trời như vậy. Do căn lành ấy đắc được Chính Hạnh thành thật trong sạch của Khẩu Nghiệp, sẽ được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác

_Này Long Chủ! Sĩ Phu Bổ Đặc Già La xa lìa sự nói thêu dệt sẽ được ba loại Pháp Một Hướng. Thế nào là ba loại ? Ấy là:

1.) Được một hướng yêu thích của người biết Pháp.

2.) Được một hướng chân thật.

3.) Lại sinh Trí Tuệ được một hướng  làm Thầy của Người, Trời. Tất cả Nhân Gian, trên Trời đều tin tưởng.

Long Chủ ! Sĩ  Phu Bổ Đặc Già La xa lìa sự nói thêu dệt đắc được ba loại Pháp Một Hướng như vậy. Dùng căn lành này hồi hướng Bồ Đề, được tất cả Như Lai thọ ký, sẽ chứng Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.

_Này Long Chủ! Sĩ Phu Bổ Đặc Già La xa lìa sự nói ác đắc được tám loại khiến thanh tịnh lỗi của miệng để được tám loại Pháp lành. Thế nào là tám ? Ấy là:

1.) Lời nói thật (thật ngữ)

2.) Lời nói yêu thương (ái ngữ)

3.) Lời nói y theo nghĩa (Y nghĩa ngữ)

4.) Lời nói nhu nhuyễn (Nhuyễn ngữ)

5.) Lời nói lìa sự chấp lấy (thu ngữ)

6.) Lời nói khiến nhiều người yêu thích (Đa nhân ái lạc ngữ)

7.) Lời nói tốt lành (thiện ngữ)

8.) Lời nói có nghĩa lợi (hữu nghĩa lợi ngữ)

Long Chủ ! Sĩ Phu Bổ Đặc Già La xa lìa sự nói ác đắc được tám loại Khẩu Nghiệp trong sạch. Dùng căn lành này hồi hướng Bồ Đề, ngày sau chứng được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, lại được Phạm Âm thanh tịnh tối thắng

_Này Long Chủ! Sĩ Phu Bổ Đặc Già La xa lìa sự nói hai lưỡi (lời nói chia rẽ) sẽ được năm loại kiên cố. Thế nào là năm loại kiên cố ? Ấy là:

1.) Được thân kiên cố sẽ được xa lìa tất cả nạn đáng sợ.

2.) Được quyến thuộc kiên cố, chẳng vướng của đút lót của người khác.

3.) Được niềm tin kiên cố, đắc được quả báo của nghiệp Tin.

4.) Được Pháp kiên cố, đắc được  quả chứng bền chắc.

5.) Được bạn lành kiên cố, thường được ái ngữ nhiếp thọ

Long Chủ! Sĩ Phu Bổ Đặc Già La xa lìa sự nói hai lưỡi (lời nói chia rẽ) đắc được năm loại kiên cố như vậy. Dùng căn lành này hồi hướng Bồ Đề, sẽ chứng Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, khiến cho tất cả hàng Ngoại Đạo, Ma Vương ấy đều chẳng thể phá hoại.

_Này Long Chủ ! Sĩ Phu Bổ Đặc Già La xa lìa Tham Độc đắc được tám loại Pháp lành. Thế nào là tám ? Ấy là:

1.) Được tiêu trừ tâm Tham.

2.) Được chẳng sinh tâm giết chóc.

3.) Được chẳng sinh tâm ganh ghét.

4.) Được ưa thích sinh tâm của Thánh Tộc mà Thánh Nhân tôn trọng.

5.) Được tâm Từ, dùng nghiệp lành lợi ích cho tất cả chúng sinh.

6.) Được thân đoan chính.

7.) Được nhiều người tôn trọng.

8.) Được sinh vào cõi Phạm Thiên.

Long Chủ! Sĩ Phu Bổ Đặc Già La xa lìa Tham Độc đắc được tám loại Pháp lành như vậy. Dùng Pháp lành này hồi hướng tâm Bồ Đề chẳng thoái chuyển, sẽ chứng Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.

_Này Long Chủ! Sĩ Phu Bổ Đặc Già La xa lìa Sân Độc sẽ được viên mãn năm loại Thắng Nguyện. Thế nào là năm? Ấy là:

1.) Tu thân khẩu ý chẳng lui, các căn chẳng loạn sẽ được viên mãn tất cả Phú Quý rộng lớn.

2.) Được giáng phục oan gia.

3.) Được viên mãn tất cả Phước Đức rộng lớn.

4.) Được thọ nhận sự cúng dường tối thượng của Người, Trời.

5.) Được viên mãn tất cả Công Đức rộng lớn, đều được viên mãn sự ước muốn nơi tâm thọ dụng tối thượng, như vì phú quý phát trăm ngàn Thắng Nguyện tối thượng thì viên mãn như nguyện

Long Chủ! Sĩ Phu Bổ Đặc Già La xa lìa Sân Độc đắc được năm loại viên mãn như vậy. Dùng căn lành này hồi hướng Bồ Đề, chứng được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác mà làm nơi được tôn kính của ba cõi

_Này Long Chủ! Sĩ Phu Bổ Đặc Già La xa lìa Tà Kiến đắc được mười loại Pháp Công Đức. Thế nào là mười? Ấy là:

1.) Được tự tâm an lành với bạn lành cùng hạnh tin nhân quả thâm sâu.

2.) Được chẳng vì thân mệnh mà tạo nghiệp tội.

3.) Chẳng bao lâu đắc được địa vị của Hiền Thánh.

4.) Được Pháp lành chẳng mê mờ.

5.) Tu hạnh người Trời, chẳng bị đọa vào cõi Bàng Sinh với Diêm Ma giới.

6.) Hành nơi Thánh Đạo được Phước tối thượng.

7.) Được lìa tất cả Tà Pháp.

8.) Được lìa Thân Kiến.

9.) Được thấy Tính của tất cả tội đều trống rỗng.

10.) Được Chính Hạnh chẳng thiếu xót của Nhân Gian, trên Trời

Long Chủ! Sĩ Phu Bổ Đặc Già La xa lìa Tà Kiến đắc được mười loại Công Đức như vậy. Dùng căn lành này hồi hướng Bồ Đề, mau hay chứng rõ tất cả Phật Pháp, sẽ được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác

_Này Long Chủ! Tiếp lại quán hành nhỏ nhiệm của Pháp chẳng lành thời phần lớn bị đọa vào nẻo Địa Ngục, Quỷ đói, súc sinh

Long Chủ! Quán chúng sinh ấy. Nếu lại Sát Sinh sẽ đọa vào cõi của nhóm Địa Ngục, Súc Sinh, Diêm Ma. Sau sinh vào nhân gian, do Nghiệp còn sót nên bị hai loại báo ứng. Một là đoản mệnh (chết sớm), hai là khổ não

Nếu lại trộm cắp sẽ đọa vào cõi của nhóm Địa Ngục, súc sinh, Diêm Ma. Sau sinh vào nhân gian, do nghiệp còn sót nên bị hai loại báo ứng. Một là chỗ ở của mình  nghèo hèn, hai là chẳng được tài bảo của người khác.

Nếu lại Tà Nhiễm sẽ đọa vào cõi Địa Ngục, súc sinh, Diêm Ma. Sau sinh vào nhân gian, do nghiệp còn sót nên bị hai loại báo ứng. Một là ngu si, hai là vợ chẳng Trinh Chính

Nếu lại nói dối sẽ đọa vào cõi Địa Ngục, súc sinh, Diêm Ma. Sau sinh vào nhân gian, do nghiệp còn sót nên bị hai loại báo ứng. Một là chẳng thành thật, hai là người chẳng tin phụng

Nếu lại nói lời thêu dệt sẽ đọa vào cõi Địa Ngục, súc sinh, Diêm Ma. Sau sinh vào nhân gian, do nghiệp còn sót nên bị hai loại báo ứng. Một là lời nói chẳng chân chính, hai là lời đã nói không có quyết định

Nếu lại nói lời ác sẽ đọa vào cõi Địa Ngục, súc sinh, Diêm Ma. Sau sinh vào nhân gian, do nghiệp còn sót nên bị hai loại báo ứng. Một là lời nói mang nhiều sự đấu tranh, hai là người nghe chẳng trọng.

Nếu lại nói hai lưỡi (lời nói chia rẽ) sẽ đọa vào cõi Địa Ngục, súc sinh, Diêm Ma. Sau sinh vào nhân gian, do nghiệp còn sót nên bị hai loại báo ứng. Một là được quyến thuộc thấp kém, hai là thân thuộc bị chia lìa.

Nếu lại nhiều tham dục sẽ đọa vào cõi Địa Ngục, súc sinh, Diêm Ma. Sau sinh vào nhân gian, do nghiệp còn sót nên bị hai loại báo ứng. Một là chẳng thể làm lợi ích cho người khác, hai là thường bị người khác xâm hại.

Nếu lại nhiều giận dữ sẽ đọa vào cõi Địa Ngục, súc sinh, Diêm Ma. Sau sinh vào nhân gian, do nghiệp còn sót nên bị hai loại báo ứng. Một là tâm thường chẳng vui, hai là phần nhiều chẳng được vừa ý.

Nếu lại Tà Kiến sẽ đọa vào cõi Địa Ngục, súc sinh, Diêm Ma. Sau sinh vào nhân gian, do nghiệp còn sót nên bị hai loại báo ứng. Một là Tà Kiến, hai là lười biếng.

Long Chủ! Nếu có ai hành mười Pháp chẳng lành như vậy thì quyết định chịu quả báo như vậy. Lại riêng bị vô biên các nỗi khổ chồng chất rộng lớn (Đại Khổ Uẩn).

_Này Long Chủ! Nếu lại Bồ Tát xa lìa sự sát sinh, tu Bồ Tát Đạo, hành nơi bố thí sẽ được giàu có, sống lâu với vô lượng Phước; được lìa tất cả nỗi sợ do nơi khác xâm lấn

Long Chủ! Nếu lại Bồ Tát xa lìa sự trộm cắp, tu Bồ Tát Đạo, hành nơi bố thí sẽ được đại phú quý với vô lượng Phước, ở tất cả tâm không có keo kiệt, chứng được Trí sâu xa, nghĩa của Pháp vô thượng do chư Phật đã nói

Long Chủ! Nếu lại Bồ Tát xa lìa sự Tà Nhiễm, tu Bồ Tát Đạo, hành nơi bố thí sẽ được đại phú quý, được vô lượng Phước, cảm ứng được quyến thuộc tốt lành, cha mẹ, vợ con đều không có Ác Kiến

Long Chủ! Nếu lại Bồ Tát xa lìa sự nói dối, tu Bồ Tát Đạo, hành nơi bố thí sẽ được đại phú quý, được vô lượng Phước. Cảm ứng tất cả sự nhu nhuyễn tốt lành của hết thảy ngữ ngôn. Phàm khởi thành Nguyện bền chắc chẳng thoái lui.

Long Chủ! Nếu lại Bồ Tát xa lìa sự nói thêu dệt, tu Bồ Tát Đạo, hành nơi bố thí sẽ được đại phú quý, được vô lượng Phước. Nói ra lời chân thật, người nghe tin nhận. Phàm có nói điều gì thời đều cắt đứt tất cả sự nghi ngờ.

Long Chủ! Nếu lại Bồ Tát xa lìa sự nói ác, tu Bồ Tát Đạo, hành nơi bố thí sẽ được đại phú quý , được vô lượng Phước. Lời nói ra có thể nghe nhận không có trái nghịch buông bỏ. Ở trong các Chúng không có lỗi lầm ấy

Long Chủ! Nếu lại Bồ Tát xa lìa sự nói hai lưỡi (nói lời chia rẽ), tu Bồ Tát Đạo, hành nơi bố thí sẽ được đại phú quý , được vô lượng Phước. Đối với các quyến thuộc, trụ tâm bình đẳng, yêu thương như một, không có lìa tan

Long Chủ! Nếu lại Bồ Tát xa lìa Tham Độc, tu Bồ Tát Đạo, hành nơi bố thí sẽ được đại phú quý, được vô lượng Phước. Được thân đoan chính, đầy đủ các căn. Người nhìn thấy đều yêu thích, tâm không có chán bỏ.

Long Chủ! Nếu lại Bồ Tát xa lìa Sân Độc, tu Bồ Tát Đạo, hành nơi bố thí sẽ được đại phú quý , được vô lượng Phước. Được nơi cừu thù, tâm không có chỗ khởi. Nghe yếu lĩnh của Phật Pháp thì hay sinh niềm tin thâm sâu.

Long Chủ! Nếu lại Bồ Tát xa lìa Tà Kiến, tu Bồ Tát Đạo, hành nơi bố thí sẽ được đại phú quý, được vô lượng Phước.  Đối với chốn Tam Bảo thì có đủ Chính Kiến, thường gần gũi Đức Phật được nghe Diệu Pháp, cúng dường chúng Tăng thường không có lười biếng thoái lui, giáo hóa chúng sinh khiến phát Tâm Bồ Đề.

_Này Long Chủ! Nếu hay tu mười nghiệp lành này, hành Bồ Tát Đạo. Khởi đầu dùng Bố Thí (Dāna) để làm trang nghiêm. Quả báo viên mãn được đại phú quý.

Nếu dùng Trì Giới (Śīla) để làm trang nghiêm. Quả báo viên mãn được đầy đủ tất cả Phật Pháp, mãn nguyện

Nếu dùng Nhẫn Nhục (Kṣānti) để làm trang nghiêm. Quả báo viên mãn được 32 tướng 80 chủng tử của Phật Bồ Đề. Lại được đầy đủ Phạm Âm

Nếu dùng Tinh Tiến (Vīrya) để làm trang nghiêm. Quả báo viên mãn sẽ hay giáng phục Thiên Ma, Ngoại Đạo. Dùng các Phật Pháp để cứu độ.

Nếu dùng Thiền Định (Dhyāna)  để làm trang nghiêm. Quả báo viên mãn sẽ được chính niệm, đầy đủ Pháp Hạnh thanh tịnh

Nếu dùng Trí Tuệ (Prajña) để làm trang nghiêm. Quả báo viên mãn sẽ được cắt đứt hẳn tất cả Tà Kiến.

Nếu dùng Đại Từ (Mahā-Maitri) để làm trang nghiêm. Quả báo viên mãn hay khiến cho tất cả chúng sinh giáng phục tất cả phiền não nhỏ nhiệm.

Nếu dùng Đại Bi (Mahā-Kāruṇa) để làm trang nghiêm. Quả báo viên mãn sẽ được tất cả chúng sinh khởi tâm chẳng chán bỏ

Nếu dùng Đại Hỷ (Mahā-Muditā) để làm trang nghiêm. Quả báo viên mãn sẽ được Nhất Tâm mà không có tán loạn)

Nếu dùng Đại Xả (Mahā-Upekṣa)để làm trang nghiêm. Quả báo viên mãn sẽ trừ diệt được phiền não nhỏ nhiệm

Này Long Chủ ! Cho đến dùng bốn Nhiếp Pháp (Catvāri-saṃgraha-vastūni) để làm trang nghiêm. Quả báo viên mãn sẽ được tất cả chúng sinh tùy thuận đường lối giáo hóa.

Nếu dùng bốn Niệm Xứ (Smṛtyupaṣṭhāna) để làm trang nghiêm. Đối với Thân (Kāya), Thọ (vedanā), Tâm (Citta), Pháp  (Dharma) thảy hay hiểu rõ.

Nếu dùng bốn Chính Đoạn (Samyak-prahāṇāni) để làm trang nghiêm, hay khiến cho tất cả Pháp chẳng lành thảy đều đoạn diệt, được viên mãn tất cả Pháp lành.

Nếu dùng bốn Thần Túc (Ṛddhipāda) để làm trang nghiêm, hay được thân tâm thảy đều nhẹ nhàng lanh lợi

Nếu dùng năm Căn (Pañca-indrya)  để làm trang nghiêm sẽ được niềm tin tinh tiến chẳng thoái lui, tâm không có mê hoặc , thấu rõ các nhân của nghiệp, diệt hẳn phiền não

Nếu dùng năm Lực (Pañca-bala) để làm trang nghiêm sẽ được chẳng ngu chẳng si với được cắt đứt hẳn sự nghèo túng, lỗi lầm

Nếu dùng bảy Giác Chi (Sapta-Bodhyaṅga) để làm trang nghiêm sẽ được giác ngộ tất cả Pháp Như Thật

Nếu dùng tám Chính Đạo (Aṣṭāngika-mārga) để làm trang nghiêm  sẽ hay chứng được Chính Trí

Nếu dùng Xa Ma Tha (Śamatha:Thiền Chỉ) để làm trang nghiêm  sẽ cắt đứt được tất cả phiền não

Nếu dùng Vĩ Bát Xá Nẵng (Vipaśyana:Thiền Quán) sẽ được hiểu rốt ráo (liễu ngộ) Trí Tuệ của tất cả Pháp

Nếu dùng Chính Đạo (Samyak-mārga) để làm trang nghiêm sẽ đối với tất cả phương tiện thuộc Hữu Vi, Vô Vi thảy hay biết rõ

Này Long Chủ! Nay Ta lược nói mười Pháp lành để có trang nghiêm,  đến  nơi mười Lực, bốn Trí với mười tám Pháp Bất Cộng  cho đến tất cả Pháp Phần của Như Lai đều được viên mãn.

Long Chủ! Cho đến giải nói rộng lớn việc trang nghiêm thuộc đường lối của mười nghiệp lành này, nên khiến tu học.

Này Long Chủ! Ví như Đại Địa hay cho cõi người, tất cả quốc thành, thôn xóm cho đến cây rừng với cỏ thuốc… làm nơi an trụ. Lại nữa các Nghiệp đều có hạt giống, hạt giống đều có bốn Đại mà thành, giống như hạt lúa thoạt đầu sinh mầm, cọng cho đến thành thục đều y vào đất

Long Chủ! Đường lối của mười nghiệp lành này hay làm nơi an trụ thắng diệu cho tất cả hữu tình ở trên Trời với nhân gian. Hay khiến cho tất cả Hữu Vi, Vô Vi được quả báo Trí. Tất cả Thanh Văn với Bích Chi Phật cho đến Bồ Tát, Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác đều làm nơi an trụ. Cũng lại là nơi an trụ căn bản của tất cả Phật Pháp

Này Long Chủ! Ta đã nói điều này, tất cả các ông nên dùng tâm chính đúng để sinh tin hiểu (tín giải)

Bấy giờ Sa Già La Long Vương và các Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Thanh Văn với hàng Trời, Người, A Tu La, Càn Thát Bà…, tất cả Đại Chúng ở tại Hội, nghe điều Đức Phật đã nói, đều vui vẻ phụng hành.

PHẬT VÌ SA GIÀ LA LONG VƯƠNG NÓI KINH ĐẠI THỪA
_Hết_

Print Friendly, PDF & Email