NIỆM QUÁN ÂM BỒ TÁT ĐƯỢC CẢM ỨNG
CƯ SĨ LÝ BỈNH NAM KỂ

 

Thương Thuật Thánh, người thôn Hổ Chương, huyện Hải Môn, Thẩm Dương, tin Phật rất chí thành, mỗi ngày định thời đọc ba lần “Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm”, mười mấy năm chưa từng gián đoạn. Năm 1920, ông ấy đang làm công nhân nhà máy luyện thép trại Thiên Kim, Phủ Thuận (thuộc tỉnh Liêu Ninh). Một lần, cùng một người khác khiêng một sọt đá khoáng thiết đổ vào trong lò nấu lớn, ông ấy trượt chân, té vào trong lò lửa hừng hực, nhiều người kinh hãi, bản thân ông ấy cũng nghĩ chết chắc. Đương lúc ông ấy rơi xuống gần lò lửa hừng hực sâu mấy trượng, dường như cảm thấy có người dùng hai tay nắm ông ấy kéo ra, đặt trên đất. Ông ấy vừa mở mắt nhìn, quả nhiên nằm trên đất, chẳng hề rơi vào trong lò lửa dữ. Nhiều người đều kinh ngạc không thôi, ngay cả người Nhật, giám công tại hiện tường cũng lấy làm lạ hết sức. Nhưng quần áo trên người ông ấy bị lửa của lò “nướng” đến giòn tan, chứng minh rõ ràng đã rơi vào trong lò.

Đây chính là trong “Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm” nói rằng : “Nhược hữu trì thị Quán Thế Âm Bồ Tát danh giả, thiết nhập đại hỏa, hỏa bất năng thiêu, do thị Bồ Tát oai thần lực cố.

Như có người trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, giả như vào trong biển lửa, lửa không thể thiêu cháy, do sức oai thần của Bồ Tát Quán Thế Âm được vậy.”