Niệm Phật Vãng Sanh Có 30 Điều Lợi

Thiện Đạo Đại Sư

 

01. Diệc trừ tội lỗi
02. Công đức vô biên
03. Được sự thù thắng trong Pháp của chư Phật
04. Chư Phật đồng thanh chứng minh
05. Chư Phật đồng hộ niệm
06. Chư Phật trong mười phương đồng khuyên tín niệm
07. Bao nhiêu bệnh tật do niệm Phật đều được tiêu trừ
08. Lúc sắp lâm chung tâm không điên đảo
09. Một pháp niệm Phật thâu nhiếp mười Pháp
10. Lúc sắp mạng chung Phật đến tiếp dẫn
11. Dùng công phu ích mà được vãng sanh tịnh độ
12. Hóa sanh trong đài hoa
13. Thân sắc vàng rực
14. Mạn sống lâu dài
15. Sống mãi không chết
16. Thân có ánh sáng
17. Đủ ba mươi hai tướng
18. Được sáu thần thông
19. Được vô sanh pháp nhẩn
20. Thường thấy chư Phật
21. Làm bạn với chư Bồ Tát
22. Hương hoa âm nhạc sáu thời cúng dường
23. Y phục, thức ăn tự nhiên đầy đủ
24. Tự nhiên tiến thẳng đến giác ngộ
25. Thường được trẻ  mãi không già
26. Thường được mạnh khoẻ không bệnh
27. Không bị đoạ vào ba đường ác
28. Thọ sanh tự tại
29. Ngày đêm sáu thời thường nghe Diệu Pháp
30. Trụ nơi bật bất thối